Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Ansökan och avgifter inom äldreomsorgen

Du kan ansöka om stöd och hjälp i hemmet när du är i behov av hjälp med personlig omvårdnad och serviceinsatser i hemmet. När behovet av tillsyn och omsorg är så stort, att du inte längre kan bo kvar hemma, kan du ansöka om plats på särskilt boende.

Ansökan

Ansökan görs via biståndsenheten

Om du upplever att du eller en närstående behöver stöd och hjälp i hemmet eller behöver flytta till särskilt boende tar du kontakt med biståndsenheten via kommunens kontaktcenter.

Individuell behovsbedömning

En biståndshandläggare vid kommunens biståndsenhet gör en individuell bedömning av ditt behov enligt socialtjänstlagen. Vid bedömningen utgår biståndshandläggaren från hur situationen sett ut för dig tidigare, hur situationen är nu och hur det blir sedan. I samband med utredningen tar handläggaren ställning till följande:

 • Vilka behov har du?
 • Kan du tillgodose dina behov själv?
 • Kan du få dem tillgodosedda på annat sätt?

Under utredningen kartlägger handläggaren, utöver behov och tidigare insatser:

 • social situation
 • familjesituation
 • kontaktnät
 • bostad
 • intressen
 • hälsotillstånd

För att utredningen ska bli fullständig kan biståndshandläggaren behöva hämta uppgifter från till exempel hälso- och sjukvårdspersonal. Du har möjlighet att godkänna eller neka till att biståndshandläggaren tar dessa kontakter.

Därefter görs en bedömning med mål och beslut. Besluten är tidsbegränsade. Uppföljning ska även ske vid förändring. Biståndet ska se till att du får en skälig levnadsnivå och ska utformas så att det stärker dina möjligheter att leva ett självständigt liv. Beslutet skickas till dig för delgivning, innan dess ska kommunen ha kontaktat dig antingen muntligt eller skriftligt.

Omsorg efter sjukhusvistelse

Ibland kan behov av omsorg uppstå i samband med sjukhusvistelse. Sjukvårdspersonalen frågar då om du vill att kontakt tas med kommunen, för att utreda om det behövs stöd och hjälp i samband med hemgång. Om du vill detta skickar vårdavdelningen ett meddelande till kommunen om att vårdplanering behöver inledas inför utskrivning från sjukhuset.

Avgifter

Avgiften för omsorgen grundar sig på din inkomst och hur mycket hjälp du får.
Kommunen gör en beräkning av hur stor just din avgift blir.

Högsta avgift (maxtaxa)

Omsorgsavgiften påverkas av inkomst och hjälpinsatser och får inte överstiga
2 575 kronor per månad och per person. Kostnaden för hemtjänst/omvårdnad, trygghetslarm och hemsjukvård räknas in i högsta avgiften. Avgiften för matdistribution, matabonnemang och eventuell hyra tillkommer oavsett inkomst.

Avgifter för år 2024

 • Hemtjänst debiteras per utförd timme upp till maxtaxan. 433 kronor per timme, maxtaxa 2 575 kronor per månad. Tvätt debiteras 649,50 kronor per utfört tillfälle. Inköp av dagligvaror debiteras 433 kronor/ utfört tillfälle. Dessa insatser ingår i beräkning av maxtaxa.
 • Avgiften för trygghetslarm är 329 kronor per månad. Denna insats ingår i beräkning av maxtaxa.
 • Är du inskriven i hemsjukvården debiteras 616 kronor per månad.
  Avgiften för enstaka besök från hemsjukvården debiteras 493 kronor per besök, max 986 kronor per månad. Besök från sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast, samt utprovning och leverans av hjälpmedel. Hemsjukvårdsinsatser ingår i beräkning av maxtaxa.
 • Matdistribution debiteras 85 kronor per portion.
 • För vistelse på korttidsboende debiteras omvårdnadsavgift 86 kronor per dygn upp till maxtaxan 2 575 kronor per månad. Samt måltider 151 kronor per dygn.
 • Avlösning för anhörig som vårdar i hemmet avgiftsfritt 8 timmar per månad. Tid utöver debiteras som ordinarie hemtjänst 433 kronor per timme upp till maxtaxa 2 575 kronor per månad.
 • För särskilt boende betalar alla hyra enligt hyreskontrakt,
  samt 4 539 kronor per månad för matabonnemang och 100 kronor per månad för förbrukningsvaror. Utöver detta betalas omvårdnadsavgift som maximalt uppgår till 2 575 kronor per månad.

Förbehållsbelopp

Ett förbehållsbelopp utgörs av boendekostnad, minimibelopp samt eventuella tillägg för fördyrade levnadskostnader.

Minimibelopp

Minimibelopp är den summa som ska täcka normalkostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel.

Minimibeloppet är

 • 6 470 kronor per person för ensamstående
 • 5 279 kronor per person för makar och sambor
 • För personer under 65 år är det ett tillägg på minimibeloppet med 647 kronor för ensamstående och 528 kronor för makar och sambor.

Tillägg för förbehållsbeloppet

Om du har fördyrade levnadskostnader kan ett tillägg till förbehållsbeloppet beviljas. Exempel på detta är matkostnad för den som är beviljad matdistribution eller matabonnemang på särskilt boende, eller kostnad för god man.

Preliminär beräkning

Gör en preliminär beräkning Länk till annan webbplats. för att uppskatta vad den omsorg du behöver kostar. När du har ansökt om, och blivit beviljad någon form av vård och omsorg, får du en blankett med förfrågan om inkomst som ska fyllas i och returneras.

Efter att kommunen mottagit inkomstuppgifter från dig, och gjort en beräkning, beslutas om den exakta avgiften och ett avgiftsbeslut skickas till dig.

Till dess att vi får in din inkomstanmälan betalar du upp till maxtaxan.

Du är skyldig att meddela ändrade förhållanden under året som kan påverka beräkningen av avgiften.

Vid frågor kontakta avgiftshandläggare via kommunens kontaktcenter, telefon 0381-360 00.

Kontakt

Biståndsenheten

Besök:

Mejerigatan 5, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

socialasektorn@eksjo.se

Telefontid:
Biståndsenheten har telefontid alla vardagar klockan 8.30–9.30. Detta gäller alla handläggare. Övrig tid kan du lämna meddelande till handläggare som kontaktar dig inom två arbetsdagar.

Avgiftshandläggare

Vid frågor kontaktar du avgiftshandläggaren via kommunens kontaktcenter på telefon 0381-360 00. Även övriga kontaktuppgifter som ovan.

Sidan senast uppdaterad:

Ansökan och avgifter inom äldreomsorgen i Eksjö kommun

Du kan ansöka stöd och hjälp i hemmet eller plats på särskilt boende när du är i behov av hjälp med personlig omvårdnad och serviceinsatser i hemmet, eller när behovet av tillsyn och omsorg är så stora att du inte längre kan bo kvar hemma.

Biståndsenheten har telefontid alla vardagar klockan 8.30–9.30. Detta gäller alla handläggare. Övrig tid kan du lämna meddelande till handläggare som kontaktar dig inom två arbetsdagar.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.