Logotyp Eksjö kommun

Kulturhistoriskt handlingsprogram för Eksjö stad

Eftersom en större del av Eksjö stad är av riksintresse för kulturmiljövården har kommunen tagit fram ett kulturhistoriskt handlingsprogram. Programmet är ett värdefullt stöd i samband med ny planläggning och vid bygglovshantering samt att fastighetsägare får information om vad som är kulturhistoriskt skyddsvärt.

En större del av Eksjö stad är av riksintresse för kulturmiljövården. Delar av norra stadsdelen ingår dessutom i ett kulturhistoriskt synnerligen märkligt bebyggelseområde som 1993 förklarades som byggnadsminne.

I Eksjö kommun finns idag 58 byggnadsminnen, varav 54 inom Eksjös norra och södra stadsdelar. Detta innebär att nästan hälften av länets alla byggnadsminnen finns i Eksjö kommun.

Handlingsprogrammet är antaget av kommunfullmäktige 2010 och består av fyra delar.

Sammanfattning:
Del 1 innehåller övergripande kulturhistoriska värden, stadens tillkomst och utveckling, lagar och förordningar samt ett avsnitt om varför vi bevarar.

Byggnadsminnen inom utredningsområdet;

Övrig bebyggelse mellan tullarna, Västerlånggatan och Österlånggatan:

Övrig bebyggelse utanför stadskärnan men inom riksintresseområdet:

Kontakt

Planenheten

Besök:

Södra Kyrkogatan 4

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

samhallsbyggnad@eksjo.se

Fax:

0381-166 00