Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Säkerhetsskydd

Eksjö kommun, liksom samtliga Sveriges kommuner, ska göra förebyggande åtgärder för att skydda mot brott som kan hota Sveriges säkerhet och förebygga terroristbrott. Säkerhetsskyddet finns reglerat i säkerhetsskydds­lagen och säkerhetsskydds­förordningen.

Säkerhetsskydd handlar om att skydda den information och de verksamheter som är av betydelse för Sveriges säkerhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och vissa andra hot.

Om vissa myndigheter och företag i Sverige utsätts för ett angrepp, kan det orsaka allvarliga konsekvenser för landets säkerhet. Det kan till exempel handla om verksamheter inom totalförsvaret, rättsväsendet, energi- eller vattenförsörjningen, telekommunikationer eller transportsektorn. Dessa verksamheter kan i sitt uppdrag behöva hantera uppgifter som är av betydelse för Sveriges säkerhet. Om dessa uppgifter röjs, förstörs eller ändras kan det inverka på Sveriges säkerhet. Vissa verksamheter kan dessutom behöva ett särskilt skydd mot terrorism. Om de angrips blir konsekvenserna för Sverige mycket allvarliga. De här verksamheterna behöver ett särskilt skydd, säkerhetsskydd.

Säkerhetsskyddsåtgärder för att förebygga brott som kan hota Sveriges säkerhet innefattar:

  • Informationssäkerhet, som ska förebygga att säkerhetsskyddsklassade uppgifter obehörigen röjs, ändras, görs otillgängliga eller förstörs och att förebygga skadlig inverkan i övrigt på uppgifter och informationssystem som gäller säkerhetskänslig verksamhet.
  • Fysisk säkerhet, som ska förebygga att obehöriga får tillträde till områden, byggnader och andra anläggningar. Det kan också vara objekt där obehöriga kan få tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller där säkerhetskänslig verksamhet i övrigt bedrivs. Ska även förebygga skadlig inverkan på sådana områden, byggnader, anläggningar eller objekt som avses ovan.
  • Personalsäkerhet, som ska förebygga att personer som inte är pålitliga från säkerhets­synpunkt deltar i en verksamhet där de kan få tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller i en verksamhet som av annan anledning är säkerhetskänslig. Ska även säkerställa att de som deltar i säkerhetskänslig verksamhet har tillräcklig kunskap om säkerhetsskydd.
  • Säkerhetsskyddad upphandling (SUA), som ska förebygga och identifiera skyddsvärden i en upphandling, kunna analysera och ta fram säkerhetsskyddsavtal för att säkerställa att skyddsvärdena får ett skydd hos anbudsgivare/leverantör som är likvärdigt med det som finns hos verksamhetsutövaren.
  • Säkerhetsskyddsanalys, ska identifiera och bedöma skyddsvärden utifrån ett konsekvensperspektiv – hur allvarlig konsekvensen av en eventuell skada blir, istället för att fokusera på sannolikheten för att ett säkerhetshot realiseras.

För Eksjö kommuns del innebär det att skyddsvärden som är värda att skyddas med hänsyn till Sveriges säkerhet ska identifieras. Kommunen ska även titta på vilka hot och sårbarheter som är kopplade till dessa skyddsvärden och vilka säkerhetsskyddsåtgärder som är nödvändiga.

Arbetet med säkerhetsskydd kan sammanfattas med att följande behöver identifieras:

  • Vad behöver skyddas?
  • Mot vad ska det skyddas?
  • Hur ska det skyddas?

Kontakt

Räddningstjänsten

Besök:

Västerlånggatan 21, Eksjö

Post:

575 32 Eksjö

Telefon:

0381-368 81

E-post:

raddningstjansten@eksjo.se

Fax:

0381-132 95

Sidan senast uppdaterad:

Säkerhetsskydd

Eksjö kommun, liksom samtliga Sveriges kommuner, ska göra förebyggande åtgärder för att skydda mot brott som kan hota Sveriges säkerhet och förebygga terroristbrott. Säkerhetsskyddet finns reglerat i säkerhetsskydds­lagen och säkerhetsskydds­förordningen.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.