Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Dödsfall

När någon närstående avlider ställs du som anhörig inför många praktiska frågor kring exempelvis begravning, bouppteckning och dödsboanmälan. Här kan du få mer information om vad som gäller och vad du bör tänka på.

Vem tar hand om dödsboet?

Enligt 18 kapitlet, 1 § ärvdabalken skall dödsbodelägare, det vill säga efterlevande make eller sambo, arvingar och universella testamentstagare, gemensamt förvalta den dödes egendom under boets utredning. Det innebär bland annat att ni som ingår i dödsboet skall göra en bouppteckning alternativt ansöka om en dödsboanmälan. Finns det inga arvsberättigade släktingar och den avlidne inte har skrivit något testamente är Allmänna arvsfonden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. dödsbodelägare.

Bouppteckning

När någon har avlidit ska ni som ingår i dödsboet göra en bouppteckning. Det innebär att ni går igenom och gör en skriftlig sammanställning av den avlidnes och eventuellt efterlevandes maka/makes tillgångar och skulder.

En bouppteckning görs vanligtvis inom tre månader efter dödsfallet. Den ska skickas in till Skatteverket inom en månad efter att den är klar. En bouppteckning kan göras privat eller med hjälp av en begravningsbyrå eller jurist.

Bouppteckningsblankett och informationsblad finns på Skatteverkets webbplats. Länk till annan webbplats. Du kan också ringa till Skatteverket på telefon 0771-576 576 för att få en blankett och mer information.

Om den avlidne saknar tillgångar eller om den avlidnes tillgångar inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet kan bouppteckningen eventuellt ersättas av en dödsboanmälan.

Dödsboanmälan

När en person avlider måste dödsboets gås igenom och redovisas. Om det inte finns tillgångar i ett dödsbo, eller om tillgångarna endast räcker till att betala begravningen och andra utgifter i samband med dödsfallet, kan ansökan om dödsboanmälan lämnas in.

Enligt 18 kapitlet 1 § ärvdabalken skall dödsbodelägare, det vill säga efterlevande make eller sambo, arvingar och universella testamentstagare, gemensamt förvalta den dödes egendom under boets utredning. Det innebär bland annat att ni som ingår i dödsboet ska göra en bouppteckning alternativt ansöka om en dödsboanmälan.

Som dödsbodelägare kan du ansöka om en dödsboanmälan när:

 • Dödsboets tillgångar endast räcker till utgifter till begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet.
 • Det inte finns någon fast egendom eller tomträtt (i Sverige eller utomlands) i dödsboet.
 • Dödsboets tillgångar är orörda och det finns underlag som med säkerhet fastslår de ekonomiska förhållandena. Vid komplicerade värderingsfrågor eller när det krävs mer efterforskning av den avlidnes tillgångar upprättas istället en bouppteckning.
 • Samtliga dödsbodelägare är överens om att ansöka om dödsboanmälan. Om någon istället begär att en bouppteckning ska upprättas görs ingen dödsboanmälan.

Viktigt att tänka på vid ansökan om dödsboanmälan

 • För att en dödsboanmälan ska kunna upprättas görs oftast ett hembesök i den avlidnes hem. Om bostaden är tömd och städad före hembesöket kan det medföra att dödsboanmälan inte kan upprättas. Ta kontakt med dödsbohandläggaren så snart som möjligt efter dödsfallet för att boka tid för hembesök.
 • Den avlidnes tillgångar ska vara orörda.
 • Stoppa genast alla överföringar och betalningar som ligger på autogiro.
 • Inga räkningar ska betalas. Dödsboets pengar ska inte användas till att betala räkningar eller användas på annat sätt innan dödsboanmälan är klar.
 • Begravningskostnaderna prioriteras före alla andra räkningar i dödsboet. Om det finns tillgångar i dödsboet ska de i första hand användas till att betala begravningen. Den som har skrivit under beställningen av begravningen, är även betalningsansvarig för den.
 • Gör en adressändring till den som ska förvalta dödsboet.
 • Säg upp lägenhet, el, telefon och tidning med mera.
 • Kontakta samtliga dödsbodelägare – de ska få veta om att de har rätt att se dödsboet innan det avvecklas. Om dödsbodelägare inte är överens om att ansöka om dödsboanmälan ska istället en bouppteckning upprättas.
 • Skicka efter dödsfallsintyg hos Skatteverket
 • Om det finns obetalda räkningar eller det kommer nya räkningar i den avlidnes namn, kontakta avsändaren och informera om dödsfallet, vilket förhindrar tråkiga påminnelser.
 • Om det finns tidigare tecknad fullmakt upphör denna att gälla vid dödsfallet.
 • Pension, bostadsbidrag, lön eller dylikt utfaller den månad personen avlider. I vissa fall kan innestående lön betalas ut månaden efter.
 • Ta reda på om det finns försäkringar så som olycksfallsförsäkring, grupplivförsäkring, tjänstegrupplivförsäkring hos arbetsgivare, försäkring från fackförbund, livförsäkringar eller begravningsförsäkringar.
 • Testamenten, äktenskapsförord och efterarv kan ibland vara ett hinder för en dödsboanmälan. Vid tveksamheter, eller då nödvändiga handlingar inte lämnas in, kan en ansökan avslås.
 • Den avlidne ska ha varit bosatt i kommunen där ansökan görs.

Så här ansöker du

Ansök via e-tjänsten och skriv under den. För att använda e-tjänsten behöver du ha tillgång till någon form av e-legitimation, exempelvis BankID.

Ansök om dödsboanmälan Länk till annan webbplats.

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten får du via kontakt med handläggare en skriftlig ansökan hemskickad. Den skriftliga ansökan och de nedan efterfrågade handlingarna skickas till:

Eksjö kommun
Dödsbohandläggare
Biståndsenheten
575 80 Eksjö

Vi ser gärna att du tar kontakt med oss så snart som möjligt, detta bör ske inom två månader efter dödsdagen. Om ingen kontakt tas inom två månader kan en ansökan om anstånd lämnas in till skatteverket.

Förutom ansökan behövs följande handlingar för att vi ska kunna pröva ärendet:

 • Kopia på dödsfallsintyg och släktutredning från Skatteverket.
 • Eventuellt testamente eller äktenskapsförord
 • Kopia av hela senaste inkomstdeklarationen, det vill säga fyra sidor, alternativt slutskattesedel och kontoutdrag. Finns dessa inte tillgängliga kan de beställas från Skatteverket. Lämnas också för efterlevande make/maka.
 • Beslut om eventuell förtidsåterbetalning av preliminär A-skatt för innevarande år. Ansökan görs hos Skatteverket på blankett SKV 4318. Skicka gärna in den så snart som möjligt. Ange “begravningskostnader vid dödsfall inom familjen” som angeläget behov på ansökan.
 • Handlingar från banken
  • Kopia på ”Kapital- och räntebesked” som visar uppgifter om tillgångar på dödsdagen. Lämnas också för efterlevande make eller maka.
  • Kopia på ”Tillfälligt kontoutdrag” per konto som visar aktuellt saldo dagen då utdraget görs och tre månader bakåt i tiden. Detta kan beställas efter det att utbetalningar kommit in efter dödsdagen exempelvis pension, lön eller eventuella försäkringar som fallit ut eller eventuella insättningar är gjorda. Lämnas också för efterlevande make eller maka.
 • Kopia på offert eller faktura på begravningskostnad och eventuell gravsten/textkomplettering.
 • Kopia på senaste hyresavin (gäller endast ensamstående).
 • Värderingsintyg för fordon
 • Uppgift om eventuella tillgångar utomlands
 • Eventuella fordringar på grund av fastighetsöverlåtelse
 • Om bostaden är en bostadsrätt ska värderingsintyg och belåning redovisas
 • Finns bouppteckning efter tidigare avliden make ska den redovisas.
 • Finns andel i annat oskiftat dödsbo ska bouppteckning som visar detta redovisas.
 • Finns bankfack ska inventeringsprotokoll redovisas.
 • Värdering av bohag (möbler, husgeråd, smycken, andra värdesaker).

Jämkning

Vänligen kontakta dödsbohandläggare för jämkningsblankett för efterlevande maka/make /registrerad partner. Jämkning kan ske enligt äktenskapsbalken 12 kapitlet 2 § vilket ger efterlevande maka/make/registrerad partner möjlighet att behålla sin del av giftorättsgodset.

Vänligen observera att om den avlidne ägde fastighet eller tomträtt måste bouppteckning ske.

Ekonomiskt bistånd till begravningskostnader

När dödsboanmälan är klar kan dödsbodelägare ansöka om ekonomiskt bistånd till begravningskostnaderna. Tillgångarna som finns i dödsboet ska i första hand användas till att betala begravningskostnaderna. Finns det inte tillräckligt med pengar till detta kan ekonomiskt bistånd sökas. Den som beställt begravningen blir betalningsskyldig om tillgångarna i dödsboet inte räcker (exempelvis på grund av att andra fordringar betalats eller om andra uttag skett innan begravningskostnaderna är betalda).

Har andra skulder betalats/dragits från den avlidnes konto efter dödsdagen så kompenseras inte det av det ekonomiska biståndet.

Bistånd till begravningskostnader kan maximalt utgå med ett halvt prisbasbelopp. Eventuella tillgångar dras av från denna summa och bistånd kan beviljas med mellanskillnaden. Eventuellt bistånd minskas med de tillgångar som finns i dödsboet. Tänk på att alla tillgångar i dödsboet i första hand ska gå till begravningen.

Så här ansöker du

Ansökan om ekonomiskt bistånd till begravningskostnader görs via vår e-tjänst. För att använda e-tjänsten behöver du ha tillgång till någon form av e-legitimation, exempelvis BankID. För att ansökan ska vara fullständig behöver vissa handlingar som rör dödsboet skickas med. Därför är det bra om du har dem nära tillhands när du fyller i ansökan. Du kan välja att antingen ladda upp handlingarna som bilagor till ansökan eller skicka dem med post till biståndsenheten Eksjö kommun.

Ansök om ekonomiskt bistånd till begravningskostnader Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten får du via kontakt med dödsbohandläggare en skriftlig ansökan hemskickad. Den skriftliga ansökan och de nedan efterfrågade handlingarna skickas till:

Eksjö kommun
Dödsbohandläggare
Biståndsenheten
575 80 Eksjö

Om du önskar mer information om ansökan, kostnader eller vilka handlingar som behövs kan du kontakta dödsbohandläggaren.

xx

Relaterade länkar

Kontakt

Biståndsenheten, dödsbohandläggare

Besök:

Mejerigatan 5, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

socialasektorn@eksjo.se

Fax:

0381-366 50

Telefontid:
Biståndsenheten har telefontid alla vardagar klockan 8.30–9.30. Detta gäller alla handläggare. Övrig tid kan du lämna meddelande till handläggare som kontaktar dig inom två arbetsdagar.

Sidan senast uppdaterad:

Dödsboanmälan i Eksjö kommun

När en person har avlidit ska det göras en bouppteckning. I vissa fall kan den ersättas med en dödsboanmälan.

Biståndsenheten har telefontid alla vardagar klockan 8.30–9.30. Detta gäller alla handläggare. Övrig tid kan du lämna meddelande till handläggare som kontaktar dig inom två arbetsdagar.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.