Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Brandsäkerhet

Det finns mycket du kan göra för att minska risken för bränder. Här kan du bland annat läsa om brandskydd i hemmet, eldning utomhus samt vad som gäller för majbrasor och fyrverkerier.

En brand kan snabbt utvecklas så att den hotar liv och saker som du värdesätter. Det vanligaste är att bostadsbränder startar vid matlagning eller eldning i eldstad. De flesta dödsbränder inträffar under natten och orsakas ofta av sängrökning, ett kvarglömt ljus eller elfel. 

Eldning utomhus

Eldning sker alltid på egen risk, tänk på att den som tänder elden har ansvaret för den. Om du tänkt elda för att bli av med trädgårdsavfall är det ett bättre alternativ att kompostera eller lämna på Återvinningscentralen. Sot från eldning ger skadliga utsläpp och har en negativ klimatpåverkan.

Nedan kan du läsa om vad som gäller för att anordna en majbrasa, vad du får bränna i trädgården – om du får elda där du bor. Tänk också att ta reda på om det är någon brandrisk eller eldningsförbud innan du eldar.

Bestämmelser vid eldning

När det, enligt SMHI:s prognoser, bedöms vara mycket stor brandrisk i Eksjö kommun gäller eldningsförbud.

När det inte är eldningsförbud får du elda gräs, löv, kvistar och annat trädgårdsavfall om du bor på landet eller utanför detaljplanelagt område. Detta betyder i de flesta fall utanför tätbebyggt område.

Enligt de lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljö i Eksjö kommun är det inte tillåtet att elda inom område med detaljplan. Anledningen till förbudet är att eldning kan störa grannar eller kringboende.

Större bränningar (mer än 2x2x2 meter) ska alltid anmälas senast tre arbetsdagar i förväg till räddningstjänsten.

Att tänka på vid eldning

Om du ska göra upp eld utomhus, tänk på detta:

 • Elda endast på platser där risken för spridning är mycket liten, till exempel på grus- eller sandmark en bra bit från skog, byggnader, fordon med mera.
 • Se upp med vind som kan föra in gnistor i skogen och i torrt gräs.
 • Begränsa ytan. Lägg stenar eller gräv runt elden för att förhindra att den sprider sig. Vattna marken där elden ska placeras.
  I försäkringsföreskrifterna för lantbruk krävs två meter breda plöjda eller på annat sätt frigjorda jordytor som begränsningslinjer om inga naturliga avgränsningar finns. Kontakta ditt försäkringsbolag för ytterligare anvisningar.
 • Se till att ha tillgång till lämpligt släckredskap, till exempel vattenslang eller hinkar med vatten.
 • Lämna aldrig elden utan tillsyn.
 • Låt elden brinna ut helt och hållet. Släck ordentligt med vatten och rör om så att glöden slocknar. Kontrollera noga att ingen glöd finns kvar innan du lämnar platsen där du eldat.
 • Håll avstånd till annat brännbart. Vid eldning av gräs, elda aldrig närmare än 15 meter från en byggnad eller skog. Elda aldrig ensam.
  Försäkringsvillkoren för lantbruk kräver i vissa fall ett skyddsavstånd på 75 meter till byggnad och 40 meter till skog.
 • Orsaka inte onödiga larm. Undvik eldning när det blivit mörkt eftersom personer som ser lågorna kan larma räddningstjänsten i onödan.
 • Se till att ha tillgång till en telefon så att du snabbt kan larma räddningstjänsten, via larmnumret 112, om du tappar kontroll över elden.
 • Flytta rishögar som legat sedan hösten eller tidig vinter då igelkottar kan ha fött sina ungar och funnit skydd för dem där.

Eldning och allemansrätten

Allemansrätten ger dig ingen rätt att göra upp eld, bara en möjlighet att elda under säkra förhållanden. Läs mer om eldning och allemansrätten i broschyren som är utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Broschyr om eldning och allemansrätten, MSB Länk till annan webbplats.

Majbrasor

Eldning kan ställa till problem om brasan inte anläggs på rätt sätt. Det gäller att förhindra både brand och störningar av rök för omgivningen. Är det mycket torrt i skog och mark kan eldningsförbud utfärdas.

Dessa punkter ska uppfyllas inför majbrasa:

 • Utse en ansvarig person för bränningen av brasan och meddela vem det är till räddningstjänsten.
 • Välj platsen för brasan så att rök och sot inte stör byggnader och bostäder som finns i närheten. Det går inte att ange något generellt säkerhetsavstånd mellan brasa och byggnaderna. Det måste göras en bedömning i varje enskilt fall med hänsyn till risker, bebyggelse, topografi och vindriktning.
 • Det krävs tillstånd från polisen för eldning på allmän plats, till exempel i en park eller en fotbollsplan.
 • Brasan ska anläggas på okänslig mark som grus eller naturjord. Den får inte anläggas på asfaltytor, stenhällar, gräsmattor eller under elkraft- och teleledningar.
 • Material till brasan ska vara kvistar, ris, buskar, rent träavfall, eller annat lämpligt material. Exempel på material som inte får brännas är plast, gummi, hushållsavfall, tryckimpregnerat trä, färg och kemikalier eller annat miljöfarligt avfall.
 • Flytta rishögar som legat sedan hösten eller tidig vinter då igelkottar kan ha fött sina ungar och funnit skydd för dem där.
 • Tänd brasan med trä/näverlunta, braständare eller tändvätska. Använd inte bensin, eftersom det är mycket farlig på grund av gasbildning.
 • Bevaka elden och räfsa ihop gammalt gräs i anslutning till brasan. Se till att elden inte sprider sig.
 • Se till att ha släckredskap tillhands, till exempel vattenspann, kannor, räfsor.
 • När majbrasan har brunnit ner ska resterna skottas ihop och eventuellt glöd släckas.

Brandrisk

Upplysningar om brandrisk lämnas av SMHI dagligen.

SMHI, brandrisk Länk till annan webbplats.

Upplysning om eldningsförbud och regler för bränning lämnas också av SOS Alarms telefonsvarare, telefon 036-16 85 22.

Ytterligare prognoser om spridnings- och antändningsrisk finns hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Här kan du också ladda ner en app ”Brandrisk ute”

MSB, prognoser om spridnings- och antändningsrisk Länk till annan webbplats.

Brandskydd i hemmet

En brand kan snabbt utvecklas så att den hotar liv och saker som du värdesätter. Det vanligaste är att bostadsbränder startar vid matlagning eller eldning i eldstad. De flesta dödsbränder inträffar under natten och orsakas ofta av sängrökning, kvarglömt ljus eller elfel.

Om en brand skulle bryta ut är en brandvarnare en bra hjälp. Den upptäcker röken tidigt och varnar dig så du kan släcka branden eller ta dig ut. Det är bra om du även har en pulversläckare och en brandfilt hemma.

På Din säkerhet kan du få många tips, råd och kunskap om hur du kan skydda dig mot brand.

Skydda dig mot brand, Din säkerhets webbplats Länk till annan webbplats.

Brandfarliga vätskor i hemmet

Brandfarliga vätskor förekommer i många sammanhang i vårt dagliga liv – som bränslen, lösningsmedel eller som rengöringsmedel. För det mesta klarar vi av att använda dem utan att olyckshändelser sker. För dig som vill lära dig mer om brandfarliga vätskor och hur du kan använda och förvara dem på ett säkert sätt har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, tagit fram en broschyr. 

Brandfarliga vätskor i hem- och fritidsmiljö. Länk till annan webbplats.

Brandskyddskontroll och sotning

Den största anledningen till att sota och rengöra eldstaden är att förhindra brand. Vid rengöring tas brandfarlig beläggning bort för att minska risken för soteld. Det är kommunen som ansvarar för rengöring- och brandskyddskontroll.

Läs mer om Brandskyddskontroll och sotning

Grillning i Gamla stan

Räddningstjänsten avråder från att använda kolgrill i Gamla stan, Eksjö. Vill du ändå grilla använd gasolgrill eller elgrill i stället.

Fyrverkerier

Både tama och vilda djur skräms av fyrverkerier. Förutom att fyrverkeripjäser skräpar ner kan de dessutom innehålla tungmetaller som bly, kvicksilver och kadmium som sprids rakt ut i mark och vatten.

Vill du ändå fira nyår med fyrverkeri är det viktigt att tänka på att skjuta upp fyrverkerier i områden med lite djurliv och fråga efter miljömärkta fyrverkerier hos handlarna. Eller besök ett offentligt fyrverkeri. För att köpa, inneha och använda fyrverkerier ska du ha fyllt 18 år.

Förbud mot fyrverkeri i centrala Eksjö – området utökat

Enligt de allmänna lokala ordningsföreskrifterna är det helt förbjudet med fyrverkerier (pyrotekniska varor) i centrala Eksjö. Området gällde tidigare endast Gamla stan, men efter ett beslut i kommunstyrelsen den 11 oktober 2022 har området utökats. Förbudet för pyrotekniska varor i Eksjö stad gäller för området från Sankt Lars kyrkogård i norr till stationsområdet i söder samt av Västerlånggatan i väster till Regementsgatan i öster.

Karta över centrala Eksjö som visar var det är förbud mot att skjuta fyrverkerier.

Tillstånd

Enligt ordningslagen krävs i övrigt ofta tillstånd från polismyndigheten för att använda pyrotekniska varor. Om en stor mängd fyrverkerier ska avfyras i ett tätbebyggt område eller om mycket folk är i närheten kan tillstånd krävas, läs mer på Polismyndighetens webbplats.

Raketer med styrpinne

 • Det behövs tillstånd från kommunen för användning av explosiv vara.
 • Genomgången B- eller C-utbildning hos en av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, godkänd utbildningssamordnare.

Kontakt

Räddningstjänsten

Besök:

Västerlånggatan 21

Post:

575 32 Eksjö

Telefon:

0381-368 81

E-post:

raddningstjansten@eksjo.se

Fax:

0381-132 95

Sidan senast uppdaterad:

Brandsäkerhet

Det finns mycket man kan göra för att minska risken för bränder. Här kan du bland annat läsa om brandskydd i hemmet, eldning utomhus samt vad som gäller för majbrasor och fyrverkerier.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.