Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Barn- och ungdomsrådet

Vill du som ung vara med och påverka kommunens utveckling? Eksjö kommun behöver barn och ungdomars entusiasm, drivkraft och kompetens. Som ung i kommunen ska du känna att du blir sedd och har möjlighet att påverka.

Barn- och ungdomsrådet finns till för att underlätta för dig som ung att påverka kommunens utveckling.

Rådet träffas en gång per termin. Vid dessa möten deltar även tjänstepersoner och politiker för att inhämta barn- och ungas åsikter och bolla idéer. På rådets möten får elever från kommunens alla skolenheter, skolformer och öppen ungdoms­verksamhet möjlighet att mötas och diskutera aktuella frågor.

Nedan kan du läsa om barn- och ungdomsrådets beredningsgrupp. Du kan kontakta dem direkt om du vill framföra dina åsikter eller vill påverka frågor som handlar om kommunens utveckling.

Elevråden är grunden i barn- och ungdomsrådet

På varje skola hålls klassråd och elevråd för att ge eleverna möjlighet till inflytande över utbildningen och frågor av gemensamt intresse. Elevråden utser representanter till barn- och ungdomsrådet.

  • Politiker och tjänstepersoner kan via beredningsgruppen för barn- och ungdomsrådet skicka ut en fråga eller remiss till elevråden.
  • Elevråden kan samla in frågor från barn och ungdomar via klassråd och brukarråd och föra fram dem i barn- och ungdomsrådet.
  • Elevråden kan bjuda in politiker och/eller tjänstepersoner från barn- och ungdomsrådets beredningsgrupp till exempelvis elevrådsmöten.

Målsättningen är att formerna för samarbetet mellan elevråden, barn- och ungdomsrådet och beredningsgruppen ska växa fram genom dialog.

Vem kan delta?

Barn- och ungdomsrådet träffas en gång per termin. Inbjudan till barn- och ungdomsrådsträffarna, går ut till ordförande och vice ordförande för elevrådet på varje skola. Även representanter från öppen ungdomsverksamhet bjuds in. Kontakta din fritidsledare om du vill delta.

Minnesanteckningar från barn- och ungdomsrådets möten

Presentation av barn- och ungdomsrådets arbetsgrupp

Här hittar du information om de personer som ingår i rådet och deras ansvarsområden.

Har du frågor, vill framföra en synpunkt eller vara med och påverka är du välkommen att i första hand kontakta Sara Bergqvist via mejl: sara.bergqvist@eksjo.se

Sara Bergqvist
Tjänsteperson, hållbarhetsstrateg på kommunlednings­kontoret.
Ansvarsområden: Strategiskt hållbarhetsarbete; miljö- och klimatarbete (ekologisk hållbarhet) samt delaktighet, integration och folkhälsoarbete (social hållbarhet).

Ann-Sophie Larsson
Tjänsteperson, elevhälsochef på barn- och utbildningssektorn.
Ansvarsområden: Elevers hälsa, trygghet och särskilt stöd för elever med behov.

Harald Arrehn
Tjänsteperson, ungdomshandläggare, förebyggande arbete på sociala sektorn.
Ansvarsområden: Nätverksarbete internt och externt gällande ungdomsfrågor, handledare för Ungdomslotsarna, barn- och ungdomspolitiska frågor.

Kim Forsman
Tjänsteperson, fritidsutvecklare på samhällsbyggnadssektorn.
Ansvarsområden: Barn- och ungdomspolitiska frågor, kultur- och fritidsfrågor, näringslivs- och föreningsfrågor, friluftsliv.

Felix Mårtensson
Tjänsteperson, planarkitekt på samhällsbyggnadssektorn.
Ansvarsområden: Samhällsbyggnadsfrågor, fysisk planering, klimatanpassningsarbete.

Annelie Hägg (C)
Heltidspolitiker, ledamot i kommunfullmäktige och andre vice ordförande i kommunstyrelsen.
Ansvarsområden: Alla kommunens verksamhetsområden

Stig Axelsson (S)
Fritidspolitiker, ledamot i kommunfullmäktige och ordförande i barn- och utbildningsnämnden.
Ansvarsområde: Barn- och utbildningssektorn

Gun-Ann Öholm Jansson (C)
Fritidspolitiker, ledamot i kommunfullmäktige och andre vice ordförande i socialnämnden.
Ansvarsområde: Sociala sektorn

Lars Ugarph (M)
Fritidspolitiker, ledamot i kommunfullmäktige och förste vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.
Ansvarsområde: Samhällsbyggnadssektorn

Johan Andersson (S)
Fritidspolitiker, förste vice ordförande i myndighetsnämnden.
Ansvarsområde: Samhällsbyggnadssektorn

Kunskap om unga – Folkhälsoenkät Ung

Folkhälsoenkät Ung

År 2020 bytte kommunen enkät för att att undersöka ungdomars livssituation. Resultat från gamla enkätverktyget LUPP finns i avsnittet nedan. (Resultat från LUPP 2015, 2018).

Folkhälsoenkät Ung är en ungdomsenkät som genomförs i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet vart tredje år. Enkätundersökningen är ett verktyg för att ta reda på hur ungas livssituation ser ut i Eksjö kommun. Undersökningen görs i samverkan med länets kommuner och genomfördes senast under hösten 2023.

Kunskap om unga gör skillnad för unga

Syftet med Folkhälsoenkät ung är att följa den självrapporterade hälsan bland länets ungdomar och se förändringar över tid. Utifrån den kunskapen kan vi tillsammans ge alla barn och unga i Jönköpings län bästa möjliga förutsättningar till ett bra liv med en god hälsa.

Folkhälsoenkät Ung används för att:

  • skaffa kunskap om unga
  • underlätta eller starta ett samarbete mellan sektorer och verksamheter
  • skaffa underlag i beslutsprocesser som rör unga
  • förbättra ungas levnadsvillkor lokalt.

Vem vänder sig enkäten till?

Eksjö kommuns samtliga elever i årskurs 9 och andraårselever på gymnasiet.

När genomförs den?

Folkhälsoenkät Ung görs vart tredje år och hösten 2023 genomfördes den senast.

Tilllgänglighet

Enkäten är tillgänglig på svenska i webbaserad enkät. Det finns sedan stöd via pappersenkät för arabiska, dari, somaliska och tigrinja.

Mer information om Folkälsoenkät Ung på Regionens webbplats Länk till annan webbplats.

Resultat från Folkhälsoenkät Ung

Folkhälsoenkät Ung

Folkhälsoenkät Ung är den enkät som vi från och med 2020 använder oss av. Det innebär att vi tillsammans med övriga kommuner i regionen kan få jämförande siffror. Resultaten från Folkhälsoenkät Ung redovisas nedan.

Lupp

LUPP är ett den enkät som vi använt tidigare år. År 2020 bytte kommunen enkätverktyg för att att undersöka ungdomars livssituation. Resultaten från LUPP 2015 och 2018 redovisas nedan.

Kontakta arbetsgruppen

Barn- och ungdomspolitisk arbetsgrupp:
Har du frågor, vill framföra en synpunkt eller vara med och påverka är du välkommen att i första hand kontakta Sara Bergqvist på sara.bergqvist@eksjo.se

 TILLBAKA

Sidan senast uppdaterad:

Barn- och ungdomsrådet i Eksjö kommun

Vill du som ung vara med och påverka kommunens utveckling? Eksjö kommun behöver barn och ungdomars entusiasm, drivkraft och kompetens. Som ung i kommunen ska du känna att du blir sedd och har möjlighet att påverka.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.