LYSSNA

Hälsoskydd för verksamheter

För dig som planerar att starta en verksamhet dit allmänheten kommer, och stannar mer än tillfälligt i, gäller särskilda regler. 

För att människors hälsa och miljön inte ska ta skada har kommunen genom samhällsbyggnads­nämnden ett ansvar att pröva anmälningar av vissa verksamheter och göra regelbunden tillsyn. Lokalen som du har valt för verksamheten ska fungera bra och uppfylla kraven på god hygienisk status när det gäller planering, utformning och val av material samt utrustning.

Alla verksamheter ska på något sätt klara miljöbalkens krav. På den här sidan har vi samlat information om verksamheter med särskilda miljökrav.

Hälsoskyddsverksamhet med anmälningsplikt

Solarieverksamhet

För dig som tänker starta upp en solarieverksamhet gäller utöver miljöbalkens bestämmelser även bestämmelser i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) om solarier, se informationen nedan. Ny verksamhet ska anmälas till kommunens samhällsbyggnadsnämnd innan verksamheten startar. 

 Egenkontroll för verksamheter med anmälningsplikt

Du som driver verksamheten ska ha en skriftlig och bestämd egenkontroll med bland annat organisatoriskt ansvar i verksamheten

  • rutiner för regelbunden kontroll av utrustning
  • systematisk bedömning av verksamhetens hälso- och miljörisker
  • kemikalieförteckning

Egenkontrollen ska vara skriftlig och finnas tillgänglig vid inspektion och kan komma att krävas in för granskning.

Bygglov, ändrad användning och brandsäkerhet

För samtliga verksamheter kan bygglov/ändrad användning krävas. Kontakta därför alltid kommunens byggenhet innan du börjar att bygga till eller bygga om eller ändrar inriktning på lokalens nuvarande verksamhet. Räddningstjänsten kan vid dessa tillfällen ha synpunkter på verksamheten när det gäller bland annat utrymning, larm och ytskikt.

Samhällsbyggnadsnämnden tar ut en avgift för prövning och tillsyn. För att se i vilka sammanhang och för vilka ärenden detta är aktuellt samt hur stor avgiften är, se avsnittet Taxor och avgifter på denna sida.

 Verksamheter som ska registreras

Innan du startar någon av nedanstående verksamheter bör du kontakta samhällsbyggnadsnämnden för att få reda på vilka krav som kan komma att gälla. Trots att verksamheten inte är anmälningspliktig så har nämnden ändå ansvar för tillsynen över verksamheten. Det blir oftast både mindre kostsamt och enklare om dialogen tas upp innan ombyggnation med mera görs.

Hotell, pensionat och vandrarhem

Registrering görs för hotell, pensionat, vandrarhem, bo på lantgård eller liknande lokaler där allmänheten erbjuds tillfällig bostad.

Bygglov, ändrad användning och brandsäkerhet

För samtliga verksamheter kan bygglov/ändrad användning krävas. Kontakta därför alltid kommunens byggenhet innan du börjar med till-/ombyggnad eller ändrar inriktning på lokalens nuvarande verksamhet. Räddningstjänsten kan vid dessa tillfällen ha synpunkter på verksamheten när det gäller bland annat utrymning, larm och ytskikt.

Samhällsbyggnadsnämnden tar ut en avgift för prövning och tillsyn. För att se i vilka sammanhang och för vilka ärenden detta är aktuellt samt hur stor avgiften är, se avsnittet Taxor och avgifter på denna sida.

Taxor och avgifter – miljöbalkens område

Taxan beslutas av kommunfullmäktige.

Avgiftsskyldiga är de företag, föreningar, privatpersoner med flera som har eller ska starta en verksamhet som berörs av miljöbalkens regler och där samhällsbyggnadsnämnden har ansvar för tillsyn.

För tillsyn och prövning av tillstånd, anmälningar och dispenser
enligt miljöbalken tas en avgift ut för den tid som går åt för handläggning av ärendet. Det kan handla om tid för kunskapsinhämtning, inläsning av ärendet, inspektioner, alla former av möten och kontakter, administrativ hantering samt tid för granskning, bedömning och beslutsskrivande. För varje besök på en anläggning eller plats tas också en inställelseavgift ut. Inställelseavgiften är 75 procent av fastställd avgift per timma.

Avgiften per timme beräknas och bestäms för varje år av samhällsbyggnadsnämnden. Nämnden tar då hänsyn till de faktiska kostnader som kommunen har för detta arbete under året. Avgiften för 2022 är 1 079 kronor per timma.

Kontakt

Miljöenheten

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

samhallsbyggnad@eksjo.se

Hjälpte informationen dig?

Sidan senast uppdaterad:

Hälsoskydd för verksamheter i Eksjö kommun

För dig som planerar att starta en verksamhet dit allmänheten har tillträde, och vistas mer än tillfälligt i, gäller särskilda regler.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.