Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Anslagstavla

Detta är Eksjö kommuns officiella anslagstavla.

Här finns tillkännagivanden om

  • fullmäktiges sammanträden
  • kommunstyrelsens ärenden
  • justerade protokoll (då ett protokoll anslås betyder det att det är justerat och att det finns möjlighet att överklaga)
  • kungörelser
  • annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Kungörelser och annan information

Här samlas kungörelser och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan:

Underrättelse om granskning ‑ detaljplan för del av Almen 10 med flera

Det pågår detaljplanering i centrala Eksjö på delar av fastigheten Almen 10 samt intilliggande gator. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett nytt flerbostadshus och boendeparkering. Ny detaljplan syftar även till att reglera Domaregatans utformning.

Ett förslag på ny detaljplan sändes ut för samråd under perioden 19/4 – 10/5 år 2024. Synpunkter som inkom till kommunen under samrådstiden har besvarats och sammanställts i en samrådsredogörelse som finns tillgängligt som bilaga till planhandlingarna. Planförslaget har efter samrådet reviderats och ett nytt förslag ställs nu ut för granskning under under perioden 11 juni till 2 juli 2024.

Planförslaget finns tillgängligt med samtliga bilagor på kommunens hemsida.

Den som vill lämna synpunkter bör göra det senast under granskningsskedet för att behålla rätten att kunna överklaga beslutet om att anta planen.

Tillkännagivande om kommande sammanträden

Länkar till ärendelistor för nästa sammanträde med kommunfullmäktige och kommunstyrelsen, samt Höglandets Överförmyndarnämnd

Kommunfullmäktiges tillkännagivande/ärendelista

Kommunstyrelsens kallelse

Höglandets Samordningsförbunds kallelse Länk till annan webbplats.

Höglandets överförmyndarnämnds kallelse - saknas

Justerade protokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum: 2024-06-05

Paragrafer: 79-98

Datum då anslaget publiceras: 2024-06-10

Datum då anslaget tas bort: 2024-07-03

Förvaringsplats för protokollet: Förvaltningshuset Eksjö

Sekreterare: Yvonne Hörberg

Ta del av protokollet: Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Barn- och utbildningsutskottet


Sammanträdesdatum:
2024-05-23

Paragrafer: 78-95

Datum då anslaget publiceras: 2024-05-28

Datum då anslaget tas bort: 2024-06-19

Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningssektorn, förvaltningshuset

Sekreterare: Yvonne Hörberg

Ta del av protokollet: Barn- och utbildningsutskottets protokoll

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum: 2024-05-23

Paragrafer 88-117

Datum då anslaget publiceras: 2024-05-30

Datum då anslaget tas bort: 2024-06-21

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Eksjö

Sekreterare: Anneli Gustafsson

Ta del av protokollet: Kommunfullmäktiges protokoll 

Kommunrevisionen

Sammanträdesdatum: 2024-05-30

Paragrafer: 8-9

Datum då anslaget publiceras: 2024-06-04

Datum då anslaget tas bort: 2024-06-25

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Eksjö

Sekreterare: Jens Eriksson

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samverkansgruppen för revisionskontoret


Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

Datum då anslaget publiceras:

Datum då anslaget tas bort:

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Eksjö

Sekreterare: Jens Eriksson

Länkar till ärendelistor till nästa sammanträde med kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktiges tillkännagivande/ärendelista

Kommunstyrelsens kallelse

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2024-06-04

Paragrafer: 129-150

Datum då anslaget publiceras: 2024-06-07

Datum då anslaget tas bort: 2024-06-29

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Eksjö

Sekreterare: Helena Lundborg

Ta del av protokollet: Kommunstyrelsens protokoll

Kommunstyrelsens utskott

Sammanträdesdatum: 2024-05-21

Paragrafer: 86-101

Datum då anslaget publiceras: 2024-05-24

Datum då anslaget tas bort: 2024-06-15

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Eksjö

Sekreterare: Helena Lundborg

Ta del av protokollet: Kommunstyrelsens protokoll

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

Datum då anslaget publiceras:

Datum då anslaget tas bort:

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset Eksjö

Sekreterare: Helena Lundborg

Ta del av protokollet: Ledningsutskottets protokoll

Myndighetsnämnden

Sammanträdesdatum: 2024-06-05

Paragrafer: § 52-65

Datum då anslaget publiceras: 2024-06-12

Datum då anslaget tas bort: 2024-07-03

Förvaringsplats för protokollet: Samhällsbyggnadssektorn

Sekreterare: Karolina Eriksson

Ta del av protokollen: Myndighetsnämndens protokoll

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum: 2024-06-05

Paragrafer: 99 (direktjustering)

Datum då anslaget publiceras: 2024-06-05

Datum då anslaget tas bort: 2024-06-28

Förvaringsplats för protokollet: Förvaltningshuset Eksjö

Sekreterare: Maria Axelsson

Ta del av protokollet: Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum: 2024-06-05

Paragrafer: 85-98, 100-100

Datum då anslaget publiceras: 2024-06-11

Datum då anslaget tas bort: 2024-07-04

Förvaringsplats för protokollet: Förvaltningshuset Eksjö

Sekreterare: Maria Axelsson

Ta del av protokollet: Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 

Samhällsbyggnadsutskottet


Sammanträdesdatum: 2024-05-22

Paragrafer: 85-109

Datum då anslaget publiceras: 2024-05-28

Datum
då anslaget tas bort: 2024-06-20

Förvaringsplats för protokollet: Förvaltningshuset Eksjö

Sekreterare: Maria Axelsson

Ta del av protokollet: Samhällbyggnadsutskottets protokoll

Socialnämnden

Socialnämnden

Sammanträdesdatum: 2024-06-05

Paragrafer: 74-89

Datum då anslaget publiceras: 2024-06-12

Datum då anslaget tas bort: 2024-07-04

Förvaringsplats för protokollet: Förvaltningshuset, Eksjö

Sekreterare: Gunilla Bergdalen

Ta del av protokollet: Socialnämndens protokoll

Socialutskottet

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

Datum då anslaget publiceras:

Datum då anslaget tas bort:

Förvaringsplats för protokollet: Förvaltningshuset, Eksjö

Sekreterare: Gunilla Bergdalen

Ta del av protokollet: Socialutskottets protokoll

Socialnämnden myndighetsutövning

Sammanträdesdatum: 2024-06-05

Paragrafer: 94-126

Datum då anslaget publiceras: 2024-06-12

Datum då anslaget tas bort: 2024-07-04

Förvaringsplats för protokollet: Förvaltningshuset, Eksjö

Sekreterare: Gunilla Bergdalen
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Socialnämnden myndighetsutövning

Sammanträdesdatum: 2024-06-12

Paragrafer: 127-128

Datum då anslaget publiceras: 2024-06-12

Datum då anslaget tas bort: 2024-07-04

Förvaringsplats för protokollet: Förvaltningshuset, Eksjö

Sekreterare: Gunilla Bergdalen

Valnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

Datum då anslaget publiceras:

Datum då anslaget tas bort:

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Eksjö

Sekreterare: Helena Lundborg

Höglandets överförmyndarnämnd

Sammanträdesdatum: 2024-06-12

Paragrafer: 61-66

Datum då anslaget publiceras: 2024-06-13

Datum då anslaget tas bort: 2024-07-04

Förvaringsplats för protokollet:
Överförmyndarverksamhetens kansli, Vetlanda

Sekreterare: Leena Spolander

Ta del av protokollet: Höglandets överförmyndarnämnds protokoll Pdf, 330 kB.

Justerade protokoll för förbund

Höglandsförbundet

De fem höglandskommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda bildar tillsammans samarbetsorganisationen Höglandsförbundet. Höglandsförbundets anslagstavla Länk till annan webbplats.

Höglandets samordningsförbund

Samordningsförbundet (Finsam) är bildat utifrån lagen om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Förbundet består av kommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Vetlanda och Tranås, samt Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Jönköpings län.
Höglandets samordningsförbunds anslagstavla Länk till annan webbplats.

Om anslagstavlan

Enligt kommunallagen (2017:25) ska varje kommun ha en anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter den officiella kommunala anslagstavlan, som tidigare fanns i Förvaltningshuset.

Vad betyder det att ett protokoll anslås?

Vi talar om att protokollet nu är justerat och att nu finns det möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga gäller i 21 dagar framåt från den dag då protokollet anslås. Därefter kan beslutet genomföras.

Tillkännagivande

Ett tillkännagivande är ett meddelande till allmänheten. Till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige, eller en kort text i en dagstidning.

Syftet med ett tillkännagivande är att redan tidigt i beslutsprocessen nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra synpunkter eller eventuellt överklaga.

Överklaga beslut

Allmän upplysning om att överklaga kommunala beslut

Övrigt

Vill du ta del av protokoll med justerarnas underskrift och signatur, eventuella yttranden eller andra dokument och underlag, kontakta arkivansvarig via kontaktcenter.

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Sidan senast uppdaterad:

Eksjö kommuns officiella anslagstavla

Anslagstavlan innehåller tillkännagivanden om sammanträden och protokoll, kungörelser och annan information som, med stöd av lag eller annan författning, ska meddelas på anslagstavlan.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.