LYSSNA

Anslagstavla

Detta är Eksjö kommuns officiella anslagstavla.

Här finns tillkännagivanden om

  • fullmäktiges sammanträden
  • justerade protokoll

Då ett protokoll anslås betyder det att det är justerat och att det finns möjlighet att överklaga.

Anslagstavlan innehåller också kungörelser och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Kungörelser

Beslut om antagande av detaljplan

Den 15 december 2021 antogs Ändring av detaljplan - Detaljplan för del av Kvarnarp 3:1, kvarteret Ängsviolen, (Kvarteret Ängsviolen, Kvarnarp) av samhällsbyggnadsnämnden. Om beslutet inte överprövas, vinner planförslaget laga kraft den 24 januari 2022.

Beslutet (2021-12-15 § 161) anslogs den 22 december 2021, och kungjordes på kommunens anslagstavla den 3 januari 2022. Planförslaget är tillgängligt på webbsidan under 3 veckors tid. Detaljplaner - samråd eller granskning - Eksjö kommun (eksjo.se) Länk till annan webbplats.

Underrättelse om granskning av detaljplan

Detaljplan för Gummarpsnäset, Edshults-Gummarp 2:4, 2:9 med flera sänds ut för granskning den 12 januari 2022. Granskningsskedet varar mellan 12 januari 2022 och 9 februari 2022.

Planförslaget har varit på samråd och bearbetats utifrån den information som framkommit och gått att ta hänsyn till. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 15 december 2021 att godkänna det reviderade planförslaget för granskning, som är planprocessens andra och sista kommunikationssteg före det att planförslaget prövas för antagande. I likhet med samrådsskedet, ges under granskningen myndigheter, sakägare och andra som berörs av planförslaget, möjlighet att lämna synpunkter. Planhandlingar görs tillgängliga på kommunens hemsida: Detaljplaner - samråd eller granskning - Eksjö kommun (eksjo.se) Länk till annan webbplats.

Detaljplanen gör det möjligt att bygga större bostäder inom 19 befintliga fritidshusfastigheter, samt möjlighet till bildande av cirka 10 nya bostadsfastigheter. Den som inte har lämnat någon skriftlig synpunkt senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen. Synpunkter lämnas till samhällsbyggnadssektorn. Planförslaget avviker inte från gällande översiktsplan och bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan.

Tillkännagivande om kommande sammanträden

Justerade protokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

Datum då anslaget publiceras:

Datum då anslaget tas bort:

Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningssektorn, Förvaltningshuset

Sekreterare: Yvonne Hörberg

Ta del av protokollet: Barn- och utbildningsnämndens protokoll

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Barn- och utbildningsberedningen


Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

Datum då anslaget publiceras:

Datum då anslaget tas bort:

Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningssektorn, Förvaltningshuset

Sekreterare: Yvonne Hörberg

Ta del av protokollet: Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

Datum då anslaget publiceras:

Datum då anslaget tas bort:

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Eksjö

Sekreterare: Anneli Gustafsson

Ta del av protokollet: Kommunfullmäktiges protokoll 

Kommunrevisionen

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

Datum då anslaget publiceras:

Datum då anslaget tas bort:

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Eksjö

Sekreterare: Jens Eriksson

Länkar till ärendelistor till nästa sammanträde med kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktiges tillkännagivande/ärendelista

Kommunstyrelsens kallelse

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

Datum då anslaget publiceras:

Datum då anslaget tas bort:

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Eksjö

Sekreterare: Helena Lundborg

Ta del av protokollet: Kommunstyrelsens protokoll 

Krisledningsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

Datum då anslaget publiceras:

Datum då anslaget tas bort:

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset

Sekreterare: Helena Lundborg

Ta del av krisledningsnämndens protokoll

Ledningsutskottet

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

Datum då anslaget publiceras:

Datum då anslaget tas bort:

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset Eksjö

Sekreterare: Helena Lundborg

Ta del av protokollet: Ledningsutskottets protokoll

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum: 2022-01-12

Paragrafer: 1-10

Datum då anslaget publiceras: 2022-01-13

Datum då anslaget tas bort: 2022-02-07

Förvaringsplats för protokollet: Samhällsbyggnadssektorn

Sekreterare: Maria Axelsson

Ta del av protokollet: Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 
---------------------------------------------------------------------------------

Samhällsbyggnadsberedningen

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

Datum då anslaget publiceras:

Datum då anslaget tas bort:

Förvaringsplats för protokollet: Samhällsbyggnadssektorn

Sekreterare: Maria Axelsson

Ta del av protokollet: Samhällsberedningens protokoll

Socialnämnden

Socialnämnden myndighetsutövning


Sammanträdesdatum: 2022-01-12

Paragrafer: 1-9

Datum då anslaget publiceras: 2022-01-12

Datum då anslaget tas bort: 2022-02-03

Förvaringsplats för protokollet: Förvaltningshuset, Eksjö

Sekreterare: Anneli Gustafsson
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Socialnämnden


Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

Datum då anslaget publiceras:

Datum då anslaget tas bort:

Förvaringsplats för protokollet: Förvaltningshuset, Eksjö

Sekreterare: Gunilla Bergdalen

Ta del av protokollet: Socialnämndens protokoll 
---------------------------------------------------------------------------------------------

Socialberedningen


Sammanträdesdatum:
2022-01-12

Paragrafer: 1-4

Datum då anslaget publiceras: 2022-01-12

Datum då anslaget tas bort: 2022-02-03

Förvaringsplats för protokollet: Förvaltningshuset, Eksjö

Sekreterare: Anneli Gustafsson

Ta del av protokollet: Socialberedningens protokoll 

Tillväxt- och utvecklingsnämnden

Tillväxt- och utvecklingsberedningen


Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

Datum då anslaget publiceras:

Datum då anslaget tas bort:

Förvaringsplats för protokollet: Förvaltningshuset, Eksjö

Sekreterare: Karolina Eriksson

Ta del av protokollen: Tillväxt- och utvecklingsnämndens protokoll

Valnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

Datum då anslaget publiceras:

Datum då anslaget tas bort:

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Eksjö

Sekreterare: Helena Lundborg

Höglandets överförmyndarnämnd

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

Datum då anslaget publiceras:

Datum då anslaget tas bort:

Förvaringsplats för protokollet: Överförmyndarverksamhetens kansli, Vetlanda

Sekreterare: Leena Spolander

Ta del av protokollet: Höglandets överförmyndarnämnds protokoll  Länk till annan webbplats.

Justerade protokoll för förbund

Höglandsförbundet

De fem höglandskommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda bildar tillsammans samarbetsorganisationen Höglandsförbundet. Höglandsförbundets anslagstavla Länk till annan webbplats.

Höglandets samordningsförbund

Samordningsförbundet (Finsam) är bildat utifrån lagen om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Förbundet består av kommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Vetlanda och Tranås, samt Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Jönköpings län.
Höglandets samordningsförbunds anslagstavla Länk till annan webbplats.

Om anslagstavlan

Enligt den nya kommunallagen (2017:25) ska varje kommun ha en anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter den officiella kommunala anslagstavlan, som tidigare fanns i Förvaltningshuset.

Vad betyder det att ett protokoll anslås?

Vi talar om att protokollet nu är justerat och att nu finns det möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga gäller i 21 dagar framåt från den dag då protokollet anslås. Därefter kan beslutet genomföras.

Tillkännagivande

Ett tillkännagivande är ett meddelande till allmänheten. Till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige, eller en kort text i en dagstidning.

Syftet med ett tillkännagivande är att redan tidigt i beslutsprocessen nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra synpunkter eller eventuellt överklaga.

Överklaga beslut

Allmän upplysning om att överklaga kommunala beslut

Övrigt

Vill du ta del av protokoll med justerarnas underskrift och signatur, eventuella yttranden eller andra dokument och underlag, kontakta arkivansvarig via kontaktcenter.

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

Hjälpte informationen dig?

Sidan senast uppdaterad:

Eksjö kommuns officiella anslagstavla

Anslagstavlan innehåller tillkännagivanden, kungörelser och annan information som, med stöd av lag eller annan författning, ska meddelas på anslagstavlan.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.