Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Miljö- och hållbarhetsarbete

Kommunens miljöarbete handlar om att effektivt hushålla med naturens resurser för att bidra till ett gott klimat och en god livskvalitet idag och för kommande generationer. I kommunens miljöpolicy kan du läsa om vilka områden som är prioriterade att arbeta med.

Arbetet med att motverka klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald är brådskande. Vi behöver alla hjälpas åt. Nedan hittar du länk till bidrag att söka och tips på vad du själv kan göra. Kommunen erbjuder kostnadsfri och opartisk energi- och klimatrådgivning.

Miljöpolicy för Eksjö kommun

Eksjö kommuns miljöpolicy pekar ut två övergripande mål; minska klimat­påverkan och öka biologisk mångfald. Minska klimatpåverkan ska vi göra genom att ställa om våra transporter, vår energi och konsumtion. Öka biologisk mångfald ska vi göra genom att stärka grönstrukturer och ekosystemtjänser, värna om vårt vatten och verka för en giftfri miljö.

Läs mer i miljöpolicyn Länk till annan webbplats.

Handlingsplan

En koncernövergripande handlingsplan har tagits fram. Åtgärderna i ­planen har tagits fram utifrån Länsstyrelsens åtgärdsprogram Länk till annan webbplats.

Åtgärderna berör kommunens bolag och samtliga sektorer. Handlingsplanen innehåller bland annat;

Minska klimatpåverkan

 • Transporter – få in fler tjänstecyklar, bilar och minibussar i gemensamt bokningssystem, utbildning i ansvarsfull körning, förmånscyklar och JLT-kort till nyanställda, cykelkartor och cykelutbildning på grundskolor, utreda möjlighet för cykelgarage vid Eksjö station.
 • Förnybar energi – gatljus byts till LED, optimera reningsprocessen i avfallspannan, solcellsinstallationer på Eksjö kommunfastigheters tak, starta solcellspark.
 • Konsumtion – utbildning i cirkulär ekonomi, klimatsmarta måltider, minska engångsprodukter, checklista för hållbara upphandlingar, utreda fritidsbank, ny avfallsplan, förbereda fastighetsnära insamling, återvinningskärl i kommunens verksamheter, uppmaning till källsortering vid evenemang och utöka plastinsamling på återvinningscentralen i Eksjö.

Öka biologisk mångfald

 • Grönstrukturer och ekosystemtjänser – skötselplan och utbildning för parkförvaltningen som gynnar biologisk mångfald, skyddsvärda träd rapporteras till länsstyrelsen, mer grönytor och minskade hårdgjorda ytor, hälsofrämjande utomhusmiljöer/odlingsmöjligheter på förskole- och skolgårdar och grönplan tas fram.
 • Vatten – arbete med dagvatten, förnyelseplanering av VA-ledningsnätet, systematiskt arbete med fekoppling av spillvatten, kommunicera data dricksvatten, utreda vattenanvändning och regnvatten används för bevattning.
 • Giftfri miljö – inventering och riskklassning av förorenade områden, utbildning om farliga ämnen i byggbranschen, riktlinje kemikaliesmarta verksamheter och kemikaliesmarta måltider.

För att ta del av hela handlingsplanen, kontakta Sara Bergqvist (se Kontakt nedan).

Arbetet med att motverka klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald är brådskande. Vi behöver alla hjälpas åt. Här är tips på vad du kan göra:

Minska klimatpåverkan

Transporter

 • Cykla och gå mer.
 • Åk buss istället för bil.
 • Byt bil till biogas eller elbil.
 • Samåk mer.

Förnybar energi

 • Byt till lågenergilampor eller LED-lampor, lamporna är dyrare i inköp men det tjänar du in på minskad energiförbrukning.
 • Sätt in nya tätningslister runt fönster och dörrar.
 • Släck när du lämnar rummet.
 • Sänk temperaturen en grad i hemmet, genom det sparar du upp till 5 procent av uppvärmningskostnaden.
 • Skippa stand-by. Stäng av dina elapparater helt och hållet eller dra ur sladden.
 • Dra ur laddare, till exempel till mobilen när de inte används.
 • När du vädrar – vädra effektivt med tvärdrag en kort stund.
 • Fyll tvättmaskinen i stället för att köra igång den när den är halvfull.
 • Hängtorka tvätten istället för att torktumla.
 • Ställ in rätt temperatur på kyl och frys. Det ska vara plus 5 grader i kylen och minus 18 i frysen.
 • Tina maten i kylen.
 • Flytta till en mindre bostad.

Konsumtion

 • Sortera sopor för återvinning.
 • Köp färre prylar.
 • Äta mer vegetariskt och mindre kött.
 • Minska matsvinn – håll koll på kylen.
 • Laga och reparera istället för nytt.

Öka biologisk mångfald

Grönstruktur och ekosystemtjänster

 • Odla en mångfald av växter på balkongen eller i trädgården.
 • Besök kommunens naturmiljöer och naturreservat.
 • Ta hand om skräp på badplatser och i offentliga miljöer.
 • Om du äger lämplig mark – återskapa våtmarker.
 • Njut av naturen.

Vatten

 • Spola bara ner kiss, bajs och toalettpapper i avloppet.
 • Om du har trädgård – samla regnvatten för vattning.
 • Duscha istället för att bada i badkar och stäng av vattnet medan du tvålar in dig.
 • Om du har båt – använd elmotor.

Giftfri miljö

 • Minska klädinköp och handla second hand.
 • Köp ekologiska/miljömärkta varor.
 • Häll inte ut färgrester, kemikalier, lösningsmedel eller läkemedel i avloppet.
 • Om du har bil – tvätta den i en fordonstvätt där avloppsvattnet renas.
 • Lämna elektronik och allt annat farligt avfall till återvinning.

Fler tips

Lev klimatsmart och minska miljöpåverkan – Världsnaturfonden WWF Länk till annan webbplats.

Mer information om klimatpåverkan

Hur kan jag minska min klimatpåverkan? – Naturvardsverket.se Länk till annan webbplats.

Tips på hur du kan bidra

Kemikaliesmart kommun

Idag använder vi mängder av kemikalier som kan vara farliga.

För att skydda människors hälsa, djur och natur så behöver användningen av farliga kemikalier minska.

Det kan vara svårt att veta vilka produkter som innehåller farliga kemikalier, därför måste vi vara försiktiga, både i relation till vad vi köper och hur vi använder produkter.

Råd finns på kemikalieinspektionens webbplats Länk till annan webbplats..

Barn är mer känsliga för farliga kemikalier än vuxna. Därför är det extra viktigt att skydda barnen mot kemiska ämnen som kan vara farliga.

Riktlinje för kemikaliesmart kommun

Kommunstyrelsen beslutade under 2024 om en riktlinje för kemikaliesmart kommun. Den ersätter den riktlinje som tidigare fanns för kemikaliesmart förskola.

 • Kommunen har ett lagstadgat ansvar att hålla koll på alla kemikalier som används i verksamheterna och minimera antalet produkter som används.
 • Kommunens verksamheter ska sträva efter att hitta och byta ut produkter som innehåller farliga ämnen.
 • Personal i förskola, fritidsverksamhet och boende för barn och unga ska ha kännedom om ett kemikaliesmart förhållningssätt.
 • När kommunen köper varor och tjänster ska kemikaliekrav ställas där det är relevant.

Energi- och klimatrådgivning

Du som vill ha information och stöd i energifrågor kan kontakta energi- och klimatrådgivarna.

Bidrag att söka för att uppnå miljömålen

Länsstyrelsen gör årligen en sammanställning av bidrag att söka för att uppnå miljömålen. Den är till för att underlätta för föreningar, företag, markägare och andra aktörer som vill arbeta med miljöförbättrande åtgärder. Du hittar sammanställningen under rubriken Bidrag på följande sida:

Luft- och vattenkvalitet i kommunen

Varför mäter vi luftföroreningar?

Regeringen har satt upp miljökvalitetsnormer, det vill säga gränser för hur stor mängd föroreningar det får finnas i utomhusluften.

Alla kommuner har skyldighet att kontrollera att normerna inte överskrids. Detta kan ske genom mätning eller att göra en beräkning. Om värdena överskrids ska detta rapporteras till Naturvårdsverket. Visar beräkningen att värdet ligger nära eller överskrider miljökvalitetsnormen är kommunen skyldig att mäta halten luftföroreningar.

I Jönköpings län har kommunerna sedan år 2013 deltagit i ett samverkans­område för kontroll av luftkvalitet med Jönköpings läns luftvårdsförbund som huvudman. De beräkningar och mätningar som hittills gjorts för tätorten Eksjö ligger under gällande miljökvalitetsnormer (årsmedelvärde).

Rapporter från Luftvårdsförbundet Länk till annan webbplats.

Vattenkvalitet – dricksvatten

Vatten är en förutsättning för allt liv och människans viktigaste livsmedel. Eftersom dricksvatten är klassat som ett livsmedel ställs höga krav på dess kvalitet. Det får inte finnas några skadliga bakterier eller hälsofarliga ämnen i dricksvattnet. Däremot innehåller dricksvatten en rad viktiga ämnen, till exempel mineraler och salter.

I Sverige är det Livsmedelsverket som bestämmer vilka krav som ska ställas på dricksvattnets kvalitet. Kraven regleras i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, SLVFS 2001:30, som bygger på EG-direktivet (98/83/EG) om dricksvatten.

Kraven på vattenkvaliteten är hårdare på vattenverk än de rekommendationer som finns för enskilda brunnar. Det betyder att en brunn kan anses vara bra som familjebrunn, men vattnet håller inte tillräcklig kvalitet för till exempel ett café.

Kommunala vattenreningsverk

I Eksjö finns åtta kommunala vattenverk - Eksjö, Bellö, Hjältevad, Hult, Höreda, Kråkshult, Mariannelund och Värne vattenverk. Eksjö Energi AB sköter de kommunala vattenverken på uppdrag av Eksjö kommun. Regelbundna provtagningar görs på samtliga vattenverk för att kontrollera vattenkvalitén.

Mer information om vattenkvalité – Eksjö Energis webbplats Länk till annan webbplats.

Earth Hour 29 mars 2025

Earth Hour är världens största miljömanifestation.

Den 29 mars 2025 klockan 20.30–21.30 uppmanas alla att släcka ner all elektrisk belysning under en timme. Inte för att spara el utan för att uppmana varandra och beslutsfattare att agera för att stoppa klimatkrisen och förlusten av biologisk mångfald.

Vill du vara med och bidra vid Earth Hour 2025 – kontakta Sara Bergqvist, se rubriken "Kontakt" nedan.

Vi håller rent – Skräpplockardagarna 2024

Bild med texten Vi Håller Rent på en en grön gräsmatta.

Dags att plocka skräp!

Skräpplockardagarna är Sveriges största skräpplockaraktivitet med hundratusentals deltagare varje vår. Tillsammans gör vi våra städer, vår natur och våra vatten lite finare – och visar samtidigt att skräp inte hör hemma någon annanstans än i papperskorgen.

Var med i "Skräpplockardagarna"

Anmäl er till 2024 års skräpplockardagar på Håll Sverige rent Länk till annan webbplats. från och med den 1 mars.

Vad ska deltagare göra med skräpet som plockats?

Sortera och återvinn gärna förpackningar av papper, glas, metall och plast, vid skolans miljöstation eller vid en närliggande återvinningsstation. Farligt avfall ska sorteras för sig och lämnas vid skolans miljöstation eller vid återvinningscentralen i Eksjö eller Ingatorp. Det material som inte går att sortera kan ni lägga i era sopkärl för restavfall.

Om ni får mycket restavfall som inte får plats i ordinarie kärl kan ni lägga det i en sopsäck som placeras bredvid era befintliga kärl. Märk sopsäcken med "Håll Sverige Rent". Eksjö Energi hämtar dessa vid ordinarie tömningen.

Skulle ni hitta farligt avfall eller skrymmande avfall som ni inte kan ta med er ber vi er kontakta Eksjö Energis kundtjänst på telefonnummer 0381-19 20 20 eller via mejl: kundtjanst@eksjoenergi.se

Håll Sverige Rent - logotyp

Har du frågor, läs mer på Håll Sverige Rent Länk till annan webbplats.

Kontakt

Sara Bergqvist, e-post: sara.bergqvist@eksjo.se,
telefon: 0381-362 08

Kontakt

Hållbarhetsstrateg Sara Bergqvist

Besök:

Österlånggatan 14, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-362 08

E-post:

sara.bergqvist@eksjo.se

Sidan senast uppdaterad:

Miljö- och hållbarhetsarbete i Eksjö kommun

Kommunens miljöarbete handlar om att effektivt hushålla med naturens resurser för att bidra till ett gott klimat och en god livskvalitet idag och för kommande generationer. I kommunens miljöpolicy kan du läsa om vilka områden som är prioriterade att arbeta med.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.