Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Hyresfastighet och tillfälligt boende

När du ska starta en ny verksamhet eller förändra en du redan driver kan du behöva kontakta samhällsbyggnadssektorn. Åtgärden kan kräva tillstånd eller anmälan. Du kan också behöva eller få information om vad som gäller.

Detta avsnitt handlar bland annat om vad du ska tänka på om du ska hyra ut en lägenhet eller ändra användning av en byggnad eller ett utrymme som tidigare inte varit en lägenhet. Du kan också läsa om regler för övernattning där höga krav ställs på brandsäkerheten.

Regler och tillstånd om skyltar och tillgängliga butiker samt radon är andra områden som beskrivs här.

Hyra ut lägenhet

Enligt miljöbalken ska bostäder och lokaler för allmänna ändamål användas på ett sådant sätt att olägenheter för människors hälsa och miljön inte uppkommer. Som fastighetsägare/hyresvärd ansvarar du för att både förebygga olägenheter men även att skyndsamt åtgärda problem om de uppstår.

En bostad ska:

 • ge ett betryggande skydd mot värme, kyla, drag, fukt, buller, radon, luftföroreningar och andra liknande störningar
 • ha bra luftväxling genom anordning för ventilation eller på annat sätt
 • ha tillräckligt med dagsljus
 • hållas tillfredsställande uppvärmt
 • ge möjlighet att ha en god personlig hygien
 • ha tillgång till vatten i den mängd som behövs samt att vattnet till dryck, matlagning, personlig hygien och andra hushållsgöromål ska hålla god kvalité, och
 • hållas fri från ohyra.

Tillsyn och avgifter

Myndighetsnämnden bedriver tillsyn i enlighet med miljöbalken och då bland annat på hyresbostäder med fastighetsägare/hyresvärd som motpart. Detta sker bland annat vid klagomål på hyresboende från hyresgäst, grannar med flera. Vid befogade klagomål tas en avgift ut för tillsynen av dig som fastighetsägare/hyresvärd. För att se i vilka sammanhang och för vilka ärenden detta är aktuellt samt hur stor avgiften är, se avsnittet Taxor och avgifter.

Nyetablering av hyresbostäder i befintlig byggnad

Planerar du som fastighetsägare/hyresvärd att göra förändringar i en befintlig bostad för att till exempel öka antalet lägenheter så gäller särskilda regler och krav.

Plan- och bygglagens, Lag om skydd mot olyckor samt miljöbalkens krav på hyresboende vid nyetablering.

Informationen är tänkt att användas vid nyetablering av hyresbostäder i befintlig byggnad inklusive utökning/förändring av enbostadshus till flerbostadshus. Observera att informationen är generell vilket gör att avvikelser i kravställning kan uppkomma i enskilda fall.

Plan- och bygglagen

För att ett boende ska uppfylla plan- och bygglagen krävs normalt följande:

 • Tillkommer en lägenhet/bostad i byggnaden ska man söka bygglov för den. För handläggning av bygglov tas ut en avgift enligt taxa.
 • Ändras användningen av ett utrymme från till exempel kontor till lägenhet ska man söka bygglov ändrad användning för detta. För handläggning av bygglov ändrad användning tas ut en avgift enligt taxa.
 • Tillkommer ett boende på tredje plan ska hiss installeras.
 • Boendet ska vara tillgängligt och användbart för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Det innebär att minst en wc, tvätt, sovrum, kök och vardagsrum ska ha tillräckliga ytor så att en rullstol ska kunna ta sig fram.
 • Ljusinsläpp ska finnas i varje rum som man vistas i mer än tillfälligt.
 • Innertakshöjd ska minst vara 2,4 meter, undantag för vind och källare i enbostadshus 2,3 meter.
 • Fönster med glasyta närmare golvnivån än 600 millimeter ska ha säkerhetsglas.
 • Räcken ska ha en höjd av 1,1 meter och ej vara klättringsbara.
 • Eksjö kommun har en parkeringsnorm på 0,8 parkeringar per lägenhet.

Lag om skydd mot olyckor

För att ett boende ska uppfylla lag om skydd mot olyckor krävs normalt följande:

 • Fastighetsägaren ansvarar för att det finns brandvarnare i bostaden och den boende ansvarar för att den fungerar.
 • Fastighetsägaren ansvarar för att lägenhetsdörrarna sluter tätt så att eventuell rök inte sprids till trapphuset och in i andra lägenheter. Varje lägenhet är en egen brandcell som ska motstå brand och rök i 60 minuter och dörrar ska hålla brand och rök ute i 30 minuter (vilket motsvarar 60 minuter mellan lägenheterna).
 • Vid lägenhet på tredje våning ska det finnas två av varandra oberoende utrymningsvägar, detta kan ordnas genom stege på utsidan av fasaden.
 • Källare får inte stå i öppen förbindelse med trapphus, källare ska vara tekniskt avskild mot trapphus.

Miljöbalken

För att ett boende ska uppfylla miljöbalken krävs normalt följande:

 • Utrymmena ska i sin helhet vara så utformade att de ska vara lätta att rengöra vilket innebär att de ska vara hela, rena och inte ha för slitna ytskikt.
 • Eventuella fuktskador eller andra fel som fastigheten är behäftad med ska åtgärdas/kontrolleras och avskrivas innan bostaden tas i bruk.
 • Toalett och hygienutrymmen såsom dusch och tvätt ska finnas i tillräcklig omfattning.
 • Ventilationen ska uppfylla Folkhälsomyndighetenes allmänna råd om ventilation.
 • Det ska finnas tillgång till kök utrustat med spis/ugn samt köksfläkt.
 • Uppvärmningssystemet ska vara funktionellt så att Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus kan hållas.
 • Ligger bostaden utanför kommunalt verksamhetsområde ska dricksvatten av god kvalitet samt en rätt dimensionerat och utförd avloppsanläggning finnas.
 • Abonnemang för hushållsavfall ska finnas med tillräcklig volym på avfallskärl i förhållande till antalet boende i fastigheten.

Strålskyddslagen

 • Radon ska mätas enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och metodbeskrivning. För nyetablering av bostäder gäller ett gränsvärde på 200 Bq/m3, överstigs detta vid mätning ska radonsänkande åtgärder göras.

Övrigt

 • Varje lägenhet bör ha möjlighet till separat elavtal.
 • För upplåtelseformen kallhyra ska det vara möjligt med separat uppvärmning/debitering lägenhetsvis så att en månadskostnad ska kunna förutses.
 • Samtliga lägenheter ska registreras med tillhörande uppgifter i kommunens lägenhetsregister.

Tillsyn

Kommunen ska, enligt 45 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, ägna särskild uppmärksamhet åt lokaler och anläggningar i byggnader som innehåller en eller flera bostäder och tillhörande utrymmen.

Avgift för tillsyn

Kommunens myndighetsnämnd tar ut avgift för tillsyn enligt en taxa som fastställts av kommunfullmäktige.

För att se i vilka sammanhang och för vilka ärenden detta är aktuellt samt hur stor avgiften är, se avsnittet Taxor och avgifter.

Regler vid tillfällig övernattning

Tillfällig övernattning svarar räddningstjänsten för. Lokaler med verksamheten tillfällig övernattning/boende (som till exempel vandrarhem, camping, hotell) svarar miljöenheten för.

Att övernatta på golvet i en gymnastikhall, klassrum eller föreningslokal är vanligt i samband med träningsläger och träffar.

Det många inte tänker på är att bränder vid denna typ av logi kan få katastrofala konsekvenser om inte nödvändiga säkerhetsåtgärder vidtas. Långt ifrån alla lokaler är lämpliga för övernattning.

I alla typer av tillfälliga boenden ställs höga krav på brandsäkerheten, ansvarig för att brandskyddet är riktigt är ytterst fastighetsägaren.

Övernattning/förläggning ska i första hand ske i markplan eller första våningen över markplan samt källare om denna har tillgång till två separata trappuppgångar.

Utformning av brand-/utrymningslarm

Förläggning i markplan

Byggnaden ska ha utrymningslarm som är fast monterade. Dessa ska ha reservström och känna av rök. Det ska finnas larm både i utrymningsvägar och i sovsalar.

Om varje förläggningsrum har en alternativ utrymningsväg genom en dörr eller öppningsbart fönster till det fria kan brandvarnare godkännas i rummet. Detta gäller om varje sal används för maximalt 20 sovande.

Lokal som innehåller brandfarlig vätska eller gas får inte användas vid tillfällig övernattning.

Förläggning som inte är i markplan

Byggnaden ska ha utrymningslarm som är fast monterade. Dessa ska ha reservström och känna av rök. Det ska finnas larm både i utrymningsvägar och i sovsalar.

Lokal som innehåller brandfarlig vätska eller gas får inte användas vid övernattning.

Utrymning och brandredskap

Övernattning/förläggning ska i första hand ske på bottenplan där fönster är en alternativ utrymningsväg.

För att fönster ska betraktas som godkänd utrymningsväg ska detta uppfyllas:

 • fönstret ska vara sidohängt
 • minst 0,6 meter högt
 • minst 0,5 meter brett
 • summan av höjd och bredd minst 1,5 meter
 • utvändig brösthöjd max 2 meter
 • invändig brösthöjd max 1,2 meter
 • personer som vistas i rummet kan utrymma utan hjälp.

Vid övernattning på andra våningsplanet ska utrymning kunna ske via gemensam korridor till två brandtekniskt avskilda trapphus.

Fönsterutrymning kan godkännas om tillgång till fast monterad trappa finns.

Larmning via 112

Tillgång till telefon för larm vid nödläge ska finnas.

Utrymningsmarkeringar

Utrymningsvägar ska vara tydligt markerade med belysta eller genomlysta skyltar med reservström enligt svensk standard. I en lokal, till exempel en skolsal, där högst 20 personer sover, kan avsteg godtas från kravet på vägledande belyst markering.

Efterlysande skyltar ska då monteras, kravet gäller även över de fönster som är utrymningsväg.

Brandredskap

Avstånd till närmaste inomhusbrandpost eller handbrandsläckare (vatten, skum, pulver) får inte vara längre än 25 meter.

Antal personer som tillåts övernatta

Antalet personer som kan tillåtas övernatta i ett rum beror på golvyta och utrymningsvägars bredd. Ett lämpligt riktvärde är fyra kvadratmeter fri golvyta per person. Om utrymning via fönster är en alternativ utrymningsväg får personantalet inte överskrida 20 personer.

I större salar (till exempel gymnastiksal) ska lokalen prövas av räddningstjänsten så att den är lämplig.

Ordningsregler

 • Rökning är förbjuden i samtliga byggnader där övernattning sker.
 • Matlagning, kaffekokning och liknande aktivitet får endast ske i lokaler som är avsedda för detta.
 • Sopor och avfall ska förvaras på avsedda platser.
 • Dörrar mellan trapphus och korridorer ska vara stängda eller uppställda på dörrmagnet.
 • All form av öppen eld är förbjuden.
 • Uppställning av husvagnar, container eller dylikt måste ske minst sex meter från byggnad samt att vägen för ambulans eller brandfordon inte får blockeras.
 • Skolmöbler får inte placeras i korridorer eller trapphus.

Brandskyddsorganisation

Brand- och säkerhetsinstruktioner ska upprättas, innehållande utrymningsvägar – uppsamlingsplats – släckredskap samt övrig teknisk utrustning i detta sammanhang.

Vid varje tillfälle ska en brandskyddsledare/ansvarig utses. Namn och kontaktuppgifter till denna ska meddelas räddningstjänsten i samband med att anmälan görs. Brandskyddsledare/ansvarig ska informera alla berörda personer om:

 • brand- och utrymningslarm
 • utrymningsvägar och uppsamlingsplats
 • brandredskap
 • ordningsregler

Besikta lokaler

De som önskar använda lokaler för detta ändamål ska i samråd med räddningstjänsten utföra besiktningen. Detta ska ske i god tid innan första övernattningen.

Anmälan

Anmälan om tillfällig övernattning i byggnad ej avsedd för hotell eller pensionatrörelse (till exempel golvet i en gymnastiksal, klassrum eller föreningslokal).

Anmälan till räddningstjänsten ska ske minst 14 dagar innan varje övernattning.

Tillgänglighet i butiker

Enligt diskrimineringslagen så är bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning en form av diskriminering. Du bör därför tänka på att underlätta tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Exempel på åtgärder för att förbättra tillgängligheten i butiker

 

 • ta bort trösklar
 • använd kontrastmarkeringar
 • gör trappor lätta att hitta och använda
 • ledstänger
 • bra ljus som inte bländar
 • tydliga läsbara skyltar

Ett annat exempel på åtgärd som förbättrar tillgängligheten är att investera i en mobil/flyttbar ramp som kan finnas tillgänglig i butiken.

amhällsbyggnadssektorn vid Eksjö kommun erbjuder en skylt utan kostnad till den näringsidkare som skaffar sig en mobil ramp och ringklocka. En enhetlig utformning gör att skylten får ett högre igenkänningsvärde. Kontakta samhällsbyggnadssektorn för mer information.

Bild: skylt som kan sättas upp vid entré om att handikappramp finns att tillgå

Radon – hyresvärd

Hyresvärdens ansvar

Denna information vänder sig till dig som äger ett flerfamiljshus, det vill säga ett hus med fler än två lägenheter för uthyrning.

Referensvärdet för radon i inomhusluften är 200 Bq/m3 enligt Strålskydds­förordningen. Ett värde över referensvärdet indikerar på att det finns en förhöjd risk för lungcancer för personer som under längre perioder vistas i bostaden. Som hyresvärd är du ansvarig för att bostäder inte överstiger referensvärdet för radon i inomhusluften. För att kontrollera om referensvärdet överskrids behöver mätningar genomföras.

Mätning ska ske enligt den metodbeskrivning för bostäder som finns framtagen, se mer information på Strålsäkerhetsmyndigheten Länk till annan webbplats..

Mätning ska ske regelbundet med ett intervall om 10 år eller efter större förändringar på fastigheten såsom tillbyggnationer, fönsterbyten eller byte av ventilation. Vid förhöjda radonvärden ska sanering genomföras. Efter sanering ska nya mätningar genomföras för att kontrollera åtgärdens effekt. Mätningar och sanering ska bekostas av dig som fastighetsägare/hyresvärd.

Kommunen kan ställa krav

Kommunen har tillsyn över att bostäder uppfyller kraven och kan kräva att du som hyresvärd följer bestämmelserna i Strålskyddslagen, samt genomför mätningar eller åtgärder för att få ner höga värden.

Tillsyn och avgifter

För kommunens tillsyn tas en avgift ut av dig som fastighetsägare/hyresvärd. Kommunens myndighetsnämnd tar ut avgift för tillsyn enligt en taxa som fastställts av kommunfullmäktige. För att se i vilka sammanhang och för vilka ärenden detta är aktuellt samt hur stor avgiften är, se avsnittet Taxor och avgifter - miljöbalkens område

Bygglov, marklov och rivningslov

Åtgärder som påverkar utformning och användning av byggnader och mark kan kräva tillstånd. Det kan vara bygglov, marklov, rivningslov eller anmälan.

Obligatorisk ventilationskontroll, OVK

Obligatorisk ventilationskontroll är en kontroll av en byggnads ventilationssystem för att undersöka om inomhusklimatet är tillräckligt bra. Läs mer om obligatorisk ventilationskontroll

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Sidan senast uppdaterad:

Hyresfastighet och tillfälligt boende i Eksjö kommun

När du ska starta en ny verksamhet eller förändra en du redan driver kan du många gånger behöva kontakta kommunen. Det kan gälla ansökan, anmälan eller du kan helt enkelt behöva information och råd om vad som gäller. Det är många lagar och regler som ska följas.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.