LYSSNA

Avfall och återvinning – hushåll

Eksjö Energi är ett kommunägt bolag som ansvarar för avfall och återvinning i Eksjö kommun. De ser till att hushållens avfall (traditionella säck- och kärlhämtning, grovavfall och farligt avfall) tas omhand på rätt sätt.

Genom att erbjuda dig som privatperson ett antal återvinningsstationer och återvinningscentraler kan du hjälpa till att minska kommunens avfallsmängder. På så sätt hushållar vi med naturens resurser. Resterande avfall som ska läggas i avfallskärlet sorteras i påsar i olika färger: grön för komposterbart avfall och röd eller annan färg än helt grön för brännbart avfall. Det är även möjligt att själv kompostera den organiska delen.

Återvinningscentraler i Eksjö och Ingatorp – Eksjö Energi

I Eksjö kommun finns två återvinningscentraler, en vid Eksjö Energis anläggning på Östra Industriområdet i Eksjö och en vid avloppsreningsverket i Ingatorp.

Privatpersoner i Eksjö kommun får kostnadsfritt (företag betalar) lämna sitt sorterade avfall på återvinningscentralerna. Avfallet kan vara grovsopor, vitvaror, farligt avfall, trädgårdsavfall med mera. Innan du lämnar avfallet måste du registrera dig. Detta gör du på Eksjö Energis webbplats.

Mer information om avfall, öppettider, sortering, återvinningscentraler, hämtning av olika avfallsslag, tömning, avtal, taxor, fakturering med mera se Eksjö Energis webbplats eller kontakta dem på telefon 0381-19 20 00  

Återvinningsstationer för hushållens förpackningar

Hushållen ska lämna sina förpackningar (glas, plast, metall och papp) och tidningar vid en återvinningsstation om inte fastighetsägaren har begärt hämtning av återvinningsmaterialet. Hushållen ansvarar för att sortera sitt avfall korrekt.

Ansvaret för återvinningen av förpackningar och tidningar har producenterna inte kommunen.

Det är förpackning- och tidningsinsamlingen (ftiab) som ansvarar för att skötsel och tömning av behållarna sker regelbundet för att förhindra nedskräpning vid återvinningsstationen.

Synpunkter på återvinningsstationerna

Alla typer av synpunkter på själva insamlandet eller skötseln av återvinningsstationerna lämnas till förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTI). Du kan lämna synpunkter och anmäla brister både via telefon och direkt på FTI:s webbplats. På deras webbplats finns det dessutom uppgifter om när återvinningsstationen ska städas eller tömmas på förpackningar.

Gå till förpacknings- och tidningsinsamlingens webbplats:

  • Välj: Hitta en återvinningsstation
  • Hämta min plats – välj kommun
  • Välj område i Eksjö kommun
  • Klicka på kartan för att få fram rätt återvinningsstation
  • Anmäl städning och tömning

Hitta din närmaste återvinningsstation, FTIlänk till annan webbplats

Sophämtning och renhållning – Eksjö Energi

Ordinarie sophämtning sker varannan vecka. Mer information om sophämtning och slamtömning finns på Eksjö Energis webbplats:

Sophämtning och slamtömning, Eksjö Energilänk till annan webbplats

Har du frågor om när soporna töms där du bor, kontakta Eksjö Energi, telefon 0381-19 20 00 , e-post: info@eksjoenergi.se

Kompostering

Både enfamiljshus och större fastigheter kan ha en kompost som endast är avsedd för matavfall. För att ha en sådan kompost för matavfall krävs en skriftlig anmälan till samhällsbyggnadsnämnden enligt miljöbalkens avfallsförordning. Detsamma gäller även om man komposterar med bokashi.

För att kunna kompostera matavfall behövs en särskild skadedjurssäker och varmisolerad hemkompost. Den måste placeras, skötas och underhållas så att ingen granne störs.

Kompostering av trädgårdsavfall och liknande får ske utan anmälan eller tillstånd. Kompostering ska ske utan att olägenhet för omgivningen uppstår.

Bygg- och rivningsavfall

Vid rivning av byggnader med mera uppstår rivningsavfall som ska hanteras på ett speciellt sätt.

Har du frågor om hur rivningsavfall, som bland annat består av farligt avfall, ska hanteras kontaktar du miljöenheten. Farligt avfall kan till exempel vara asbest, PCB eller el-avfall. Det farliga avfallet skapar stora miljö- och hälsoproblem om det inte hanteras på rätt sätt.

Läs mer om bygg- och rivningsavfall

Farligt avfall – hushåll

Farligt avfall är sådant avfall som kan orsaka skada på människor, djur eller natur. Exempel på sådant avfall är lysrör, batterier, lösningsmedel, oljor, oljefilter, bekämpningsmedel, fotokemikalier, färgrester och kvicksilvertermometrar. Detta ska sorteras ut från hushållssoporna.

En box för miljöfarligt avfall har delats ut till samtliga hushåll i kommunen. De som bor i flerbostadshus har fått en box per trappuppgång eller motsvarande. Hantering av farligt avfall kan ske dels genom att det hämtas vid din fastighet. Kontakt tas då med Eksjö Energi så hämtar de på avtalad tid.

Som privatperson kan du också själv köra mindre mängder farligt avfall till återvinningscentralen i Eksjö eller Ingatorp. Är du osäker på vilket slags avfall det är eller mängder så kontakta Eksjö Energi, innan transport sker.

Hantering av farligt avfall, företag 

Vissa typer av farligt avfall

Det finns många olika typer av farligt avfall. Två relativt vanligt förekommande typer som kan ha en mycket stor negativ påverkan på människors hälsa och miljö är; kvicksilver och asbest. Nedan följer några råd och riktlinjer om man stöter på dessa ämnen.

Kvicksilver

Ämnet kan förekomma i så vitt skilda olika produkter som till exempel febertermometrar, batterier och gamla lysrör. Numera används ämnet i allt mindre omfattning. Alla produkter som innehåller eller misstänks innehålla kvicksilver ska behandlas som farligt avfall och lämnas på återvinningscentralenlänk till annan webbplats i Eksjö eller Ingatorp.

Asbest

Asbest har använts i ett stort antal produkter och kan finnas i exempelvis: vägg- och takplattor (eternitskivor), värmeisolering kring rör, i värmepannor och ventilationsanläggningar samt i gummigolvmattor och kakelfix. Asbest är förbjudet men kan ändå finnas i hus som byggts/renoverats senare. Hälsorisker med asbest är främst lungskador till följd av inandning av asbestfibrer. Fibrer frigörs främst vid till exempel rivning eller annan hantering där uppstår damm.

Avfall från utedass, förmultnings- och förbränningstoalett

Informationen om avfall från utedass, förmultnings- och förbränningstoalett hittar du under enskilda avlopp.

Renhållningsordning och avfallsplan

Varje kommun ska ha en renhållningsordning som innehåller föreskrifter om hur avfall ska hanteras inom kommunen. Kommunen ska också ha en avfallsplan som innehåller uppgifter om vilka typer av avfall som uppkommer. Planen ska även innehålla vilka åtgärder kommunen planerar att göra för att minska avfallets mängd och hur farligt det är.

Eksjö Energi AB har tillsammans med Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge kommuner tagit fram en avfallsplan och renhållningsordning. Kommunerna samarbetar sedan flera år med en gemensam hantering av hushållsavfall och har samma entreprenör för insamling av hushållsavfall, inräknat latrin och slam från enskilda avlopp.

Antagna av kommunfullmäktige 2008-06-17: 

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00


Eksjö Energi AB

Har du frågor om sophämtning och återvinningscentralerna kontakta Eksjö Energi.
Telefon: 0381-19 20 00
E-post: info@eksjoenergi.se
Webbplats: www.eksjoenergi.selänk till annan webbplats

HJÄLPTE DEN HÄR SIDAN DIG? JA NEJ

Sidan senast uppdaterad: 12 mars 2020

Avfall och återvinning - hushåll, Eksjö kommun

Eksjö Energi är ett kommunägt bolag som ansvarar för avfall och återvinning i Eksjö kommun. De ser till att hushållens avfall (traditionella säck- och kärlhämtning, grovavfall och farligt avfall) tas omhand på rätt.

Återvinningscentraler: kontakta Eksjö Energi, telefon: 0381-19 20 00, e-post: info@eksjoenergi.se, www.eksjoenergi.selänk till annan webbplats

Till toppen

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag och vid så kallade klämdagar stänger kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.