Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Värmepumpsanläggning

Värmepumpar som tar tillvara värme från berg, jord, grund- och ytvatten har generellt en positiv miljöeffekt men kan ibland påverka grundvattnet och ge en viss negativ effekt på miljön. Därför behöver du anmäla detta till samhällsbyggnadsnämnden när du ska installera en sådan värmepump.

För installation av luftvärmepump krävs inte anmälan, men tänk på att välja placeringen så att grannar inte störs av buller.

Anmälan om värmepump

Du som har för avsikt att skaffa en värmepumpsanläggning för att utvinna värme ska i god tid skicka in din anmälan till samhällsbyggnadsnämnden. Till din anmälan ska du bifoga en skalenlig karta på fastigheten där anläggningen ska placeras. Markera ut platsen för anläggningen samt andra viktiga detaljer som till exempel den egna och grannes vattentäkt, energibrunn, rinnande vattendrag och närliggande sjö.

Om du gör en större ändring av befintlig värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten och grundvatten ska du även anmäla detta.

Om slangar och/eller borrhål placeras på någon annans fastighet krävs att ett intyg skickas in tillsammans med ansökan/anmälan. Intyget ska vara undertecknat av fastighetsägaren. Miljöenheten rekommenderar en skriftlig överenskommelse eller att ett servitut upprättas.

Anmälan till kommunen görs enligt förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Prövning och tillsyn

Samhällsbyggnadsnämnden tar ut en avgift för prövning och tillsyn.

Att tänka på vid installation

Markvärme och bergvärme

 • Installation av anläggning inom fastställt kommunalt vattenskyddsområde är normalt inte tillåtet. Alternativt krävs tillstånd beroende på placering, detta regleras av skyddsföreskrifterna för området.
 • För att effekten ska bli så bra som möjligt på den nya anläggningen och på en befintlig anläggning i närheten, samt att minimera risken för negativ påverkan, så bör avstånden vara dessa (källa: Sveriges geologiska undersökning, SGU):
  • Vattentäkt (berg) – Energibrunn (berg) minst 30 meter
  • Energibrunn (berg) – Vattentäkt (jord) minst 20 meter
  • Energibrunn (berg) – Energibrunn (berg) minst 20 meter

Enligt SGU är "Syftet med de rekommenderade avstånden att visa på ett rimligt hänsynstagande vid borrentreprenad". Därför är de angivna avstånden ingen garanti för att påverkan inte kommer att ske.

 • Kollaktorslangen till anläggningen bör läggas med ett avstånd av minst en meter över högsta grundvattenytan och 20 meter ifrån närmaste sjö eller vattendrag.
 • Du som ansöker bör undersöka förekomsten av eventuella befintliga servitut/avtal för kommunala vatten- och avloppsledningar samt el, tele och fiberkabel. Sökande ansvarar för eventuella skador på kommunala/privata installationer som kan uppstå i samband med arbete och drift.
 • Du som ansöker, installatör samt brunnsborrare ska känna till att utsläpp av, rester från berg, mineral och liknande (så kallad borrkax), slam eller vatten med dessa beståndsdelar, direkt till vattenmiljö alternativt via dagvatten, inte kan anses som tillåtligt enligt miljöbalkens bestämmelser. Ett sådant avfall ska tas om hand eller infiltreras på lämpliga ytor såsom grus eller gräs eller liknande så att föroreningen inte kan nå yt- eller grundvatten. Överträdelser kommer att åtalsanmälas till polisen.
 • Risken för föroreningar av grundvatten bör begränsas så mycket det går. Den som nyttjar en anläggning har ansvaret för att den installeras och sköts så att den inte riskerar påverka människors hälsa och miljön mer än tillfälligt. På fastighet med enskild vattentäkt och enskilt avlopp bör anläggning för värmepump inte läggas så att det finns en risk att vattentäkten förorenas.
 • För installation, service, underhåll, reparation, skrotning eller andra åtgärder som förutsätter ingrepp i köldmediesystemet eller i anordning som påverkar kretsens funktion ska ackrediterad fackman anlitas i enlighet med förordning (2007:846). Vid läckage ska miljöenheten kontaktas omgående.
 • Vid anslutning av brunnshål under mark bör hålet förses med tätslutande lock.
 • Som fastighetsägare bör du vid eventuell överlåtelse av fastigheten underrätta den nya ägaren om innehållet i detta beslut.
 • Anmälan ska göras till miljöenheten när anläggningen tas ur bruk. Köldmedium och köldbärarvätska ska då tas om hand och det kan i vissa fall vara lämpligt att täta borrhålet.

I övrigt ska anläggningen vara utförd enligt SGU:s Normbrunn -16.

Ytvattenvärme

Utöver ovanstående gäller detta för ytvattenvärme:

 • Medgivande till installationen ska medges av berörda fastighetsägare och fiskerättsinnehavare i det aktuella området.
 • Kollektorslangen ska förläggas på isfritt djup väl förankrad i botten.
 • Skyltning bör ske där kollektorn går ut i sjön med upplysning om anläggningens ägare och kontaktuppgifter.

Observera att detta är några saker som du ska tänka på, men det kan finnas anledning att fundera på andra problemställningar i det individuella fallet.

Ersätta oljecistern eller vedeldning

När du förändrar ditt energisystem gör du dig kanske också av med till exempel en oljecistern i mark, byggnad eller ovan jord. Då bör du även se viktig information under avsnittet cisterner som inte längre används.

Om du ersätter vedeldning med en värmepump bör du se över husets ventilation, eventuellt kan ytterligare ventilation behöva installeras.

Miljösanktionsavgift

Om installation av en värmepumpsanläggning sker utan eller innan anmälan görs är samhällsbyggnadsnämnden skyldig att besluta om att fastighetsägaren ska betala en miljösanktionsavgift på 1 000 kronor. Avgiften går till staten.

Kontakt

Miljöenheten

Besök:

Södra Kyrkogatan 4

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

samhallsbyggnad@eksjo.se

Sidan senast uppdaterad:

Värmepumpsanläggning i Eksjö kommun

Värmepumpar som tar tillvara värme från berg, jord, grund- och ytvatten har generellt en positiv miljöeffekt men kan ibland påverka grundvattnet och ge en viss negativ effekt på miljön. Därför behöver du göra en anmälan till samhällsbyggnadsnämnden när du ska installera en sådan värmepump.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.