Eksjö kommuns logotyp

Egen brunn

I Sverige är vi vana vid att ha en bra kvalité på dricksvattnet i våra vattenkranar. Har du egen brunn kan du tyvärr inte ta detta för givet. Då är det är upp till dig själv att kontrollera ditt vatten.

Att kvaliteten på vattnet är bra är speciellt viktigt när man väntar barn. Barn är mer känsliga för vissa ämnen i vattnet än vuxna.

Olika ämnen som kan finnas i dricksvattnet

Nitrat/nitrit

Höga halter av nitrat i ditt vatten kan ge problem för både vuxna och barn. Nitrat kan omvandlas till nitrit vid matsmältningen. Nitritet går sedan ut i blodet och kan förhindra barns förmåga att ta upp syre. Vid högre nitrathalter än 50 milligram per liter bör inte barn under ett år dricka av vattnet.

Nitrit kan finnas i vatten av olika orsaker. Det kan ses som ett tecken på att vattnet är förorenat. Nitrit kan även bildas i ledningsnätet eller i djupa brunnar som ett resultat av syrebrist. Vid halter på 0,50 milligram per liter eller högre bör inte barn under ett år dricka av vattnet.

Varför höga nitrat/nitrithalter? Höga nitrat/nitrithalter kan det tyda på att någon typ av förorening kommer till brunnsvattnet. Ofta kan det bero på hur marken runt din brunn används. Gödslas marken i brunnens närhet finns det risk att nitratet kommer från gödseln. Nitratet kan komma från en läckande eller felplacerad trekammarbrunn. Föroreningar kan även transporteras med grundvattnet eller läcka in från markytan.

pH

pH är en måttenhet som beskriver hur surt ett vatten är. Om ett vatten har pH 7 kallas det för neutralt. Om vattnet är lägre pH-värden än 7, då är det surt. Det är inte skadligt i sig att dricka ett surt vatten. Indirekt kan däremot ett surt vatten ge problem då det kan lösa ut metaller både ur marken och från ledningsnätet. Surt vatten kan lösa ut järn, mangan, koppar, aluminium och tungmetaller som kadmium och bly. Dessa metaller kan sedan ge upphov till problem med dricksvattnet om de finns i höga halter. Har du ett pH värde lägre än 6,5 bör du därför undersöka ditt vatten närmare.

Varför lågt pH-värde? Ett surt brunnsvatten kan bero på den allmänna försurningen av naturen i kombination med en berggrund som inte klarar att motverka eller buffra sura partiklar som tränger ner i marken.

Koppar

Höga kopparhalter i vatten kan ge upphov till diarréer hos barn. Därför är det viktigt att du som har barn eller ska ha barn, lämnar in vattenprov från din brunn.

Varför höga kopparhalter? Koppar kan fällas ut från vattenledningar. Risken är särskilt stor då du har ett surt vatten.

Fluor

Fluor är ett grundämne som bland annat finns naturligt i vatten. God munhygien tillsammans med fluor stärker tänderna. Fluor gör bäst nytta om du får en lagom stor dos redan som barn när tänderna bildas.

Du kan vända dig till din tandläkare för mer utförliga råd beträffande fluorhalterna i just ditt vatten. För mer upplysningar om provtagning av fluor kontaktas barnavårdscentralen.

Radon i dricksvatten

Allt vatten som kommer från jordlager och berggrund innehåller radon. Radon är en gas som avger strålning till sin omgivning, ämnet bildas när radium sönderfaller. Radium i sin tur kommer från uran i berggrunden.

Idag har man liten kunskap om hur det står till med radonhalter i vatten som kommer från enskilda brunnar. Det man vet är att det är vanligare med högre radonhalter i djupborrade brunnar än grävda. I större delen av Småland har man en berggrund som ger liten risk för höga radonhalter i vattnet. Trots detta kan det lokalt finnas brunnar med höga radonhalter.

Barn är särskilt utsatta eftersom de får högre stråldoser per kg kroppsvikt jämfört med vuxna som dricker samma mängd vatten. Barn dricker också mer "obehandlat" vatten som saft och liknande än vuxna. Har du barn under fem år och en radonhalt som är högre än 500 Becquerel per liter (Bq/l) bör du koka allt vatten ditt barn ska dricka. Ett annat alternativ är att vispa vattnet kraftigt i cirka tre minuter. Radonet kommer då att avgå till inomhusluften. Ett tredje alternativ kan vara att installera radonavskiljare.

Bakterier

Har du höga bakteriehalter i ditt brunnsvatten kan hela familjen drabbas av magproblem. Återigen är små barn mer känsliga och blir lättare sjuka. Höga bakteriehalter är mer vanligt i grävda brunnar än i djupborrade.

Varför höga bakteriehalter? Höga bakteriehalter i brunnsvatten kan orsakas av till exempel läckage från gödselstackar, avloppssystem, eller ytligt markvatten som tränger in i brunnen.

Analys av ditt dricksvatten

Vatten av bra kvalitet är viktigt för alla och särskilt hushåll med småbarn som är extra känsliga. Om man har en egen (enskild) brunn är det viktigt att med jämna mellanrum testa kvalitén på vattnet.

  • För en- eller tvåfamiljshus rekommenderas att en vattenanalys görs vart tredje år. För vattenanläggningar som förser fler än två hushåll rekommenderas årlig provtagning.
  • Analys bör göras vid misstanke om försämrad vattenkvalitet, till exempel vid förändringar i lukt och smak.
  • En analys bör omfatta både mikrobiologiska och kemiska parametrar. För borrade brunnar är det bra att även utföra en radonanalys.

Tänk på att vattenkvalitén kan förändras med tiden!

Du som önskar analysera ditt dricksvatten hänvisas till laboratorier som gör dricksvatten­analyser. Laboratorier som utför dricksvattenanalyser finns på Eniro eller Hitta.se på internet.

Kontakta laboratoriet för information om kostnader och hur du ska göra en provtagning. Analyskostnad och provtagning får du som fastighetsägare stå för själv.

Förebyggande arbete och åtgärder vid dålig vattenkvalitet

Följande länkar ger information om

  • vad du ska tänka på innan du anlägger en brunn
  • hur du ska sköta den och
  • vad du kan göra om vattenkvaliteten är dålig.

En checklista kan vara bra att fylla i, dels kan den fungera som en egenkontroll av brunnen och dess omgivningar. Den kan också vara användbar för att ta reda på orsakerna till varför ett vatten inte är bra om en analys visar sig ge konstiga värden. En ifylld checklista ökar miljöenhetens chanser att hjälpa dig med rådgivning om vad du behöver göra för att förbättra din vattenkvalitet.

Checklistan för dricksvattenbrunnar får du genom att kontakta kommunens kontaktcenter, telefon 0381-360 00 eller via e-post kommun@eksjo.se

Registrera din brunn i brunnsarkivet

Myndigheten Sveriges geologiska undersökning (SGU) har öppnat upp för brunnsägare att själva registrera enskilda brunnar i Brunnsarkivet.

Med ett enkelt formulär kan du som brunnsägare registrera din brunn för att ge ditt dricksvatten ett bättre skydd. Vinsterna med att ha brunnen registrerad är flera:

  • Andra som vill borra efter vatten eller värme i området eller anlägga ett avlopp har möjlighet att ta hänsyn till brunnen.
  • Kommunen kan använda informationen vid olika typer av planer.
  • En registrerad brunn ökar chanserna för räddningstjänsten att skydda brunnen om en miljöolycka inträffar i närheten.

Vill du som är brunnsägare bidra till bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden i Sverige? Det gör du genom att registrera din brunn och lämna information om vattnets kvalitet och kvantitet. Informationen är viktig lokalt, till exempel för kommunen som planeringsunderlag för VA-utbyggnad och framtida behov av dricksvatten. Men även nationellt för övervakningen av grundvattennivåer och vattenflöden.

Det går utmärkt att registrera din brunn via en Smartphone, som då kan positionera brunnen med hjälp av GPS.

Är din brunn redan registrerad?

Borrfirmor kan lämna in uppgifter till brunnsarkivet varför din brunn kanske redan finns registrerad? I SGU:s kartvisare Länk till annan webbplats. hittar du i så fall informationen om brunnen.

Är det något i informationen som är fel eller läget inte är rätt kan du använda anmälningsformuläret för att uppdatera informationen.

Läs mer om brunnsarkivet hos SGU Länk till annan webbplats.

Enskild brunn som sinar vid torka och lite nederbörd

För dig som har enskild brunn som sinar på grund av torka finns möjlighet att hämta hushållsvatten för mat och dryck vid anvisade platser. Ta kontakt med Eksjö Energi för mer information på telefonnnummer 0381-19 20 00.

Kontakt

Miljöenheten

Besök:

Södra Kyrkogatan 4

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

samhallsbyggnad@eksjo.se