Eksjö kommuns logotyp

Miljö- och hälsoskydd

Miljö- och hälsoskyddsarbete handlar om att trygga och förbättra den miljö vi lever och verkar i, samt att skydda människors hälsa mot olika störningar. Miljöenheten kontrollerar att reglerna i miljöbalken och annan miljölagstiftning följs.

Rökfria miljöer

Enligt Lag om tobak och liknande produkter är det förbjudet att röka i eller omkring dessa miljöer:

 1. i lokaler avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem,
 2.  i lokaler som är avsedda för hälso- och sjukvård,
 3.  i lokaler som är avsedda för gemensamt bruk i bostäder och inrättningar med särskild service eller vård,
 4. på färdmedel i inrikes kollektivtrafik eller i lokaler och andra utrymmen som är avsedda att användas av den som reser med sådana färdmedel och på motsvarande områden utomhus,
 5. i restauranger och på andra serveringsställen,
 6. i andra lokaler än sådana som avses i 1–5 när en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning som avses i 2 kapitlet 1–3 §§ ordningslagen (1993:1617) anordnas och i lokaler som är avsedda att användas av den som deltar i sammankomsten eller tillställningen,
 7. i andra lokaler än sådana som avses i 1–6 om allmänheten har tillträde till lokalerna
 8. på inhägnade platser utomhus huvudsakligen avsedda för idrottsutövning,
 9. på lekplatser som allmänheten har tillträde till (se mer information nedan), och
 10. vid entréer till sådana lokaler och andra utrymmen som avses i 1–7 som allmänheten har tillträde till.

Mer information

Mer information om rökfria miljöer finns på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Rökfria lekplatser

Alla offentliga lekplatser är rökfria zoner för att skydda barnen från hälsorisker och olägenheter. Det är inte heller tillåtet att slänga cigarettfimpar och annat skräp på lekplatserna. Rökförbudet gäller alla dagar och på dygnets alla timmar.

Rökförbudet gäller:

 • cigaretter
 • elektroniska cigaretter (vapes)
 • vattenpipor
 • produkter som till användningssätt liknar rökning men som inte innehåller tobak.

Vad kan du göra?

Om du ser någon röka på en lekplats kan du prata med personen och be den att flytta sig från det rökfria området. Kanske har personen missat att det är rökförbud och behöver få information. Om du ser någon slänga cigarettfimpar i lekparken får du gärna hjälpa till att slänga dem, så att barn inte kommer åt dem. Förutom riskerna med att barn kan plocka upp cigarettfimparna får barnen också en bättre miljö att vistas i. Tillsammans kan vi bidra till att rökförbudet efterlevs.

Skyltar på lekplatser

På våra lekplatser finns skyltar som informerar om rökförbudet.

Här är kommunens lekplatser

Klagomål inom hälso- och miljöskydd

Miljöenheten handlägger klagomål utifrån miljöbalken, livsmedelslagen med flera lagar. Klagomålen kan vara allt från störande industriverksamhet, vedeldning, brister i bostaden, störande ljud till misstänkt matförgiftning och så vidare.

Enligt miljöbalken definieras olägenhet för människors hälsa som en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan ha en större påverkan på hälsan och som inte är tillfällig.

Om du vill lämna in ett klagomål vill vi att du använder e-tjänsten i portalen för e-tjänster. Fyll i den så noga du kan för att vi ska kunna handlägga klagomålet. Du kan behöva föra dagbok, en så kallad störningsdagbok, under ett par veckor för att kommunen ska få ett tillräckligt underlag för beslut.

Klagomål kan lämnas anonymt men det är bra om du skriver vem du är om miljöenheten behöver komma i kontakt med dig. Om du anmäler ett klagomål anonymt innebär det att du inte kan underrättas om eller överklaga beslut i ärendet. Tänk på att om det framgår vem du är genom till exempel namn, telefonnummer eller e-postadress så är du inte anonym eftersom kommunens handlingar är offentliga.

Miljöskydd för verksamheter

Miljöenhetens arbete är till största delen reglerat genom lagstiftning.

Arbetet innebär tillsyn över företag och andra verksamheter som kan vara miljöstörande, genom exempelvis utsläpp till mark, luft och vatten. Miljöenheten har också tillsyn över hygieniska verksamheter som till exempel frisörer, men också över skolor, förskolor, hotell, idrottshallar och badanläggningar.

Miljöskydd för verksamheter

Hälsoskydd för verksamheter

För dig som planerar att starta en verksamhet dit allmänheten kommer, och stannar mer än tillfälligt i, gäller särskilda regler. För att människors hälsa och miljön inte ska ta skada har kommunen genom samhällsbyggnads­nämnden ett ansvar att pröva anmälningar av vissa verksamheter och göra regelbunden tillsyn.

Hälsoskydd för verksamheter

Privat fordonstvätt och avlopp i garage

När du tvättar fordonet hemma rinner det smutsiga och miljöfarliga vattnet, direkt med dagvattnet, ut i våra sjöar, vattendrag och våtmarker.

Dagvattenbrunnarna i gatu- och parkeringsmark är inte kopplade till det kommunala reningsverket. Brunnarnas funktion är att ta hand om regn- och smältvatten, inte förorenat vatten från fordonstvätt.

När du tvättar fordonet frigörs förutom själva smutsen, som i sig innehåller miljöfarliga ämnen, även olja, metaller, gummirester med mera från fordonet. Även tvättmedel och inte minst avfettning är många gånger mycket giftiga för vattenlevande organismer.

Åk i stället till en fordonstvätt som är gjord för biltvätt. Där går tvättvattnet med spillvattenledning till kommunalt reningsverket. Dessa anläggningar är utrustade med oljeavskiljare och/eller reningsverk som tar hand om oljan och en hel del av metallerna.

Vill du ändå tvätta bilen hemma kan du göra det på gräsmatta eller grusyta på din fastighet där vattnet kan rinna ner genom marken. Detta gäller dock bara för lätt sommartvätt med ett svagt rengöringsmedel, till exempel diskmedel, och utan avfettningsmedel.

Bor du i närhet av våtmark, vattendrag eller vattentäkt är tvätt av fordon på fastigheten inte alls lämpligt.

Avlopp i garage

Elda med hänsyn i eldstad inomhus

Det är viktigt att elda på rätt sätt då utsläpp av luftföroreningar från vedeldning är skadliga för både människors hälsa och för miljön. Den som eldar med ved eller andra bränslen har själv ansvar för att minska utsläppet av luftföroreningar och andra störningar för omgivningen. Det framgår av miljöbalkens andra kapitel.

Ta hänsyn till dina grannar

Det är viktigt att ta hänsyn till närliggande bostäder när du eldar. När röken sprider sig i kvarteret ökar exempelvis negativ påverkan på människors hälsa.

Om man störs av sina grannars vedeldning så är ett första steg att ta en kontakt med sina grannar och försöka få till en dialog kring det man störs av. Om man inte når framgång i sin dialog kan man lämna in ett klagomål till kommunen. Det blir sedan upp till tillsynsmyndigheten att avgöra om störningen orsakar en olägenhet eller inte. För att bistå utredningen kan du som klagar också behöva föra en störningsdagbok kring störningen. Att göra en utredning tar tid och den som exempelvis eldar i kamin och orsakar en konstaterad olägenhet för sina grannar kan själv få bekosta utredningen, vilket kan kosta flera tusen kronor.

Så eldar du rätt

 • Elda alltid med torr ved.
 • Elda med rätt lufttillförsel. När elden tänds behövs rikligt med luft och då kan du ha luckan lite öppen. När elden tagit sig, stäng luckan men se till så att lufttillförseln fortfarande är god. När elden har kommit igång kan du sänka lufttillförseln lite, men pyrelda inte.
 • Det är inte tillåtet att elda med hushållsavfall, mjölkkartonger, plast, målat eller impregnerat virke, spånskivor eller liknande.
 • Följ alltid eldningsinstruktionerna för din eldstad. Använder du för mycket ved och eldar under för lång tid finns risken att det blir alldeles för varmt i rökkanalen och det kan orsaka brand.
 • Elda max tre kilo ved per timme, annars riskerar du överhettning, och låt kaminen svalna lika länge som du eldat i den.
 • Förvara askan i ett icke brännbart kärl med tättslutande lock. Glöden kan finnas kvar i två dygn. Använd sedan i trädgården eller släng som restavfall i försluten påse.
 • Eldar du mer en vinter än tidigare år kan det medföra att du behöver tätare sotning. Eldar du mer än en kubikmeter så ska sotning göras varje år.

Att elda medför också ökad brandrisk, läs mer om brandsäkerhet.

Lokala föreskrifter

Lokala föreskrifter för att reglera skyddet av människors hälsa och miljö reglerar bland annat dessa områden:

 • djurhållning inom detaljplanelagt område
 • tomgångskörning
 • spridning av gödsel i eller intill område med detaljplan
 • eldning inom detaljplanelagt område

Lagar och regler om miljöskydd

Miljöbalken är en ramlag och målet med den är att främja en hållbar utveckling för att kommande generationer ska få en hälsosam och god livsmiljö.

Lagar och regler om miljöskydd

Kontakt

Miljöenheten

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

samhallsbyggnad@eksjo.se