LYSSNA

Detaljplaner för samråd eller granskning

Alla detaljplaner har samrådstillfällen då du som är berörd eller har ett allmänt intresse kan ställa frågor och lämna synpunkter. Samrådet syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och samtidigt ge alla berörda möjlighet till insyn och påverkan.

När det finns ett politiskt beslut om samråd eller granskning skickas planförslaget på remiss till myndigheter, organisationer och fastighetsägare, samt till personer som bor inom planområdet eller på angränsande fastigheter. Normal samrådstid är tre till fyra veckor. Mer information om planprocessen

Pågående planer

Under samrådstiden eller granskningstiden kan du lämna skriftliga synpunkter på förslaget. Synpunkterna tas emot av kommunens planenhet. I samrådsredogörelsen eller granskningsutlåtandet redovisar kommunen hur man ställer sig till synpunkterna och varför.

Detaljplan för Lastbilen 1 och del av Tuvehagen 1:1

Syfte och huvuddrag

Området som planeras ligger norr om Surbrunnsgatan i stadsdelen Tuvehagen, i de sydöstra delarna av staden.

Planförslaget innebär att utöka verksamhetsområdet för fastigheten Lastbilen 1, samt ge utbyggnadsmöjligheter för den verksamhet som där bedrivs (Eksjö Elteam AB). Detaljplanen möjliggör därför utvidgning av fastigheten från cirka 2 400 kvadratmeter till 12 000 kvardratmeter, på vad som utgör det kringliggande naturområdet inom den kommunala fastigheten Tuvehagen 1:1. Detaljplanen gör det möjligt att bebygga området till större del än vad som är möjligt idag.

Synpunkter

Samrådsskedet pågick mellan 15/3–5/4 2021. Det är inte längre möjligt att lämna synpunkter på planförslaget. Nästa steg är att förbereda ärendet för granskningsskedet.

Handlingar

Samrådshandlingar

Detaljplan för Storegårdsområdet

Syfte och huvuddrag

Området som planeras ligger norr om Prästängsvägen mittemot kvarteret Portalen, och strax väster om campingen, ungefär 200 meter öster om Storegårdshallen.

Planförslaget innebär att delar av fastigheten Storegården 1:1 planeras för flerbostadshus­område, med punkthus i en höjd som motsvarar fyra till sju våningar. Naturområdet intill fotbollsplanen fastläggs som park, och är tänkt att rymma sittplatser, öppen dagvattendamm och gångstigar.

Synpunkter

Både samråd och granskning har avslutats under sommaren år 2020. Det är därför nu inte möjligt att lämna synpunkter på detaljplanen för Storegårdsområdet.

Arbetet har pausats. Planförslaget har prövats för antagande, men något besluts tog inte. Politiskt valdes att invänta en ny översiktsplan, för att kunna ta ställning till bostadsområdet ur ett bredare perspektiv.

Handlingar

Granskningshandlingar

Bilagor

Detaljplan för Nannylund

Syfte 

Planens syfte är att skapa ett område med blandade funktioner och former av bostäder. Planen innebär en förtätning med både bostäder, service och handel. Området utvecklas med hänsyn till befintlig bebyggelses karaktär och värde.

Huvuddrag

Planområdet, som är drygt 9 hektar stort, omfattar verksamheter, kontor, handel, service och bostäder. Det finns flera befintliga verksamheter och funktioner inom området idag och det är framförallt en förtätning i form av bostäder som möjliggörs genom detaljplanen. Planen möjliggör för olika typer av bostäder genom en variation i höjder och exploateringsgrad.

Planförslaget framgår av plankartan och beskrivs i plan- och genomförandebeskrivningen samt i bilagorna till detaljplanen.

Synpunkter

Granskningen är avslutad. Just nu går det inte att lämna synpunkter på detaljplanen för Nannylund.

Handlingar

Antagande
Kommunfullmäktige i Eksjö antog 2020-10-22 detaljplanen för Nannylundsområdet (Kf § 185).

Planprogram

Eksjö kommun upprättade 2016 ett planprogram som ska ligga till grund för ny detaljplan för Nannylundsområdet med huvudsyftet att tillåta ny bostadsbebyggelse i området.

Planprogrammets syfte är att uppmärksamma och redovisa områdets planeringsmässiga förutsättningar samt att redovisa flera alternativa förslag. Planprogrammets innehåll är föremål för diskussion och synpunkterna kommer att ligga till grund för kommande ställningstaganden.

Detaljplan för Trumpeten 3

Syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att förtäta inom centrum genom att möjliggöra bebyggelse på parkeringsytan bakom Coop. Fastigheten Trumpeten 3 ligger inom riksintresse för kulturmiljövård. Planen möjliggör bostäder i kombination med handel, centrumverksamhet och kontor.

Synpunkter

Samrådet är avslutat. Just nu går det inte att lämna synpunkter på detaljplanen för Trumpeten 3.

Handlingar

Samråd

Detaljplan för Grevhagsskolan (Röning 3)

Syfte 

Detaljplanen omfattar området för Grevhagsskolan samt området västerut i riktning mot ån. Syftet med planeringen är att göra det möjligt att utveckla skolan, på både kort och lång sikt. Närmst i tid sker nybyggnation av en idrottshall i områdets östra delar. På längre sikt kan skolområdet komma att växa västerut.

Huvuddrag

Planområdet omfattar fastigheten Röning 3, som rymmer Grevhagsskolan och dlar av det friväxande naturområdet västerut. Här är syftet att säkerställa utvecklingsmöjligheter för skolan. En ny detaljplan behövs de den äldre ger hinder för bland annat nybyggnationer.

Synpunkter

Under samrådsskedet, som pågår mellan den 28 januari 2021 till den 18 februari 2021 är det möjligt att ta del av planförslaget och lämna synpunkter. Era eventuella synpunkter lämnas till samhällsbyggnadssektorn.

Handlingar

Samråd

Detaljplan för Gummarpsnäset Edshult-Gummarp
2:4, 2:9

Syfte

Detaljplan syftar till att möjliggöra ytterligare bostadsbebyggelse inom område Gummarpsnäset. Gummarpsnäset skjuter ut som en halvö i kommunens största sjö, Mycklaflon. Området består av en gles blandbebyggelse där fritidshus dominerar. 

Synpunkter

Samråd avslutat.
Granskning avslutad.

Just nu går det inte lämna synpunkter på detaljplan för Gummarpsnäset Edshult-Gummarp 2:4, 2:9.

Handlingar

Granskning

Samråd

Kontakt

Planenheten

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-362 76

E-post:

samhallsbyggnad@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

HJÄLPTE DEN HÄR SIDAN DIG? JA NEJ

Sidan senast uppdaterad:

Detaljplaner - samråd eller granskning, Eksjö kommun

Pågående detaljplaner i Eksjö kommun

Fler kontaktuppgifter finns under respektive detaljplan.

Till toppen

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före afton och vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.