LYSSNA

Detaljplaner för samråd eller granskning

Alla detaljplaner har samrådstillfällen då du kan ställa frågor och lämna synpunkter. Samrådet syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och samtidigt ge alla berörda möjlighet till insyn och påverkan.

När det finns ett politiskt beslut om samråd eller granskning skickas planförslaget på remiss till myndigheter, organisationer och berörda, samt offentliggörs här. Normal samrådstid är tre till fyra veckor. Mer information om planprocessen.

Lämna synpunkter

Perioden då det är möjligt att lämna synpunkter fråmgår under respektive plan. Synpunkter lämnas skriftliga till samhallsbyggnad@eksjo.se, eller via post till Södra Kyrkogatan 4, 575 80 Eksjö. Du är välkommen att kontakta oss på samhällsbyggnadssektorn med frågor, på telefon 0381-360 00 (via kommunens kontaktcenter).

Pågående planer

Under samrådstiden eller granskningstiden kan du lämna skriftliga synpunkter på förslaget. Synpunkterna tas emot av kommunens planenhet. I samrådsredogörelsen eller granskningsutlåtandet redovisar kommunen hur man ställer sig till synpunkterna och varför.

Detaljplan för kvarteret Ängsviolen, Kvarnarp

Syfte och huvuddrag

För att göra det möjligt att dela in kvarteren i mindre fastigheter har detaljplanen ändrats.

Ändringarna innebär att restriktioner för fastighetsbildning till lägre area än 600 kvadratmeter inom kvarteren Ängsviolen och Fjällviolen tagits bort. Ett område som hade avsatts för teknisk anläggning, såsom transformatorstation, har i senare tid inte behövts. Ändringar innebär att området istället kan ingå i bostadskvarteret. Ytterligare justering omfattar förlängningen av en lokalgata. Förlängningen har sedan tidigare anlagts, och behövs för att knyta samman planområdet med en gång- och cykelväg.

Antagandehandlingar

Planförslaget antogs den 15/12 2021 av samhällsbyggnadsnämnden. Handlingarna till ärendet hålls här tillgängliga under tre veckors tid. Därefter vinner planförslaget laga kraft, om ingen överklagat beslutet.

Detaljplan för Orrhaga 1:1 med flera – Lunnagårdsvägen

Syfte

Syftet med detaljplanen är att reglera delar av fastigheten Orrhaga 1:1 för bostadsbyggnader. Detaljplanen reglerar delar Lunnagårdsvägen i syfte att möjliggöra ombyggnation med bland annat gång- och cykelväg.

Huvuddrag

Efter att kvarteret Krabban i norra delen av Lunnagårdsvägen samt kvarteret Siken i Lunnagårdsvägens södra delar har detaljplanerades och står inför byggnation, har kommunen inlett en översyn av marktillgången för fler projekt.

Norr om kvarteret Siken löper ett cirka 500 meter långt område av gräs, en buffertzon väster om Lunnagårdsvägen på 25-45 meters bredd. Detta är en äldre skyddszon mot bostäderna västerut från dess att vägen var riksväg och huvudled norrut. Efter att väg 32 har byggts har Lunnagårdsvägen förlorat sin roll. Kommunen tog över vägen och detaljplanerade den på 1980-talet för lokalgata. Det gjordes dock inga fysiska förändringar på gatan, vilket gör att dess storskalighet finns kvar. Vägen mäter mellan 12-16 meter, saknar gång- och cykelvägar och är inte anpassad till stadsmiljön. En förstudie inleddes under början av 2021 för se över möjligheterna att göra om trafikmiljö och samtidigt utnyttja den mark som ligger väster om vägen, fastigheten Orrhaga 1:1, för bostadsändamål. I en förstudie studerades olika koncept, som lett fram till att detaljplanering en har inletts. Förstudien blir vägledande för detta arbete.

Synpunkter

Samråd väntas inledas under hösten/vintern år 2021.

Samrådshandlingar

Detaljplan för Gummarpsnäset–Edshult–Gummarp
2:4, 2:9

Syfte

Planområdet ligger söder om Hult och väster om Bellö (länk till karta som visar var planområdet ligger Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.). Detaljplanen omfattar 19 befintliga fritidshus, och tidigare obebyggd mark där det ges möjlighet att bilda cirka 10 ytterligare bostadsfastigheter. Området kommer att förses med kommunalt vatten och avlopp, vilket ger förutsättningar för att utveckla ett bostadsområde där det är möjligt att bo permanent.

Detaljplanen gränsar till riksintresse och natura 2000-område, omfattar strandskydd och har i övrigt bedömts kunna vara av allmänt intressen. Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande då den bedömts kunna vara av allmänt intresse. Planförslaget avviker inte från gällande översiktsplan, och bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan.

Granskning pågår mellan 12/1–9/2

Under granskningen ges myndigheter, sakägare och andra som berörs av planförslaget möjlighet att lämna synpunkter. Planbeskrivningen, plankartan, samrådsredogörelsen och andra bilagor är tillgängliga digitalt nedan, och fysiska kopior kan ordnas på förfrågan.

Granskningshandlingar

Kontakt

Planenheten

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-362 76

E-post:

samhallsbyggnad@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

Hjälpte informationen dig?

Sidan senast uppdaterad:

Detaljplaner - samråd eller granskning, Eksjö kommun

Pågående detaljplaner i Eksjö kommun

Fler kontaktuppgifter finns under respektive detaljplan.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.