Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Arrangera evenemang

I Eksjö kommun vill vi ge invånare och besökare förutsättningar att få en positiv och trygg upplevelse vid besök på arrangemang och aktiviteter i kommunen. Vi vill att du som arrangör får kännedom om vilka tillstånd som kan behövas.

I de flesta fall vänder du dig till Polismyndigheten när du ska söka ett tillstånd. När det gäller alkoholservering, hantering av livsmedel eller brandfarlig vara vänder du dig till respektive handläggare vid kommunen.

För att förenkla för dig som arrangör har vi samlat information om vad du bör tänka på. Här finns också tips på hur du kan marknadsföra ditt evenemang.

Marknadsför ditt evenemang

Boka plats på infartstavla

Få ditt evenemang att synas på visiteksjo.se


Tillståndsguide

Förhandsbesked – är platsen du tänkt använda ledig?

För att få veta om platsen du tänkt låna är ledig för ditt arrangemang kontaktar du kulturavdelningen vid Eksjö kommun.

Det kan vara större arrangemang eller årligen återkommande aktiviteter som är planerade, på eller i närheten av den plats du vill låna så att platsen inte är ledig.

Kontakta kulturavdelningen innan du ansöker om tillstånd hos Polismyndigheten. Du når kulturavdelningen genom Eksjö kommuns kontaktcenter via telefon 0381-360 00 eller via e-post kultur@eksjo.se.

Behöver du hjälp att marknadsföra ditt evenemang? Glöm inte att kontakta Eksjö Tourist Center för att anmäla ditt evenemang till evenemangsbladet och Eksjö Tourist Centers webbplats visiteksjo.se. Du gör din anmälan via formuläret på visiteksjo.se Länk till annan webbplats. eller via telefon 0381-361 70. När du anmäler evenmange ska dessa uppgifter finnas med:

 • rubrik
 • tid
 • plats
 • beskrivning
 • bild
 • kontaktperson
 • arrangör

Kontakta Eksjö Tourist Center så kan de berätta mer om vilka möjligheter som finns. Eksjö Tourist Center är även biljettombud för många evenemang runt om i kommunen. Hit kan du vända dig om du vill ha hjälp med biljettförsäljning till ditt arrangemang.

Torghandel

För saluplatser, som erbjuds enligt Eksjö kommuns gällande torghandelsstadga betalas en avgift till kommunen.

Läs om torghandel i Eksjö och Mariannelund

Användning av offentlig plats

Du behöver tillstånd från polisen för till exempel torghandel, sätta upp en uteservering eller en byggnadsställning.

Läs mer om användning av offentlig plats.

Allmän sammankomst

Enligt ordningslagen krävs det tillstånd av polisen för att samla människor till ett arrangemang som inte är privat.

Läs mer om allmän sammankomst

Offentlig tillställning

Enligt ordningslagen krävs det oftast tillstånd för att få anordna en tillställning som är offentlig. Det kan till exempel gälla en mässa eller ett tivoli.

Läs mer om offentlig tillställning

Affischering och skyltar

Lokala föreskrifter för affischering, vilka affischeringsplatser som finns samt lokala regler för skyltning på kommunens mark hittar du på sidan "Använda kommunens mark" och avsnittet Affischering och skyltar

Framförande av musik

Vid alla offentliga framföranden av live-musik måste du rapportera till STIM, Svenska tonsättares internationella musikbyrå. Detta gäller också när det är fri entré. Licens söks hos STIM. Kontakta STIM innan ditt evenemang för att höra vad som gäller för just dig och hur mycket du ska betala i STIM-ersättning.

Framförande av inspelad musik

Vid framförande av inspelad musik, till exempel som bakgrundsmusik vid evenemang, krävs licens från SAMI, Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation. Hur mycket du ska betala i avgift beror på vilken typ av evenemang du vill göra och hur många besökare som evenemanget når.

Kontakt

Besök Svenska tonsättares internationella musikbyrå (STIM)s webbplats Länk till annan webbplats. eller skicka e-post till stim@stim.se.

Besök Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (SAMI)s webbplats Länk till annan webbplats. eller skicka e-post till medlemsservice@sami.se (medlemsfrågor) eller marknad@sami.se (musikavtalsfrågor).

Teater och musikaler

Vid framförande av skrivna teaterverk och musikaler krävs att man har uppföranderätt. Amatörteaterns Riksförbund (ATR), är en ideell organisation med uppgift att organisera svensk amatörteater och att stödja den konstnärligt, administrativt och ekonomiskt. ATR bevakar alla spelrättigheter för amatörteatersektorn i Sverige, utfärdar kontrakt och inkasserar uppföranderättsavgifter och vidarebefordrar dem till rättighetsinnehavaren.

Kontakt

Besök Amatörteaterns Riksförbund (ATR)s webbplats Länk till annan webbplats. eller skicka e-post till info@atr.nu.

Servering av alkoholdrycker

För att få servera starköl, vin eller sprit till allmänheten behöver du enligt alkohollagen ett serveringstillstånd. Du ansöker om tillståndet hos kommunen.

Serveringstillståndet behövs oavsett om det gäller ett tillfälligt arrangemang eller om du behöver ett stadigvarande tillstånd för din restaurang. Ett stadigvarande tillstånd gäller året runt eller för ett arrangemang som återkommer under en viss period.

Mer information om servering av alkoholdrycker samt ansökan

Försäljning av folköl och tobak

Om du vill sälja folköl ska du anmäla detta till kommunen. Försäljning av tobak och liknande produkter får endast ske om du fått tillstånd enligt tobakslagen.

Läs mer om reglerna om försäljning av folköl och tobak

Servering av mat eller försäljning av livsmedel

När du hanterar livsmedel, krävs i vissa fall tillstånd. Hanteringen ska ske i en anläggning som uppfyller grundläggande hygieniska krav.

Läs mer om livsmedelsverksamhet och tillstånd under "Starta, ta över eller bygga om livsmedelsverksamhet".

Bygglov

Åtgärder som påverkar utformning och användning av byggnader och mark kan kräva tillstånd. Det kan vara bygglov, marklov, eller anmälan. Du behöver bygglov, med vissa undantag, för att bygga nytt eller bygga till.

Bygglov krävs också om du ska ändra byggnadens eller lokalens användningssätt, ändra utseende på byggnad, bygga plank eller sätta upp en skylt.

Bygglovplikten varierar beroende på var i kommunen du bygger.

Byggenheten vid samhällsbyggnadssektorn handlägger bygglov- och anmälningsärenden, samt lämnar också råd och upplysning om plan- och bygglagen.

Byggenheten når du via kommunens kontaktcenter, telefon: 0381-360 00
E-post: samhallsbyggnad@eksjo.se

Mer information om bygglov hittar du på sidan Bygglov, marklov och rivningslov.

Fyrverkerier

Gasolhantering vid tillfälliga evenemang

Hantering av gasol utomhus

Om du hanterar gasol vid tillfälliga evenemang så kan du behöva tillstånd. Tillståndsplikt gäller alltid om du hanterar mer än 60 liter gasol (mer än två gasolflaskor storlek P11), eller om du hanterar mer än 2 liter gasol i ett tält som inte är öppet och har plats för matgäster. Ett tält med högst två täckta sidor kan normalt ses som ”öppet”.

Tillstånd behövs inte vid hantering av mindre än 60 liter gasol i kioskliknande tält eller matvagnar på hjul där kunden köper mat och äter den utanför tältet eller vagnen.

Hantering av gasol inomhus

För att hantera brandfarliga varor i publika lokaler krävs tillstånd om du hanterar mer än 2 liter gasol. Med publika lokaler menas till exempel restauranger, skolor, varuhus och andra tillfälliga lokaler.

Ansökan

Tillstånd till hantering av brandfarliga varor ansöker du om hos räddningstjänsten som beviljar tillstånd på delegation från samhällsbyggnadsnämnden.

Ansökan ska göras minst 14 dagar, före aktuellt evenemang.

Avgifter

För tillstånd till hantering av brandfarlig vara tas en avgift ut. Hur stor avgift som tas ut beror generellt på omfattningen av den brandfarliga varan. I avgiften ingår också avsyning av anläggningen. Avgiften debiteras i samband med att du får ditt tillstånd.

Kontakt

Räddningstjänsten
Telefon: 0381-368 81
E-post: raddningstjansten@eksjo.se

Användning av allmänna lokaler

För den som avser att driva eller arrangera en verksamhet dit allmänheten har tillträde och vistas mer än tillfälligt gäller särskilda regler. För att människors hälsa eller miljön inte ska ta skada har Eksjö kommun genom samhällsbyggnadsnämnden ett ansvar att pröva anmälningar från sådana verksamheter samt att bedriva regelbunden tillsyn. Det är viktigt att lokalen som man valt för verksamheten är ändamålsenlig och uppfyller kraven på god hygienisk status när det gäller planering, utformning och val av material samt utrustning.

Här följer en uppräkning av de verksamheter som är anmälningspliktiga respektive de som registreras hos myndigheten för att tillsyn ska kunna bedrivas.

Anmälningspliktiga verksamheter

För att driva eller arrangera någon av följande verksamheter krävs att du anmält verksamheten i enlighet med 38§ förordning (1998:899) minst sex veckor innan du startar, på avsedd blankett, till Samhällsbyggnadsnämnden, Eksjö kommun.

 • Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg
 • bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor
 • förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola, sameskola, fristående skola, riksinternatskola eller resurscenter

Övriga verksamheter

Innan du startar någon av nedanstående verksamheter bör du kontakta myndigheten för att få reda på vilka krav som kan komma att gälla. Trots att verksamheten inte är anmälningspliktig så har tillsynsmyndigheten ändå tillsynsansvaret över verksamheten och det blir vanligen både mindre kostsamt och enklare om dialogen tas upp innan ombyggnation med mera görs. I följande fall ska du använda blankett för registrering:

 • Hotell, pensionat, vandrarhem, bo på lantgård eller liknande lokaler där allmänheten erbjuds tillfällig bostad
 • idrotts-, camping-, strandbad eller liknande anläggningar som är upplåtna åt allmänheten eller utnyttjas av många människor
 • lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling och där risk för blodsmitta inte förekommer, till exempel massage eller frisör
 • lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande som inte är skolverksamhet.

Notera att för samtliga verksamheter kan bygglov/ändrad användning krävas. Hör därför alltid med byggavdelningen innan du börjar med till-/ombyggnad eller ändrar inriktning på lokalens nuvarande verksamhet. Vidare kan räddningstjänsten ha synpunkter på verksamheten när det gäller bland annat utrymning.

Avgifter

Samhällsbyggnadsnämnden tar ut en avgift för prövning och tillsyn. Här kan du läsa mer om taxor och avgifter för hälsoskyddsverksamheter med anmälningsplikt.

Trafikavstängning

När en allmän gata, parkering, trottoar eller liknande behöver stängas av, ska kommunen ge sitt medgivande. Gäller det trafikavstängning i samband med evenemang enligt Ordningslagen vänder man sig först till Polismyndigheten.

Här hittar du mer information om trafikavstängningar och dispenser

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

Sidan senast uppdaterad:

Arrangera evenemang

I Eksjö kommun vill vi ge invånare och besökare förutsättningar att få en positiv och trygg upplevelse vid besök på arrangemang och aktiviteter i kommunen. Vi vill att du som arrangör får kännedom om vilka tillstånd som kan behövas.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.