Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Cisterner

Miljöbalken ställer krav på den som har en fastighet eller som har en verksamhet där cisterner finns.

Det är den som äger en cistern, till exempel en oljetank, som är ansvarig för lagring och hantering av olja och andra brandfarliga vätskor. Skulle olyckan vara framme och du inte har följt reglerna kan det uppstå problem med ersättning från försäkringsbolag för mycket kostsamma saneringar av mark och grundvatten samt eventuella skadestånd.

Cisterner, oavsett tillverkningsmaterial, utsätts för olika angrepp som rost, materialutmattning med mera. Därför finns det regler för hur ofta olika cisterner ska kontrolleras. Bestämmelser kring cisterner finns främst i Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor.

Regler för cisterner

 • Senast fyra veckor innan en cistern installeras ska myndighetsnämnden informeras skriftligen.
 • Första kontrollen, normalt en installationskontroll, ska vara gjord innan anläggningen tas i bruk. Fråga försäljaren av cisternen om det krävs kontroll innan du tar den i bruk.
 • Cisterner som rymmer mellan 1 och 10 kubikmeter olja ska i regel kontrolleras vart sjätte eller vart tolfte år. Intervallet avgörs av om cisternen är korrosionsskyddad eller inte.
 • För cistern som innehåller mer än 250 liter brandfarlig vätska och som placeras inom vattenskyddsområde finns krav på sekundärt skydd (invallning).
 • Myndighetsnämnden ska informeras när cisternen tas ur bruk.

Miljösanktionsavgift

Om en cistern har installerats utan att myndigetsnämnden skriftligen har informerats i förväg ska nämnden besluta om en miljösanktionsavgift på 1 000 kronor.

Kontroll av cistern

Dessa punkter undersöks vid kontroll av cisterner:

 • eventuella rostangrepp
 • behov av förbättrat rostskydd
 • invändig målning
 • tillbehör, till exempel överfyllningsskydd
 • tätheten hos cistern och rörledningar
 • sprickbildning (i plastcisterner)
 • sekundärt skydd (invallning).

För förvaring av vissa mängder brandfarlig vara kan tillstånd från räddningstjänsten krävas.

För mer information kontakta räddningstjänsten, telefon: 0381- 368 81,
e-post: raddningstjansten@eksjo.se

Cistern som inte längre används

För en cistern som inte längre används finns tre alternativ när det är dags för kontroll.

 1. Cisternen kontrolleras enligt det intervall som gäller.
 2. Cisternen görs obrukbar genom att den töms och rengörs på ett fackmannamässigt sätt och därefter plomberas så att påfyllning inte kan ske. Påfyllningsrör, avluftningsledning och övriga friliggande rördelar ska tas bort. Nivåmätare kan innehålla kvicksilver och om det förekommer ska det tas om hand som farligt avfall av företag med behörighet.
 3. Cisternen skrotas, säljs eller avyttras på annat sätt.

Väljer du alternativ 2 eller 3 ska en anmälan till myndighetsnämnden göras.

Kontakt

Miljöenheten

Besök:

Södra Kyrkogatan 4

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

samhallsbyggnad@eksjo.se

Sidan senast uppdaterad:

Regler och kontroll av cisterner i Eksjö kommun

Miljöbalken ställer krav på den som har en fastighet eller utövar en verksamhet där cisterner finns.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.