LYSSNA

Detaljplaner för samråd eller granskning

Alla detaljplaner har samrådstillfällen då du kan ställa frågor och lämna synpunkter. Samrådet syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och samtidigt ge alla berörda möjlighet till insyn och påverkan.

När det finns ett politiskt beslut om samråd eller granskning skickas planförslaget på remiss till myndigheter, organisationer och berörda, samt offentliggörs här. Normal samrådstid är tre till fyra veckor. Mer information om planprocessen.

Lämna synpunkter

Perioden då det är möjligt att lämna synpunkter fråmgår under respektive plan. Synpunkter lämnas skriftliga till samhallsbyggnad@eksjo.se, eller via post till Södra Kyrkogatan 4, 575 80 Eksjö. Du är välkommen att kontakta oss på samhällsbyggnadssektorn med frågor, på telefon 0381-360 00 (via kommunens kontaktcenter).

Pågående planer

Under samrådstiden eller granskningstiden kan du lämna skriftliga synpunkter på förslaget. Synpunkterna tas emot av kommunens planenhet. I samrådsredogörelsen eller granskningsutlåtandet redovisar kommunen hur man ställer sig till synpunkterna och varför.

Detaljplan för Grevhagsskolan, Röning 3

Syfte 

Detaljplanen för Grevhagsskolan ändras för att göra det möjligt att utveckla skolan. Genom att ta bort prickmark kan skolområdet bebyggas på platser som tidigare inte varit möjligt. Tidigare byggnationer inom skolområdet har ibland gjorts med avvikelser från detaljplanen, vilket genom detta projekt rättas till. Bland annat görs den pågående byggnationen av idrottshallen planenlig.

Huvuddrag

Planområdet omfattar den cirka 2,7 hektar stora fastigheten Röning 3 i sin helhet. Denna ägs av Eksjö Kommunfastigheter AB och rymmer bebyggelse och skolområdet för Grevhagsskolan. I takt med att de södra delarna av Eksjö tätort utvecklas kommer ett behov att kunna bygga ut skolor. Detta projekt innebär att ge sådana möjligheter.

Synpunkter

Samrådsskedet pågår mellan 29/9– 20/10 2021. Samrådet är ett kommunikationssteg där förslaget sänds ut på remiss till olika instanser och allmänheten. Syftet är att samla in information och synpunkter, vilket givetvis är frivilligt att lämna.

Samrådshandlingar

Detaljplan för Orrhaga 1:1 m.fl. - Lunnagårdsvägen

Syfte

Syftet med detaljplanen är att reglera delar av fastigheten Orrhaga 1:1 för bostadsbyggnader. Detaljplanen reglerar delar Lunnagårdsvägen i syfte att möjliggöra ombyggnation med bland annat gång- och cykelväg.

Huvuddrag

Efter att kvarteret Krabban i norra delen av Lunnagårdsvägen samt kvarteret Siken i Lunnagårdsvägens södra delar har detaljplanerades och står inför byggnation, har kommunen inlett en översyn av marktillgången för fler projekt.

Norr om kvarteret Siken löper ett ca 500 meter långt område av gräs, en buffertzon väster om Lunnagårdsvägen på 25-45 meters bredd. Detta är en äldre skyddszon mot bostäderna västerut från dess att vägen var riksväg och huvudled norrut. Efter att väg 32 har byggts har Lunnagårdsvägen förlorat sin roll. Kommunen tog över vägen och detaljplanerade den på 1980-talet för lokalgata. Det gjordes dock inga fysiska förändringar på gatan, vilket gör att dess storskalighet finns kvar. Vägen mäter mellan 12-16 meter, saknar gång- och cykelvägar och är inte anpassad till stadsmiljön. En förstudie inleddes under början av 2021 för se över möjligheterna att göra om trafikmiljö och samtidigt utnyttja den mark som ligger väster om vägen, fastigheten Orrhaga 1:1, för bostadsändamål. I en förstudie studerades olika koncept, som lett fram till att detaljplanering en har inletts. Förstudien blir vägledande för detta arbete.

Synpunkter

Samråd väntas ilendas under hösten/vinter år 2021.

Samrådshandlingar

Detaljplan för Gummarpsnäset – Edshult-Gummarp
2:4, 2:9

Syfte

Planområdet ligger söder om Hult och väster om Bellö (kartlänk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.). Detaljplanen omfattar 19 befintliga fritidshus, och tidigare obebyggd mark där det ges möjlighet att bilda cirka 30 ytterligare bostadsfastigheter. Området kommer att förses med kommunalt vatten- och avlopp, vilket ger förutsättningar för att utveckla ett bostadsområde där det är möjligt att bo permanent.

Detaljplanen gränsar till riksintresse och natura 2000-område, omfattar strandskydd och har i övrigt bedömts kunna vara av allmänt intressen. Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande, vilket innebär dels en bred samrådskrets. Planförslaget är förenligt med översiktsplanen och har initialt inte kunnat antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Samråd pågick under perioden 1/7–17/8 2021. Just nu sammanställs yttranden och planförslaget revideras inför nästa steg i planprocessen - granskningsskedet.

Samrådshandlingar

Kontakt

Planenheten

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-362 76

E-post:

samhallsbyggnad@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

Sidan senast uppdaterad:

Detaljplaner - samråd eller granskning, Eksjö kommun

Pågående detaljplaner i Eksjö kommun

Fler kontaktuppgifter finns under respektive detaljplan.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.