LYSSNA

Projekt: Entreprenörskap för förbättrad livskvalitet hos äldre

Kampradprojektet som drivits i Eksjö kommun är nu avslutat. Projektet har drivits från april 2020 till december 2020. Syftet med projektet var att gynna hårt drabbade entreprenörer och samtidigt öka livskvaliteten för äldre.

Familjen Kamprads stiftelse beviljade Eksjö kommun, 500 000 kronor i bidrag till ”Kraftsamling i Småland - entreprenörskap för ökad livskvalitet”. Initiativet handlar om att gynna lokal handel och samtidigt ge guldkant i äldres vardag.

I Eksjö kommun bildades en styrgrupp med representanter från kommun, näringsliv, politik, föreningar och organisationer med inriktning på målgruppen (70+). Styrgruppen samlades vid åtta tillfällen för att besluta om tidplan och tillvägagångssätt hur medlen kunde hanteras på bästa sätt för att ge nytta till lokal handel, besöksnäring samt även ge positiv insats för 70+. Under styrgrupps­möten presenterades även uppföljningar och resultat.

Inledningsvis ställde styrgruppen en fråga till 70+are om vad de själva tyckte kunde sätta guldkant på tillvaron. Det kom in en hel del intressanta förslag. Förslagen togs om hand av styrgruppen som prioriterade kring vad resten av pengarna skulle gå till, utöver den första insatsen nedan.

Resultatet av projektet

100 000 kronor användes till att möjliggöra för företag i utsatta branscher att annonsera lokalt. Detta har upplevts positivt. Något företag hade inte annonserat tidigare men tog nu möjligheten att nå ut. I mediet beskrevs bland annat handel som erbjuder hemleverans, Kampradprojektet och artiklar hade inriktning till äldre.

311 000 kronor användes till presentkort till 70+. Nästan 60 företag tackade ja till att ta emot presentkort, såväl företag i besöksnäring, handel och restaurang över hela Eksjö kommun. Presentkorten sändes till cirka 3 400 invånare 70+, skrivna i Eksjö kommun.

 • Presentkortet nyttjades av: 2 841 personer alltså cirka 84 procent. 44 företag inom Handel och besöksnäring löste in presentkort, cirka 70 procent inom handel och 30 procent besöksnäring (inkl restaurang, boende).
 • Många handlare tog även möjligheten att skapa ett erbjudande kopplat till inlösen av presentkort. Vi var tydliga med att pengarna kom från Kamprad stiftelsen vilket några återgav då de löste in presentkort och att individerna tackade Ingvar Kamprad. Någon hade även någon liten rolig anekdot som berättades. Överlag mottogs presentkortet med nöje.

89 000 kronor användes till inköp av tandemcykel till särskilt boende i Eksjö kommun samt plexiglasskydd.

 • Genom inköp av tandemcykel har nu varje särskilt boende i kommunen en tandemcykel. Det blev oerhört uppskattat. Detta möjliggör att äldre kan bryta sin isolering och komma ut med hjälp av personal. Det köptes även in plexiglas som kan ställas upp mellan boende och besökare vid besök. Cykel och plexiglas är insatser som verkar på lång sikt. Stöttning i form av presentkort och möjliggörande av annonsering är insats som haft effekt direkt. Därmed tycker vi att medlen använts på ett bra sätt.

Eksjö Handel återger att positiva ”ringar-på-vattnet”-effekter är ju givetvis presentkorten och precis som i Vimmerby har det även sålts mycket av Eksjö Handels presentkort, vilket kan vara en effekt som kommunens och Kampradpresentkorten givit! (Eksjö kommun gav även ut egna presentkort under julen för anställda att handla lokalt för – möjligtvis ett tänk som inspirerats av Kampradstiftelsens presentkort?)

Coronaläget har ju satt ett allmänt fokus på handeln och vilken tuff situation många företag befinner sig i. Eksjö Handels presentkort har sålt för cirka 2 miljoner under 2020 vilket är en fördubbling mot normalt år – detta kan kanske vara en effekt av att lokal handel uppmärksammats tack vare Kampradstiftelsens initiativ.

Bakgrund till projektet

Familjen Kamprads stiftelse beslutade under våren 2020 att anslå tio miljoner kronor till tre olika initiativ för att förbättra livskvaliteten för äldre och stödja entreprenörskapet i Småland. Projekten initierades med anledning av coronapandemin och dess följdeffekter.

Ett av de tre initiativen är ”Entreprenörskap för förbättrad livskvalitet hos äldre”.

Initiativet handlade om att gynna lokal handel och samtidigt ge en guldkant i äldres vardag. I en pilotomgång erbjöds Vimmerby, Växjö och Eksjö kommuner att delta genom varsitt pilotprojekt. Målsättningen var att göra satsningar som kombinerade ändamålen livskvalitet med entreprenörskap, där äldres isolering skulle minska samtidigt som hårt drabbade entreprenörer skulle få en möjlighet att hålla uppe en del av sin försäljning. Eksjö kommun fick fria händer att utforma innehållet i pilotprojektet, huvudsaken är att målsättningen uppnås.

Uppmaningen från Familjen Kamprads stiftelse var att kommunen skulle hitta sitt eget sätt att uppnå målsättningen på. Exakt vilka aktiviteter som ska genomföras framgick inte. Att både gynna lokal handel och ge en guldkant till äldre, och att göra det på ett sätt som får betydande och långsiktig effekt, var en utmaning som krävde olika typer av aktiviteter.

Kommunstyrelsen beslutade den 5 maj 2020 att ta emot bidraget på 500 000 kronor från Familjen Kamprads stiftelse och att ge tillväxt- och utvecklingssektorn i uppdrag att driva projektet.

En styrgrupp har utsetts som har till uppgift att prioritera aktiviteter och insatser. I styrgruppen sitter representanter från Eksjö kommun, Eksjö Handel, Mariannelunds Företagarförening, Emilkraften, Pensionärernas riksorganisation, PRO och Sveriges pensionärsförbund, SPF.

Projektet, som pågår fram till den 31 december 2020, kommer genom olika aktiviteter och satsningar att arbeta för att uppnå målsättningen. Styrgruppen kommer att träffas med jämna mellanrum för att göra prioriteringar mellan olika aktiviteter och satsningar

Projektledare: Sara Wärnbring, tillväxt- och utvecklingssektorn, Eksjö kommun
Ansvarig för projektet: Nina von Krusenstierna, tillväxt- och utvecklingssektorn, Eksjö kommun

Tidning med fokus på handel, restauranger och besöksnäring

För att stödja de entreprenörer som Familjen Kamprads stiftelse särskilt vill hjälpa har näringsidkare inom handel, restaurang och besöksnäring i hela kommunen erbjudits rabatt vid annonsering av lokala produkter och tjänster i en tidning med fokus på handel och entreprenörskap. Rabatten finansieras genom medel från projektet.

Tidningen, Eksjö & co, har getts ut under flera år genom ett samarbete mellan föreningen Eksjö Handel och Eksjöbaserade reklambyrån Fem Punkter AB. Aktuellt nummer ges ut den 10 juni. I detta nummer av tidningen kommer huvuddelen av innehållet att vara speciellt inriktad mot målgruppen 70+, bland annat genom inspirerande artiklar och lokala erbjudanden.

Den beslutade satsningen fokuserar i första hand på att ge hårt drabbade entreprenörer en möjlighet att nå ut med sina budskap till en bred målgrupp, för att på så sätt hålla uppe sin försäljning. Genom tidningen kommer de lokala entreprenörernas särskilda erbjudanden, till exempel hemleveranser, att tydliggöras för målgruppen äldre vilket gör att ändamålen livskvalité med entreprenörskap också kombineras.

Avsatta medel: 100 000 kronor

Förtydligande om presentkort

Via media har det i början på april 2020 informerats om att ett presentkort hos lokala företag skulle skickas ut till alla personer över 70 år med stöd av pengar från Familjen Kamprads stiftelse. Informationen spreds innan Eksjö kommun officiellt erbjöds bidraget och innan direktiven för projektet var satta.

Enligt direktivet som Eksjö kommun har fått från Familjen Kamprads Stiftelse så ska detta projekt gynna lokal handel och samtidigt ge en guldkant i äldres vardag. Exakt vilka aktiviteter/satsningar som ska genomföras framgår inte.

Styrgruppen i Eksjö kommun har diskuterat förslaget om ett presentkort, men har inledningsvis bedömt att de inte anser att det är den mest effektiva åtgärden för att uppnå projektets målsättning på lång sikt. Begreppet ”guldkant i vardagen” kan också betyda olika saker för olika individer. Vi har sett att det kan finnas ett intresse för presentkort och tar till oss synpunkterna.

Styrgruppen kommer istället att hämta in synpunkter och förslag från målgruppen om vad de skulle vilja att pengarna användas till. Förhoppningen är att det kommer in många förslag på hur vi kan använda dessa pengar på bästa sätt i just vår kommun.

En utmaning i projektet är att ”guldkant i vardagen” kan betyda olika saker för olika individer. En annan utmaning är att de olika inriktningarna som finns inom handel, restaurang och besöksnäring är olika hårt drabbade. Detta gör att projektet behöver göra avvägningar för att hitta rätt aktiviteter och satsningar som kan få effekt på lång sikt.

Huvuddelen av medlen finns fortfarande kvar och styrgruppen vill gärna ha in förslag på hur dessa kan användas för att uppnå målsättningen med projektet.

Så här kan du lämna in ditt förslag:

 • Skicka ett e-postmeddelande till: kampradguldkant@eksjo.se 
 • Ring till: 0381-360 00
 • Skicka ditt förslag till: Eksjö kommun, 575 80 Eksjö. Märk kuvertet med "TUS/Kamprad Guldkant".
 • Lämna in ett skriftligt förslag, där du märker dokumentet/brevet med "TUS/Kamprad Guldkant", till något av följande:
  • Eksjö kommuns Kontaktcenter, Södra Kyrkogatan 4, Eksjö
  • Mariannelunds bibliotek/Emilkraften, Verdandigatan 5, Mariannelund
Styrgruppen i Eksjö kommun vill tacka för alla inlämnade förslag. De förslag på aktiviteter eller satsningar som väljs ut kommer att genomföras under resten av året. Alla som skickat in sitt förslag kan se fram emot en trisslott som skickas med posten.

 Inkomna förslag

 • Köpa in läsplattor till äldreboenden för att ge de boende möjlighet att kommunicera med nära och kära via digitala mötesplatser
 • Mötesträffar eller annan festivitet för 70+ under hösten. Exempelvis genom att arrangera träffar med mat och underhållning när coronaviruset är på väg bort
 • Bygga upp besöksplatser utanför äldreboenden med hjälp av plexiglas så det finns möjlighet att besöka dem som bor där
 • Skapa en telefonlinje dit äldre kan ringa och få prata med en medmänniska.
 • Stöd och hjälp med att använda IT
 • En sammanställning av tips på saker att göra i sommar i sitt närområde för att minska sin upplevelse av ensamhet
 • Sommartåg (Eksjö campings) som tar med äldre ut på kort tur i Eksjö. Det skulle ge möjlighet för äldre att prata och minska ensamheten
 • En tårta eller bakelse till de boende på äldreboenden i kommunen
 • Fler bord bänkar längs med ån i Vildparken
 • Kortfilmer om besöksmål och strövtåg som Skurugata, Skröle Hie och Klinten. Äldre som berättar minnen. Korta filmavsnitt "Bildrika Bygde Berättelser" över Skurugata - Hässlåsa Damm Skröle Hie! Tjuva Jösses bös
 • Köpa in Anders Hansens film om Albert Engström, hultbygden och visa denna på kommunens äldreboenden
 • Dela ut presentkort till 70+ att använd för att även gynna handeln i Eksjö kommun
 • Friskvårdsbidrag för att få igång äldre att börja röra på sig mer
 • Att tillsammans få fira midsommar och plocka blommor tillsammans med andra
 • Presentkort på biografen Metropol, en lunch på någon av stadens restauranger, fika på kondis, blommogram eller ett busskort hos Länstrafiken
 • Asfalterad promenadslinga vid äldreboenden. Sittmöjlighet med gott mellanrum och en plantering som gör det trevligt. Fågelbord och fågelholkar
 • Några konserter med "Embassy". Ett välbekant dansband för 70+
 • Njutbar kasse med varor från lokala företagare (Lennarts, Karamellkokeriet, Nordell musteri, Eksjöhönan, Bringners, Ljuboden, Muséets butik med mera)
 • Rabatt på restauranger för pensionärer på 10 kr
 • Subvention för att kunna gå på bio och se filmer, uppleva livesänd opera och annat
 • Lämna 300–400 kr per äldre medlem (över 70 år), som finns i föreningarna i kommunen
 • Skicka ut vykort med kuponger till alla berättigade
 • En middag på småländskt isterband med stuvad potatis och uppträde av Galenskaparna
 • En blombukett till de som får besök av hemtjänsten och ett presentkort till övriga 70+
 • Ett gym för äldre. Exempelvis i Vildparken
 • Presentkort till enkelresor med taxi
 • Musikquiz med dragspelsklubben Knekten och Eksjö Musikkår
 • Anordna en trevlig utomhusträff under partytält. Där kan det bjudas på något lätt att äta och framför allt även passa på att lära ut hur man använder WhatsApp, Facetime och messenger
 • Fler papperskorgar och fimpbehållare på platser där folk rör sig och samlas
 • Ökad tillgänglighet i Eksjö stad
 • Administrativa listor på 70+ personer i Eksjö kommun. De affärsverksamheter inklusive restauranger som ingår, ska vara kompatibla med varandra. När ett av kommunen bestämt belopp, till exempel 250 kr, registreras på en lista ska detta samtidigt framgå på samtliga listor
 • En pocketbok (till exempel Hans Roslings "Hur jag lärde mig förstå världen" eller Michelle Obamas bok om vägen till Vita Huset, en blomma eller dragspelsmusik på äldreboenden

Kontakt

Tillväxt- och utvecklingssektorn

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

Hjälpte informationen dig?

Sidan senast uppdaterad:

Projekt: Entreprenörskap för förbättrad livskvalitet hos äldre

Kampradprojektet som drivits i Eksjö kommun är nu avslutat. Projektet har drivits från april 2020 till december 2020. Syftet med projektet var att gynna hårt drabbade entreprenörer och samtidigt öka livskvaliteten för äldre.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.