Miljö- och hälsoskydd

Miljö- och hälsoskyddsarbete handlar om att trygga och förbättra den miljö vi lever och verkar i, samt att skydda människors hälsa mot olika störningar. Miljöenheten kontrollerar att reglerna i miljöbalken och annan miljölagstiftning följs.

Rökfria lokaler

Tobakslagen och tobaksförordningen

Enligt tobakslagen är det förbjudet att röka i eller omkring dessa platser:

 • lokaler avsedda för barnomsorg, skolverksamhet, skolgårdar och liknande,
 • lokaler som är avsedda för hälso- och sjukvård,
 • lokaler som är avsedda fär gemensamt bruk i bostäder och inrättningar med särskild service och vård,
 • på färdmedel i inrikes kollektivtrafik eller i lokaler och andra utrymmen som är avsedda att användas av den som reser med sådana färdmedel.
 • restauranger och andra serveringsställen, utom när servering sker utomhus.
 • lokaler för offentlig tillställning eller sammankomster,
 • lokaler där allmänheten har tillträde.

På hotell, sovkupéer och andra inrättningar som yrkesmässigt erbjuder tillfälligt boende ska det finnas rökfria rum att hyra.

Mer information

Mer information om rökfria miljöer finns på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Klagomål inom hälso- och miljöskydd

Miljöenheten handlägger klagomål utifrån miljöbalken, livsmedelslagen med flera lagar. Klagomålen kan vara allt från störande industriverksamhet, vedeldning, brister i bostaden, störande ljud till misstänkt matförgiftning och så vidare.

Enligt miljöbalken definieras olägenhet för människors hälsa som en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan ha en större påverkan på hälsan och som inte är tillfällig.

Om du vill lämna in ett klagomål vill vi helst att du fyller i en blankett. Fyll i den så noga du kan för att vi ska kunna handlägga klagomålet. Du kan behöva föra dagbok, en så kallad störningsdagbok, under ett par veckor för att kommunen ska få ett tillräckligt underlag för beslut. Båda blanketterna finns att hämta under länken nedan (Klagomål inom hälso- och miljöskydd).

Du kan skicka in blanketten/blanketterna som brev eller som e-post.

Klagomål kan lämnas anonymt men det är bra om du skriver vem du är om miljöenheten behöver komma i kontakt med dig. Om du anmäler ett klagomål anonymt innebär det att du inte kan underrättas om eller överklaga beslut i ärendet. Tänk på att om det framgår vem du är genom till exempel namn, telefonnummer eller e-postadress så kan du inte vara anonym eftersom kommunens handlingar är offentliga.

Miljöskydd för verksamheter

Miljöenhetens arbete är till största delen reglerat genom lagstiftning.

Arbetet innebär tillsyn över företag och andra verksamheter som kan vara miljöstörande, genom exempelvis utsläpp till mark, luft och vatten. Miljöenheten har också tillsyn över hygieniska verksamheter som till exempel frisörer, men också över skolor, förskolor, hotell, idrottshallar och badanläggningar.

Miljöskydd för verksamheter

Privat fordonstvätt och avlopp i garage

När du tvättar fordonet hemma rinner det smutsiga och miljöfarliga vattnet, direkt med dagvattnet, ut i våra sjöar, vattendrag och våtmarker.

Dagvattenbrunnarna i gatu- och parkeringsmark är inte kopplade till det kommunala reningsverket. Brunnarnas funktion är att ta hand om regn- och smältvatten, inte förorenat vatten från fordonstvätt.

När du tvättar fordonet frigörs förutom själva smutsen, som i sig innehåller miljöfarliga ämnen, även olja, metaller, gummirester med mera från fordonet. Även tvättmedel och inte minst avfettning är många gånger mycket giftiga för vattenlevande organismer.

Åk i stället till en fordonstvätt som är gjord för biltvätt. Där går tvättvattnet med spillvattenledning till kommunalt reningsverket. Dessa anläggningar är utrustade med oljeavskiljare och/eller reningsverk som tar hand om oljan och en hel del av metallerna.

Vill du ändå tvätta bilen hemma kan du göra det på gräsmatta eller grusyta på din fastighet där vattnet kan rinna ner genom marken. Detta gäller dock bara för lätt sommartvätt med ett svagt rengöringsmedel, till exempel diskmedel, och utan avfettningsmedel.

Bor du i närhet av våtmark, vattendrag eller vattentäkt är tvätt av fordon på fastigheten inte alls lämpligt.

Avlopp i garage

Avlopp från garage för privat användning/fastighet, detta gäller i Eksjö kommun

Som fastighetsägare bör du tänka igenom om det överhuvudtaget behövs en avloppsbrunn i ditt garage. Garaget är troligen uppvärmt och ingen tvätt får ske i det. Ett alternativ till brunn kan vara att gjuta en avloppslös ränna i garaget så att den lilla mängd vatten som uppkommer vid avsmältning eller rinner av efter regn eller våt väderlek samlas där. Värmen i garaget får sedan vattnet att dunsta.

Där kommunalt avlopp finns

Vill du ändå ha en brunn i garaget krävs att du installerar en oljeavskiljare som är godkänd enligt Svensk Standard SS EN 858. Lösning för detta ska presenteras vid tekniskt samråd eller direkt till tillsynsmyndigheten för miljö. Observera att en oljeavskiljare kräver skötsel i form av regelbunden tömning och underhåll i form av kontroll. När avskiljaren installerats kan du koppla på avloppet till kommunalt spillvatten.

Där enskilt avlopp är alternativet

Vill du ändå ha en brunn i garaget krävs att du installerar en oljeavskiljare som är godkänd enligt Svensk Standard SS EN 858. Lösning för detta ska presenteras vid tekniskt samråd eller direkt till tillsynsmyndigheten för miljö. Observera att en oljeavskiljare kräver skötsel i form av regelbunden tömning och underhåll i form av kontroll. Avloppsvattnet ska sedan ledas ut i en infiltration eller dylikt som är separat från det enskilda avloppet för hushållsspillvatten.

Observera att brunn från garage inte får kopplas på det enskilda avloppet som behandlar hushållsspillvatten.

För att få anlägga en avloppsanläggning från garage krävs att du först gör en anmälan till kommunens miljöenhet.

Har du frågor om ovanstående, vänd dig till plan- och byggenheten eller miljöenheten på Samhällsbyggnadssektorn, Eksjö kommun eller Eksjö Energi.

Lokala föreskrifter

Lokala föreskrifter för att reglera skyddet av människors hälsa och miljö reglerar bland annat dessa områden:

 • djurhållning inom detaljplanelagt område
 • tomgångskörning
 • spridning av gödsel i eller intill område med detaljplan
 • eldning inom detaljplanelagt område

Lagar och regler om miljöskydd

Miljöbalken är en ramlag och målet med den är att främja en hållbar utveckling för att kommande generationer ska få en hälsosam och god livsmiljö.

Lagar och regler om miljöskydd

Kontakt

Miljöenheten

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

samhallsbyggnad@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

HJÄLPTE DEN HÄR SIDAN DIG? JA NEJ

Sidan senast uppdaterad: 8 maj 2019

Miljö- och hälsoskydd

Miljö- och hälsoskyddsarbete handlar om att trygga och förbättra den miljö vi lever och verkar i, samt att skydda människors hälsa mot olika störningar. Miljöenheten kontrollerar att reglerna i miljöbalken och annan miljölagstiftning följs.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–14.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag och vid så kallade klämdagar stänger kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.