Eksjö kommuns logotyp

Trygghetsarbete

På Eksjö gymnasium respekterar vi varandra, både elever och personal. Vi tolererar varandras olikheter och ser dessa som en styrka.

Vision

På Eksjö gymnasium ger vi varandra möjlighet att utvecklas som människa utifrån egna förutsättningar och det råder nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

All personal på Eksjö gymnasium har därför ett ansvar att reagera och uppmärksamma kränkande beteende eller bemötande. Det förebyggande värdegrundsarbetet ska genomsyra all daglig verksamhet.

Eksjö gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling har tagits fram av skolans LIAM-team, Likabehandling Antimobbing, representerad av skolledning, elevhälsa och pedagogisk personal.

Årets inriktning i trygghetsarbetet

Eksjö gymnasiums övergripande mål 2023/2024 innebär att öka elevers närvaro på skolan. Årets inriktning i det förebyggande arbetet mot diskriminering och kränkande behandling är Trivsel, trygghet och studiero. När våra elever känner sig trygga och trivs på vår skola ökar förutsättningarna för att de får en högre närvaro.

Definition av kränkande behandling/mobbning

Kränkande behandling är ett uppträdande som kränker en elevs värdighet, utan att det är diskriminering enligt diskrimineringslagen. Kränkande behandling är ett beteende som är oönskat av den som blir utsatt. Det är eleven som upplever sig vara utsatt för kränkande behandling som avgör vad som är oönskat.

För att det ska vara fråga om kränkande behandling enligt lagen måste kränkningen vara märkbar och tydlig. Den som kränker någon måste också förstå att uppträdandet upplevs som kränkande. I många situationer är det uppenbart att ett beteende är kränkande, men om det inte är det så måste eleven klargöra för den som kränker att beteendet är ovälkommet. Eleven kan också ta hjälp av personalen på skolan.

Vad som är kränkande behandling måste avgöras i varje enskilt fall. Mobbning är inte ett begrepp som används i skollagen. Det brukar kallas för mobbning om ett barn eller en elev blir utsatt för kränkande behandling, trakasserier eller sexuella trakasserier vid upprepade tillfällen.
Källa: 6 kapitlet 3 § skollagen.

Definition av diskriminering/trakasserier/sexuella trakasserier
Enligt diskrimineringslagen är diskriminering förenklat att någon missgynnas eller kränks. Missgynnandet eller kränkningen ska ha sin grund i någon av de sju diskrimineringsgrunderna:

  • kön
  • könsöverskridande identitet eller uttryck
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionsnedsättning
  • sexuell läggning
  • ålder.

Det finns sex former av diskriminering. Två av dessa är trakasserier och sexuella trakasserier.

Trakasserier är ett uppträdande som kränker en elevs värdighet och som har sin grund i någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker en elevs värdighet.
Källa: 6 kapitlet 2–3 §§ och 1 kapitlet 4 § diskrimineringslagen.

Vill ni veta mer om Eksjö gymnasiums arbete för en ökad trivsel, trygghet och studiero se planen mot diskriminering och kränkande behandling.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pdf, 473 kB.

Läs mer om Eksjö kommuns arbete och hur och var du gör en anmälan,
Mobbning och kränkande behandling Länk till annan webbplats.

Kontakt

Eksjö gymnasium

Besök:

Läroverksgatan 8, Eksjö

Post:

Eksjö gymnasium, 575 80 Eksjö

Telefon:

E-post:

eksjo.gyinfo@eksjo.se