LYSSNA

Anslagstavla

Detta är Eksjö kommuns officiella anslagstavla.

Här finns tillkännagivanden om

  • fullmäktiges sammanträden
  • justerade protokoll

Då ett protokoll anslås betyder det att det är justerat och att det finns möjlighet att överklaga.

Anslagstavlan innehåller också kungörelser och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Kungörelser

Antagande av detaljplan

Den 8 juni år 2022 beslutade samhällsbyggnadsnämnden i Eksjö kommun att anta förslag till detaljplan för Ändring av detaljplan för kvarteret Snickaren (Vävaren 3 med flera) Smeden 10, i enlighet med plan- och bygglagen 5 kap. 7, 27 §§. Beslutet har idag 2022-06-14 gjorts offentlig genom tillkännagivandet av protokolljusteringen på kommunens anslagstavla.

Under tre veckors tid hålls detaljplanen, planbeskrivningen, samrådsredogörelsen, granskningsutlåtandet och protokollsutdrag med antagandebeslutet tillgängligt på kommunens hemsida (länk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.).

Överklaga beslutet
Den som är missnöjd med kommunfullmäktiges beslut om antagande kan under denna tre veckor långa period (2022-06-14– 2022-07-05) överklaga beslutet till mark- och miljödomstolen. För att någon ska ha rätt att överklaga måste beslutet angå den klagande och ha gått denne emot.

Den klagande måste även, innan granskningstiden gått ut, ha lämnat skriftliga synpunkter sombinte blivit tillgodosedda i detaljplanen (plan- och bygglagen 13 kap. 11 §). En överklagan av beslutet om antagandet lämnas till Eksjö kommun inom tre veckor från det att beslutet gjordes offentligt, det vill säga senast 2022-07-05.

Överklagandet
Ett överklagande ska vara skriftligt (post eller e-post). Av överklagandet behöver det framgå vilket beslut som överklagas och vilken ändring den som överklagar vill åstadkomma. Bifoga handlingar som stöder er uppfattning samt kontaktuppgifter (adress, telefonnummer, e-post).

Kontaktuppgifter
Eksjö kommun
Samhällbyggnadssektorn
Södra Kyrkogatan 4, 575 80 Eksjö
samhallsbyggnad@eksjo.se

Antagande av detaljplan

Den 19 maj 2022 beslutade kommunfullmäktige i Eksjö kommun att anta förslag till detaljplan för Gummarpsnäset, Edshults-Gummarp 2:4, 2:9 med flera, i enlighet med plan- och bygglagen 5 kap. 7, 27 §§. Kommunfullmäktiges beslut har idag 25 maj 2022 gjorts offentligt genom tillkännagivandet av protokolljusteringen på kommunens anslagstavla.

Detaljplanen, planbeskrivningen, samrådsredogörelsen, granskningsutlåtandet och protokollsutdrag med antagandebeslutet, hålls tillgängligt på kommunens hemsida (länk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.).

Överklaga beslutet
Den som är missnöjd med kommunfullmäktiges beslut om antagande kan under perioden 2022-06-20 – 2022-07-11 överklaga beslutet till mark- och miljödomstolen. För att någon ska ha rätt att överklaga måste beslutet angå den klagande och ha gått denne emot.

Den klagande måste även, innan granskningstiden gått ut, ha lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda i detaljplanen (plan- och bygglagen 13 kap. 11 §). En överklagan av beslut om antagandet lämnas till Eksjö kommun inom tre veckor från det att beslutet gjordes offentligt, det vill säga senast 11 juli 2022.

Överklagandet
Ett överklagande ska vara skriftligt (post eller e-post). Av överklagandet behöver det framgå vilket beslut som överklagas och vilken ändring den som överklagar, vill åstadkomma. Bifoga handlingar som stöder er uppfattning samt kontaktuppgifter (adress, telefonnummer, e-post).

Kontaktuppgifter
Eksjö kommun
Samhällbyggnadssektorn
575 80 Eksjö
samhallsbyggnad@eksjo.se

Tillfälliga lokala trafikföreskrifter om gångfartsområde och tidsbegränsad motorfordonstrafik på Södra Storgatan i Eksjö

 

Med anledning av testet av gångfartsområde på Södra Storgatan under sommaren 2022 ändras de lokala trafikföreskrifterna tillfälligt. Samhällsbyggnadsnämnden har 2022-06-27 antagit tillfälliga lokala trafikföreskrifter om gångfartsområde samt tidsbegränsat motortrafiksförbud på Södra Storgatan i Eksjö med ikraftträdande 2022-06-27 samt upphävande av desamma 2022-09-30. 

Tillkännagivande om kommande sammanträden

Justerade protokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum: 2022-06-08

Paragrafer: 63-73

Datum då anslaget publiceras: 2022-06-13

Datum då anslaget tas bort: 2022-07-05

Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningssektorn, Förvaltningshuset

Sekreterare: Yvonne Hörberg

Ta del av protokollet: Barn- och utbildningsnämndens protokoll

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Barn- och utbildningsberedningen


Sammanträdesdatum:
2022-06-08

Paragrafer: 61-75

Datum då anslaget publiceras: 2022-06-13

Datum då anslaget tas bort: 2022-07-05

Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningssektorn, Förvaltningshuset

Sekreterare: Yvonne Hörberg

Ta del av protokollet: Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum: 2022-06-14

Paragrafer: 83-107

Datum då anslaget publiceras: 2022-06-17

Datum då anslaget tas bort: 2022-07-09

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Eksjö

Sekreterare: Anneli Gustafsson

Ta del av protokollet: Kommunfullmäktiges protokoll 

Kommunrevisionen

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

Datum då anslaget publiceras:

Datum då anslaget tas bort:

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Eksjö

Sekreterare: Jens Eriksson

Länkar till ärendelistor till nästa sammanträde med kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktiges tillkännagivande/ärendelista

Kommunstyrelsens kallelse

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2022-06-14

Paragrafer: 176-177

Datum då anslaget publiceras: 2022-06-14

Datum då anslaget tas bort: 2022-07-06

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Eksjö

Sekreterare: Helena Lundborg

Ta del av protokollet: Kommunstyrelsens protokoll

Krisledningsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

Datum då anslaget publiceras:

Datum då anslaget tas bort:

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset

Sekreterare: Helena Lundborg

Ta del av krisledningsnämndens protokoll

Ledningsutskottet

Sammanträdesdatum: 2022-06-16

Paragrafer: 75-78

Datum då anslaget publiceras: 2022-06-20

Datum då anslaget tas bort: 2022-07-12

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset Eksjö

Sekreterare: Helena Lundborg

Ta del av protokollet: Ledningsutskottets protokoll

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsberedningen

Sammanträdesdatum: 2022-06-08

Paragrafer: 49-55

Datum då anslaget publiceras: 2022-06-13

Datum då anslaget tas bort: 2022-07-06

Förvaringsplats för protokollet: Samhällsbyggnadssektorn

Sekreterare: Maria Axelsson

Ta del av protokollet: Samhällsberedningens protokoll

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samhällsbyggnadsnämnden


Sammanträdesdatum: 2022-06-08

Paragrafer: 65-78

Datum då anslaget publiceras: 2022-06-13

Datum då anslaget tas bort: 2022-07-06

Förvaringsplats för protokollet: Samhällsbyggnadssektorn

Sekreterare: Maria Axelsson

Ta del av protokollet: Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 

Socialnämnden

Socialnämnden myndighetsutövning


Sammanträdesdatum: 2022-06-08

Paragrafer: 86-114

Datum då anslaget publiceras: 2022-06-13

Datum då anslaget tas bort: 2022-07-05

Förvaringsplats för protokollet: Förvaltningshuset, Eksjö

Sekreterare: Gunilla Bergdalen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Socialberedningen


Sammanträdesdatum:
2022-06-08

Paragrafer: 75-87

Datum då anslaget publiceras: 2022-06-13

Datum då anslaget tas bort: 2022-07-05

Förvaringsplats för protokollet: Förvaltningshuset, Eksjö

Sekreterare: Gunilla Bergdalen

Ta del av protokollet: Socialberedningens protokoll
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Socialnämnden


Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

Datum då anslaget publiceras:

Datum då anslaget tas bort:

Förvaringsplats för protokollet: Förvaltningshuset, Eksjö

Sekreterare: Gunilla Bergdalen

Ta del av protokollet: Socialnämndens protokoll 

Tillväxt- och utvecklingsnämnden

Tillväxt- och utvecklingsberedningen


Sammanträdesdatum:
2022-06-08

Paragrafer: 54-69

Datum då anslaget publiceras: 2022-06-10

Datum då anslaget tas bort: 2022-07-02

Förvaringsplats för protokollet: Förvaltningshuset, Eksjö

Sekreterare: Karolina Eriksson

Ta del av protokollen: Tillväxt- och utvecklingsnämndens protokoll

Valnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

Datum då anslaget publiceras:

Datum då anslaget tas bort:

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Eksjö

Sekreterare: Helena Lundborg

Höglandets överförmyndarnämnd

Sammanträdesdatum: 2022-06-15

Paragrafer: 83-91

Datum då anslaget publiceras: 2022-06-22

Datum då anslaget tas bort: 2022-07-13

Förvaringsplats för protokollet: Överförmyndarverksamhetens kansli, Vetlanda

Sekreterare: Leena Spolander

Ta del av protokollet: Höglandets överförmyndarnämnds protokoll  Länk till annan webbplats.

Justerade protokoll för förbund

Höglandsförbundet

De fem höglandskommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda bildar tillsammans samarbetsorganisationen Höglandsförbundet. Höglandsförbundets anslagstavla Länk till annan webbplats.

Höglandets samordningsförbund

Samordningsförbundet (Finsam) är bildat utifrån lagen om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Förbundet består av kommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Vetlanda och Tranås, samt Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Jönköpings län.
Höglandets samordningsförbunds anslagstavla Länk till annan webbplats.

Om anslagstavlan

Enligt den nya kommunallagen (2017:25) ska varje kommun ha en anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter den officiella kommunala anslagstavlan, som tidigare fanns i Förvaltningshuset.

Vad betyder det att ett protokoll anslås?

Vi talar om att protokollet nu är justerat och att nu finns det möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga gäller i 21 dagar framåt från den dag då protokollet anslås. Därefter kan beslutet genomföras.

Tillkännagivande

Ett tillkännagivande är ett meddelande till allmänheten. Till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige, eller en kort text i en dagstidning.

Syftet med ett tillkännagivande är att redan tidigt i beslutsprocessen nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra synpunkter eller eventuellt överklaga.

Överklaga beslut

Allmän upplysning om att överklaga kommunala beslut

Övrigt

Vill du ta del av protokoll med justerarnas underskrift och signatur, eventuella yttranden eller andra dokument och underlag, kontakta arkivansvarig via kontaktcenter.

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

Hjälpte informationen dig?

Sidan senast uppdaterad:

Eksjö kommuns officiella anslagstavla

Anslagstavlan innehåller tillkännagivanden, kungörelser och annan information som, med stöd av lag eller annan författning, ska meddelas på anslagstavlan.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.