Logotyp Eksjö kommun

Kooperativt lärande - vad är det?

När jag gick i skolan så älskade jag grupparbete! Ett perfekt tillfälle att ”slippa undan” skolarbetet en stund, fröken såg inte vad man gjorde i grupprummet, man kunde passa på att diskutera de viktiga sakerna i livet: handboll eller killar! I gruppen fanns alltid någon ”ambitiös flicka” som gjorde uppgifterna så att fröken såg att vi minsann hade arbetat!

Det här är så långt ifrån när mina elever arbetar i grupp i dag! Allt som oftast kan jag som lärare bara glida runt och förnöjsamt lyssna på allt kunskapande som sker. Det är sällan jag kommer in i ett grupprum där man diskuterar annat än det man ska. Det förs givande diskussioner och samtalen har ofta tagits till en nivå som slår mig med häpnad.

Allt detta tack vare två saker:

 1. Arbetet är noga planerat, strukturerat och lärarstyrt med hjälp av kooperativa strukturer.
 2. Jag arbetar mycket kring själva grupprocessen - hur/vad som krävs man arbetar i grupp.

Att arbetet är noga planerat, strukturerat och lärarstyrt innebär att jag som lärare genom strukturer/arbetssätt/stöttning skapar tillfällen där eleverna får vara aktiva och delaktiga i samverkan med varandra. Eleverna är varandras resurser, de ges möjlighet att fylla ut varandras luckor, bygga vidare på varandras tankar utifrån sin egen förståelse för att komma vidare i resonemang och kunskapande. Eleverna ges många tillfällen att använda språket, att själva sätta ord på det vi lär, att förklara och använda ord och begrepp.

Eleverna är inte grupperade av en slump utan det är jag som lärare som gör grupperna utifrån vad det är jag vill uppnå med uppgiften de ska ta sig an. Oftast är grupperna mixade utifrån kunskapsnivå men ibland är de nivågrupperande. Vi pratar mycket om hur ett bra grupparbete ska fungera. Vi utvärderar gruppernas arbete, ibland får eleverna roller ex ”ordföranden”, ”begreppskopplaren”, ”talutrymmesfördelaren” osv

Behavioristiskt VS sociokulturellt perspektiv på lärande

Överföring av kunskap

Det kooperativa arbetssättet utmanar det behavioristiska perspektivet på lärande där man tänker att kunskap överförs genom att lyssna och härma.


Samtal

Med det kooperativa arbetssättet utgår man i stället från ett sociokulturellt perspektiv. Med det menas att kunskap och lärande växer fram och utvecklas genom samtal, relationer och samarbete. När problem uppstår söks lösningar först och främst inom gruppens ram och fokus ligger på hur gruppen kan stärka individen och hur individen kan stärka gruppen.

Det sociokulturella perspektivet går tydligt hand i hand med det språkutvecklande arbetssättet där det handlar om att läraren använder språket medvetet och strukturerat genom hela undervisningen och språket är som ett verktyg för lärandet

Vi lärare kan inte göra som fröken gjorde när jag gick i skolan: ”gå ut och jobba i grupp” – vi måste lära eleverna HUR man arbetar tillsammans! Det behöver var väl strukturerat för att arbetet ska fungera bra. Jag som lärare måste vara aktiv och hjälpa eleverna framåt i sin grupprocess. Vad gör vi när det inte fungerar? Hur får vi alla delaktiga? Hur får vi ”pratkvarnen” att ställa frågor i stället för att prata själv?

Varför arbeta kooperativt?

 • Effektivare kunskapsinhämtning och högre måluppfyllelse
 • Högre delaktighet, elevaktivitet, engagemang och bättre samarbete
 • Den höga elevaktiviteten leder till motiverade och engagerade elever
 • Eleverna hjälper varandra att uttrycka sig och förstå, använda ord, fraser, våga/pröva att använda språket/ att tala
 • Skapar talutrymme för elever som inte annars tar för sig i samtal i helklass
 • När alla är delaktiga bidrar det kooperativa arbetssättet till minskade kunskapsklyftor
 • Inkludering – alla kan vara delaktiga utifrån sina premisser
 • Gruppstärkande/värdegrund. Kooperativt lärande leder till positiva relationer mellan elever och större acceptans för olikheter

Att fundera över:

Hur sätter du samman grupper? Varför just så?

Hur kan du arbeta med stöttning så att eleverna få hjälp i sitt arbete?

Hur utvärderar ni gruppens arbete?

Vill du veta mer om kooperativt arbete?

Besök hemsidan: https://kooperativt.com/strukturer/ Länk till annan webbplats.

Intresserade av att prova på kooperativt arbetssätt?

Hör av dig så kommer jag och håller i en workshop (när coronarestriktionerna är över) där ni får prova några kooperativa strukturer. Jag lovar: det är jättekul och lätt att applicera på sin undervisning!

//Marie Titus

Utvecklingslärare

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300