LYSSNA

Cisterner

Miljöbalken ställer krav på den som har en fastighet eller som har en verksamhet där cisterner finns.

Det är den som äger en cistern, till exempel en oljetank, som är ansvarig för lagring och hantering av olja och andra brandfarliga vätskor. Skulle olyckan vara framme och du inte har följt reglerna kan det uppstå problem med ersättning från försäkringsbolag för mycket kostsamma saneringar av mark och grundvatten samt eventuella skadestånd.

Cisterner, oavsett tillverkningsmaterial, utsätts för olika angrepp som rost, materialutmattning med mera. Därför finns det regler för hur ofta olika cisterner ska kontrolleras. Bestämmelser kring cisterner finns främst i Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor.

Regler för cisterner

 • Cistern inomhus som rymmer mellan 1 och 10 kubikmeter olja ska kontrolleras vart sjätte eller vart tolfte år. Intervallet avgörs av om cisternen är korrosionsskyddad eller inte.
 • Cistern utomhus som är placerad ovan jord (så kallad farmartank) ska kontrolleras vart sjätte eller vart tolfte år. Intervallet avgörs av om cisternen är korrosionsskyddad eller inte.
 • Cistern utomhus som är placerad under jord ska vanligen kontrolleras vart tolfte år.
 • Första kontrollen, normalt en installationskontroll, ska vara gjord innan anläggningen tas i bruk. Fråga försäljaren av cisternen om det krävs kontroll innan du tar den i bruk.
 • För cistern utomhus, över eller under jord, krävs skriftlig anmälan till samhällsbyggnadsnämnden innan cisternen installeras.
 • För cistern som innehåller mer än 250 liter brandfarlig vätska och som placeras inom vattenskyddsområde finns krav på sekundärt skydd (invallning).
 • För cisterner i mark gäller att samhällsbyggnadsnämnden ska informeras när cisternen tas ur bruk.

Miljösanktionsavgift

Om en cistern har tagits i bruk utan att samhällsbyggnadsnämnden skriftligen har informerats i förväg ska nämnden besluta om en miljösanktionsavgift på 1 000 kronor. Nämnden informeras enklast genom att du skickar in kontrollrapporten för din cistern tillsammans med en situationsplan där det framgår var cisternen ska stå.

Samhällsbyggnadsnämnden ska besluta om en miljösanktionsavgift på 3 000 kronor om

 • installationskontrollen inte utförts innan anläggningen för första gången tas i bruk eller
 • revisionskontroll inte utförts efter att anläggningen genomgått omfattande reparation

Om återkommande kontroll inte genomförts inom rätt intervall ska samhällsbyggnadsnämnden besluta om en miljösanktionsavgift på 2 000 kronor.

Kontroll av cistern

Dessa punkter undersöks vid kontroll av cisterner:

 • eventuella rostangrepp
 • behov av förbättrat rostskydd
 • invändig målning
 • tillbehör, till exempel överfyllningsskydd
 • tätheten hos cistern och rörledningar
 • sprickbildning (i plastcisterner)
 • sekundärt skydd (invallning)

För förvaring av vissa mängder brandfarlig vara kan tillstånd från räddningstjänsten krävas (exempelvis krävs tillstånd vid förvaring av mer än 3 000 liter diesel/bensin).

För mer information kontakta räddningstjänsten, telefon: 0381- 368 81,
e-post: raddningstjansten@eksjo.se

Cistern som inte längre används

För en cistern som inte längre används finns tre alternativ när det är dags för kontroll.

 1. Antingen kontrolleras cisternen enligt det intervall som gäller och den kan sedan stå kvar till nästa kontroll.
 2. Ett alternativ är att göra cisternen obrukbar genom att den töms och rengörs på ett fackmannamässigt sätt och därefter plomberas så att påfyllning inte kan ske. Arbetet ska göras av ackrediterat företag. Påfyllningsrör, avluftningsledning och övriga friliggande rördelar ska avlägsnas. Nivåmätare kan innehålla kvicksilver och om det förekommer ska det tas om hand som farligt avfall av företag med behörighet.
 3. Det tredje alternativet är att sälja eller på annat sätt avyttra cisternen.

Om en cistern i mark ska tas ur bruk ska detta anmälas till samhällsbyggnadsnämnden. Cisternen ska helst grävas upp. Är detta inte möjligt ska istället cisternen, efter sanering, fyllas med sand för att undvika framtida marksättningar på fastigheten. Intyg över vem som utfört skrotning och sanering samt vart det farliga avfallet transporterats och av vem ska bifogas anmälan.

Kontakt

Miljöenheten

Besök:

Södra Kyrkogatan 4

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

samhallsbyggnad@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

Hjälpte informationen dig?

Sidan senast uppdaterad:

Regler och kontroll av cisterner i Eksjö kommun

Miljöbalken ställer krav på den som har en fastighet eller utövar en verksamhet där cisterner finns.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.