Eksjö kommuns logotyp

Ny skolbyggnad för Norrtullskolan

En ny skolbyggnad ska byggas för Norrtullskolan. Målsättningen är att den nya skolbyggnaden ska tas i drift vårterminen 2027.

Bakgrund

Den 7 februari 2023 beslutade kommunstyrelsen att det ska byggas en ny skolbyggnad för Norrtullskolan, och att nybyggnationen ska ske inom samma markområde där nuvarande skola finns.

Bakgrunden till beslutet är att Norrtullskolan, som byggdes 1955, inte möter dagens krav på skolor när det gäller till exempel modern pedagogik, säkerhet och en god arbetsmiljö för personal och elever. Skolan har till exempel för få grupprum, och saknar lokaler för en samlad elevhälsa, en tydlig entré och administrationslokaler med konferensrum. Skolans kök och matsal behöver byggas till, och skolan har även stora behov av att förbättra den fysiska tillgängligheten. Vissa klassrum går idag endast att nå via trappor. Skolan behöver också utökas för att ersätta befintliga moduler och de fritidslokaler som finns i det så kallade ”Dackehuset”.

Nyheter

26 juni 2024 – Geoteknisk och markmiljöundersökning

Undersökningarna utförs under vecka 29. Markmiljöundersökningen utförs för att säkerställa att inga farliga ämnen finns i området, detta ingår i detaljplanearbetet och är en rutinundersökning. Geoteknisk undersökning utförs där skolan planeras att byggas för att se markens beskaffenhet.

19 juni 2024 – Paviljongen tas bort

I slutet av vecka 25 flyttas den tillfälliga paviljongen bort från skolgården. Under tiden den plockas bort kommer Justeliusgatan att tillfälligt vara avstängd för trafik. När paviljongen är borta blir det en yta som temporärt kommer att återställas till en lekyta med grus fram till byggstart för nya skolan.

24 april 2024 – Öppet hus på Norrtullskolan den 6 maj

Den 6 maj klockan 17–18.30 är det öppet hus i Norrtullskolans matsal i Eksjö. Tjänstepersoner och politiker svarar på frågor om nya Norrtullskolan och om det nya detaljplaneförslaget för delar av kvarteret Dackehöjden, Norrtullskolan. Välkommen!

13 april 2023 – Placering av den nya skolbyggnaden

Nu är det klart att den nya skolbyggnaden kommer att byggas i anslutning till nuvarande idrottshall. Läs mer under rubriken "Placering av den nya skolbyggnaden" nedan.

8 februari 2023 – Ny skolbyggnad för Norrtullskolan

En ny skolbyggnad ska byggas för Norrtullskolan. Det beslutade kommunstyrelsen vid sitt sammanträde den 7 februari 2023. Nybyggnation bedöms som det bästa alternativet på lång sikt. Förvaltningen har fått i uppdrag att utreda om den nya skolbyggnaden ska byggas på samma plats som den nuvarande, eller på en annan plats inom skolans markområde.

Om Norrtullskolan

Norrtullskolan ligger i Eksjö tätort. Verksamheten består av elever från förskoleklass till årskurs sex. På skolan finns det cirka 340 elever.

Norrtullskolan ligger på norr i Eksjö tätort, i nära anslutning till Höglands­sjukhuset, Eksjö Garnison och grönområden, bland annat Vildparken. Skolan har också gångavstånd till bibliotek, simhall och skogsområden. Skolan anordnar mycket uteaktiviteter och har organiserade aktiviteter på rasterna.

Läs mer om Norrtullskolan

Byggprocessen

Tidsplan

Under våren 2024 har ett arbete påbörjats tillsammans med en arkitekt för att ta fram en programhandling som anger utformningen av den nya skolbyggnaden. I det arbetet ingår bland annat platsanalys av tomten, workshops och grupparbeten med medarbetare på Norrtullskolan, samt framtagande av planskisser. Under processen kommer även Norrtullskolans brukarråd att få ta del av information och skisser, och får möjlighet att lämna synpunkter.

Den slutgiltiga programhandlingen kommer sedan utgöra underlag för det fortsatta arbetet med att ta fram ett förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlaget används sedan vid upphandling av byggnationen av den nya skolbyggnaden.

Målsättningen är att den nya skolbyggnaden ska tas i drift vårterminen 2027.

Ansvarig för byggnationen är det kommunala bolaget Eksjö Kommunfastigheter AB.

Detaljplan

Detaljplanering pågår i delar av kvarteret Dackehöjden i norra Eksjö inför byggnation av den nya Norrtullskolan. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ny skola och att delar av befintlig skola kan byggas om till bostäder. Synpunkter kan lämnas från den 22 april till den 13 maj 2024. Ta del av planförslaget för Dackehöjden 2 med flera, Norrtullskolan Länk till annan webbplats.

Placering av den nya skolbyggnaden

Den 7 februari 2023 beslutade kommunstyrelsen att en ny skolbyggnad ska byggas för Norrtullskolan, och att nybyggnationen ska ske inom samma markområde där nuvarande skola finns. Förvaltningen fick i uppdrag att utreda placering för den nya byggnaden.

Den 4 april 2023 beslutade kommunstyrelsen att den nya skolbyggnaden ska byggas i anslutning till nuvarande idrottshall. I detta alternativ finns det bland annat möjlighet att flytta upp omklädningsrummen för idrotten till samma nivå som idrottshallen, vilket ökar tillgängligheten. En annan fördel med detta alternativ är att undervisningen till stor del kan bedrivas i nuvarande lokaler under hela byggnationstiden, och när verksamheten har flyttat in i den nya skolbyggnaden så kan den gamla rivas.

Illustration placering Norrtullskolan

Ovan illustreras ett exempel på hur den nya skolbyggnaden skulle kunna ansluta till nuvarande idrottshall.

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se