Logotyp Eksjö kommun

Enskilda avlopp

Du som bor där det inte finns möjlighet att ansluta till kommunalt avlopp måste ha en enskild avloppsanläggning.

Det är viktigt att rena avloppsvatten som kommer från hushåll, både permanent- och fritidsboende. Reningen förhindrar spridning av smittämnen och förhindrar övergödning av sjöar och vattendrag.

När behövs tillstånd/anmälan?

Beroende på vilken typ av avloppsanläggning som du har tänkt att anlägga krävs det tillstånd eller anmälan. Om du vill ha en anläggning för vattentoalett behövs ett tillstånd. För andra anläggningar räcker det med en anmälan till Samhällsbyggnadsnämnden.

Dessa blanketter hittar du i självserviceportalen, se länken nedan:

  • Ansökan om förlängt tömningsintervall för slam.
  • Ansökan om tillstånd till eget omhändertagande av slam från slamavskiljare eller sluten tank.
  • Ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanläggning.
  • Kontrollplan/utförandeintyg för anläggande av enskilt avlopp (ska fyllas i av entreprenören).
  • Medgivande från fastighetsägare angående placering av enskild avloppsanläggning (om avloppsanordningen finns på någon annans mark behövs ett medgivande från fastighetsägaren). 

Avfall från utedass, förmultnings- och förbränningstoalett

Vill du själv kompostera slam från enskilda avloppsanläggningar och latrin behövs tillstånd från samhällsbyggnadsnämnden.

Förutsättningar för att själv ta hand om latrin/fekalier

Latrin/fekalier ska hygieniseras. Detta innebär att bakterier och virus dödas för att minska riskerna för smittspridning. Hygienisering kan ske genom kompostering i minst sex månader.

Kompostbehållarna ska:

  • vara isolerade
  • ha tät botten med upphöjda kanter
  • vara skadedjurssäkra, det vill säga inga springor eller hål får vara större än fem millimeter
  • ha tättslutande lock
  • vara ventilerade

Komposten får inte tillföras kemikalier såsom saneringsvätskor eller andra giftiga ämnen.