Eksjö kommuns logotyp

Grönplan

En grönplan gör det tydligt vilka värden olika grönområden i kommunen har och hur de ska bevaras, utvecklas och användas i framtiden. Eksjö kommun arbetar nu med att ta fram en ny grönplan.

Grönområden är ett brett uttryck och omfattar både större sammanhängande naturområden och mindre stadsparker. De utgör grunden för olika ekosystemtjänster, en biologisk mångfald och bidrar till hälsosamma livsmiljöer. Grönområden är en viktig komponent i den bebyggda miljön som långsiktigt behöver beaktas.

Ny grönplan för Eksjö kommun

Eksjö kommun arbetar med att ta fram en ny grönplan för att tydliggöra grönområdens olika värden och hur de ska användas i framtiden. Planen kommer att omfatta både mindre grönområden i tätortsnära miljö och större frilufts- och rekreationsområden runt om i hela kommunen.

Vilka grönområden är viktiga för dig?

Du kan vara med och bidra till hur kommunens grönområden ska utvecklas! Påverka genom att svara på den enkät som du kommer att finna här i augusti.

Medborgardialogen genomförs som en del i arbetet med att ta fram en ny grönplan. Genom enkäten sammanställs medborgarnas synpunkter om kommunens gröna platser. Svaren från enkäten utgör ett viktigt planeringsunderlag för det fortsatta arbetet med grönplanen.

Nuvarande grönplan för Eksjö stad

Eksjö kommun har sedan tidigare en grönplan över Eksjö stad. Grönplanen för Eksjö stad togs fram 2006 av Landskapsarkitekter AB på uppdrag av Eksjö kommun 2006 och utgjorde främst ett underlag till en tidigare fördjupad översiktsplan för Eksjö stad. Den används än idag som kunskapskälla för andra ställningstaganden som berör grönområdena i Eksjö stad. Det finns ett behov av en ny grönplan med uppdaterat underlag som kan användas i planering och framtida utvecklingar.

Grönplan Pdf, 3 MB.

Vad är en grönplan?

En grönplan är ett strategiskt dokument som innehåller beskrivningar, mål och riktlinjer över utvecklingen av kommunens grönområden. Planen syftar till att tydliggöra den långsiktiga användningen av grönområden.

Vad betyder ekosystemtjänster?

Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster som ekosystemen ger människan och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Det är ett sätt att beskriva ekosystemens funktion och nytta för människan.

Exempel på ekosystemtjänster

  • Grönområden med vegetation och vatten i en stad ger ekosystemtjänster som kan ge bättre luftkvalitet, bättre lokalklimat, bullerdämpning och möjlighet till närodlade livsmedel och naturupplevelser.
  • Skogar kan bidra med vattenreglering, kolbindning, pollinering, natur för upplevelser och produktion av livsmedel, träråvara och bioenergi.

Ekosystemtjänster delas ofta in i olika grupper utifrån vilken funktion de har:

  • Stödjande ekosystemtjänster ger grundförutsättningar för att övriga ekosystemtjänster ska fungera, exempelvis utrymme för ekosystemen och livsmiljöer, fotosyntes, jordmånsbildning och biogeokemiska kretslopp.
  • Försörjande ekosystemtjänster ger oss råvaror för produktion av exempelvis mat, dricksvatten, fiberråvara och bioenergi.
  • Reglerande ekosystemtjänster ger oss en stabil och hälsosam naturmiljö, exempelvis genom rening av luft, mark och vatten samt pollinering. De reglerande ekosystemtjänsterna jämnar även ut effekterna av störningar och extremväder genom exempelvis vattenreglering, kolbindning och bullerdämpning.
  • Kulturella ekosystemtjänster ger oss upplevelserikedom och livskvalitet i form av friluftsliv, rekreation och upplevelser av natur- och kulturarv.

Källa: Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Kontakt

Planenheten

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

samhallsbyggnad@eksjo.se