Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Kommunens ansvar vid en kris

Krisberedskap handlar om samhällets förmåga att hantera oönskade händelser och kriser. Vare sig det handlar om elavbrott, vattenbrist, större olyckor, naturkatastrofer, pandemier eller andra samhällsstörningar ska kommunen värna om människors liv och se till att samhällets viktigaste funktioner fortsatt fungerar.

Viktiga samhällsfunktioner måste fungera


Samhällsskydd och beredskap
är det arbete som Eksjö kommun gör för att alla kommunala verksamheter och kommunala bolag ska vara så väl förberedda som möjligt när det inträffar en kris. Det kan handla om påfrestande vädersituationer som till exempel stormar, översvämningar med påföljder av elavbrott. Men också om en större och mer omfattande händelse som hotar att sätta livsviktiga samhällsfunktioner, så som infrastruktur och viss sjukvård ur spel.

Krishantering handlar om vad Eksjö kommun inom det geografiska området gör när krisen är ett faktum. Förutom att rädda liv gäller det att hålla viktiga samhällsfunktioner i samhället igång och att begränsa skador på egendom och miljö.  

Kommunens krisberedskap

Eksjö kommuns krisberedskap handlar om att utveckla kommunens samlade förmåga att hantera krissituationer. Detta sker bland annat genom utbildning och krisövningar i förvaltningen och bolag. Dessa har krisberedskap för sina verksamheter och egna krisledningar. Eksjö kommun jobbar bland annat med rutiner kring brandskyddet. Eksjös räddningstjänst arbetar ständigt med att förbättra förmågan att hantera en kris för alla som vistas i Eksjö kommun.

Kommunstyrelsen i Eksjö kommun har det övergripande ansvaret för arbetet med krisberedskap och krishantering. Räddningstjänsten och säkerhetsledningsgruppen har uppdraget att stödja, samordna och följa upp krishanteringsarbete, Risk- och sårbarhetsanalys (RSA) riskanalys, krisplaner och handlingsprogram för kommunens verksamheter samt kommunens bolag.

Samverkan vid kris

Kommunen har god samverkan på lokal nivå genom gruppen Lokala krishanteringsrådet. På regional nivå sker samverkan genom F-samverkan om en större kris inträffar. Där hjälps myndigheter och kommuner inom hela länet åt att hantera krisen.

Skulle krisen öka i omfattning och situationen förvärras, kommer fler aktörer att aktiveras och vilka det blir beror på vad problemet är. Växer krisen ytterligare behövs kanske resurser från myndigheter på nationell nivå.

Så informerar kommunen vid en kris

Vid en större händelse eller störning informerar Eksjö kommun på följande sätt:

Du kan även

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

Viktigt Meddelande till Allmänheten, VMA, är ett system för att varna människor om att något allvarligt har hänt som omedelbart hotar liv, hälsa, egendom eller miljö.

I Eksjö tätort finns larmanläggningar för VMA på 16 olika platser. Utomhussignalen testas fyra gånger per år. Testerna sker den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december klockan 15.00. Om nationaldagen den 6 juni infaller på en måndag så genomförs testet den 13 juni istället.

Mer information om VMA på krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Styrel – el till prioriterade elanvändare

Styrel betyder ”styrning av el till prioriterade elanvändare” och är ett sätt för kommuner, länsstyrelser och elnätsföretag att planera vilka som ska få el vid en svår elbrist.

Om efterfrågan på el är större än tillgången finns det risk för att det uppstår elbrist. Det kan till exempel hända om det uppstår störningar i elproduktionen under kalla vintrar, eftersom stora mängder elektricitet då går åt till uppvärmning av bostäder och lokaler. Om elbrist uppstår finns det risk för att elförsörjningen kollapsar i hela eller stora delar av Sverige. För att undvika detta kan Svenska Kraftnät beordra att delar av elnätet kopplas bort. Tack vare styrel kan elen styras till de ställen där den gör mest nytta för samhället. Som det varit tidigare drabbar en frånkoppling alla elanvändare inom stora områden.

Prioriterade användare

De elanvändare som prioriteras är de som på lokal och regional nivå har betydelse för liv, hälsa och för att samhället ska fungera. Det kan till exempel vara sjukhus, särskilda boenden, räddnings- och larmtjänst, vattenförsörjning och telekommunikationer.

Styrel innebär att du kan bli utan el medan din närmaste granne har kvar sin. Det beror i så fall på att grannens hus råkar ligga på en elledning som är prioriterad eftersom det finns samhällsviktiga elanvändare på just denna ledning.

Styrel i Eksjö kommun

I Eksjö kommun har man kartlagt vilka verksamheter i kommunen som ska prioriteras vid elbrist. Länsstyrelsen i Jönköpings län har sedan beslutat om vilka elanvändare i länet som ska prioriteras. Vid behov uppdateras prioriteringslistan.

Om styrel – Energimyndigheten Länk till annan webbplats.

Lagen om skydd mot olyckor

Lagen om skydd mot olyckor (LSO) handlar om förebyggande åtgärder, räddningstjänst och efterföljande åtgärder. Den visar på vilket ansvar den enskilde, kommunen och staten har.

Målen med lagen är att:

  • Skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljö mot olyckor.
  • Skapa bättre förmåga i samhället att förebygga och hantera situationer som kan leda till räddningsinsatser.
  • Förbättra möjligheterna att minska antalet olyckor.
  • Flexibilitet med möjlighet att anpassa utifrån lokala förhållanden.

Handlingsprogram

Ett handlingsprogram för skydd mot olyckor finns i kommunen. Programmet redovisar hur kommunen ska arbeta med åtgärder för att förebygga olyckor.

Räddningstjänsten

Räddningstjänsten larmas årligen till ungefär 350 händelser där misstanke om att räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor finns. Avtal finns med grannkommuner och flertal myndigheter om räddningstjänstsamverkan.

Utöver detta larmas enheter från räddningstjänsten ut vid andra nödlägen som till exempel vid hjärtstopp, sjukvårdslarm och lyfthjälp till hemtjänsten enligt olika samarbetsavtal. Räddningstjänstens resurser utgör även en viktig komponent i kommunens krishanteringsförmåga. Dessutom används resurserna för fler akuta uppdrag utan att ansvaret från andra myndigheter övertas.

Genom en väl fungerande samverkan, RäddSamF, kan övriga kommuners brandpersonal inom länet disponeras gränslöst genom samverkansavtal. 

Kontakt

Räddningstjänsten

Besök:

Västerlånggatan 21

Post:

575 32 Eksjö

Telefon:

0381-368 81

E-post:

raddningstjansten@eksjo.se

Fax:

0381-132 95

Sidan senast uppdaterad:

Kommunens ansvar vid en kris

Kommunen har det yttersta ansvaret för att människor får den hjälp och det stöd som de behöver. Detta ansvar gäller både under normala förhållanden och vid extraordinära händelser.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.