Anslagstavla

Detta är Eksjö kommuns officiella anslagstavla.

Här finns tillkännagivanden om

  • fullmäktiges sammanträden
  • justerade protokoll

Då ett protokoll anslås betyder det att det är justerat och att det finns möjlighet att överklaga.

Anslagstavlan innehåller också kungörelser och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Kungörelser

Underrättelse om samråd för detaljplan

Mellan den 1/11 och 22/11 är förslag till detaljplan för Orrhaga 1:1 utsänd för samråd. Området planeras för bostäder, och har sedan år 2019 studerats för ändamålet. Området ligger väster om Lunnagårdsvägen, och utgör en bredare remsa av outnyttjad mark, som har bedömts ha stora potentialer som en attraktiv bostadsutveckling av Orrhaga. Förslaget hittar ni via länken: Detaljplaner - samråd eller granskning - Eksjö kommun (eksjo.se) Länk till annan webbplats.

Projektet är förenligt med kommunens översiktsplan och genomförandet av planen kan antas inte medföra en betydande miljöpåverkan. Planförslaget tillsammans med underlag hålls tillgängligt för samråd under tre veckors tid. Ni som vill lämna synpunkter bör göra detta senast under granskningsskedet, för att behålla rätten att kunna överklaga beslutet att anta planen.

Synpunkter lämnas till:
Södra Kyrkogatan 4,
575 80 Eksjö
samhallsbyggnad@eksjo.se
Telefon: 0381-360 00

Kungörelse om granskning av översiktsplan

Eksjö kommun håller på att ta fram en ny översiktsplan. Översiktsplanen har en central roll i kommunernas arbete att formulera strategier för en långsiktigt hållbar utveckling. En översiktsplan ska ange såväl en långsiktig och övergripande utvecklingsstrategi som grunddragen i den avsedda användningen av mark- och vattenområden. Efter att samråd hölls under våren och sommaren har planförslaget justerats efter inkomna synpunkter. Dessa finns besvarade i samrådsredogörelsen.

Granskning pågår mellan den 7 september och 7 november. Det är under denna period möjligt att lämna synpunkter och ta del av materialet. Granskningsskedet är det andra och sista steget i processen före det att översiktsplanen antas av kommunfullmäktige. Synpunkter lämnas skriftligen, och senast under granskningsskedet till samhällsbyggnadssektorn. Översiktsplanen och mer information finns på kommunens webbplats: www.eksjo.se/oversiktsplan Länk till annan webbplats.

Södra Kyrkogatan 4,
575 80 Eksjö
samhallsbyggnad@eksjo.se
Telefon: 0381-360 00

Tillkännagivande om kommande sammanträden

Justerade protokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum: 2022-11-16

Paragrafer: 106-118

Datum då anslaget publiceras: 2022-11-21

Datum då anslaget tas bort: 2022-12-13

Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningssektorn, Förvaltningshuset

Sekreterare: Yvonne Hörberg

Ta del av protokollet: Barn- och utbildningsnämndens protokoll

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Barn- och utbildningsberedningen


Sammanträdesdatum:
2022-11-16

Paragrafer: 124-137

Datum då anslaget publiceras: 2022-11-21

Datum då anslaget tas bort: 2022-12-13

Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningssektorn, Förvaltningshuset

Sekreterare: Yvonne Hörberg

Ta del av protokollet: Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum: 2022-10-27

Paragrafer: 7-27

Datum då anslaget publiceras: 2022-11-03

Datum då anslaget tas bort: 2022-11-25

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Eksjö

Sekreterare: Anneli Gustafsson

Ta del av protokollet: Kommunfullmäktiges protokoll 

Kommunrevisionen

Sammanträdesdatum: 2022-11-03

Paragrafer: 10-12

Datum då anslaget publiceras: 2022-11-07

Datum då anslaget tas bort: 2022-11-28

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Eksjö

Sekreterare: Jens Eriksson

Länkar till ärendelistor till nästa sammanträde med kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktiges tillkännagivande/ärendelista

Kommunstyrelsens kallelse

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2022-11-01

Paragrafer: 261-290

Datum då anslaget publiceras: 2022-11-07

Datum då anslaget tas bort: 2022-11-29

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Eksjö

Sekreterare: Helena Lundborg

Ta del av protokollet: Kommunstyrelsens protokoll

Krisledningsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

Datum då anslaget publiceras:

Datum då anslaget tas bort:

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset

Sekreterare: Helena Lundborg

Ta del av krisledningsnämndens protokoll

Ledningsutskottet

Sammanträdesdatum: 2022-11-15

Paragrafer: 120-131

Datum då anslaget publiceras: 2022-11-17

Datum då anslaget tas bort: 2022-12-09

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset Eksjö

Sekreterare: Helena Lundborg

Ta del av protokollet: Ledningsutskottets protokoll

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsberedningen

Sammanträdesdatum: 2022-11-16

Paragrafer: 85-92

Datum då anslaget publiceras: 2022-11-21

Datum då anslaget tas bort: 2022-12-14

Förvaringsplats för protokollet: Samhällsbyggnadssektorn

Sekreterare: Maria Axelsson

Ta del av protokollet: Samhällsberedningens protokoll

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samhällsbyggnadsnämnden


Sammanträdesdatum: 2022-11-16

Paragrafer: 111-120

Datum då anslaget publiceras: 2022-11-21

Datum
då anslaget tas bort: 2022-12-14

Förvaringsplats för protokollet: Samhällsbyggnadssektorn

Sekreterare: Maria Axelsson

Ta del av protokollet: Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 

Socialnämnden

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Socialnämnden myndighetsutövning

Sammanträdesdatum: 2022-11-16

Paragrafer: 171-191, 197-198

Datum då anslaget publiceras: 2022-11-22

Datum då anslaget tas bort: 2022-12-14

Förvaringsplats för protokollet: Förvaltningshuset, Eksjö

Sekreterare: Gunilla Bergdalen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Socialberedningen

Sammanträdesdatum: 2022-11-16

Paragrafer: 134-152

Datum då anslaget publiceras: 2022-11-22

Datum då anslaget tas bort: 2022-12-14

Förvaringsplats för protokollet: Förvaltningshuset, Eksjö

Sekreterare: Gunilla Bergdalen

Ta del av protokollet: Socialberedningens protokoll
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Socialnämnden


Sammanträdesdatum:
2022-11-16

Paragrafer: 12-25

Datum då anslaget publiceras: 2022-11-22

Datum då anslaget tas bort: 2022-12-14

Förvaringsplats för protokollet: Förvaltningshuset, Eksjö

Sekreterare: Gunilla Bergdalen

Ta del av protokollet: Socialnämndens protokoll

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Socialnämnden myndighetsutövning


Sammanträdesdatum: 2022-11-16

Paragrafer: 192-196

Datum då anslaget publiceras: 2022-11-17

Datum då anslaget tas bort: 2022-12-09

Förvaringsplats för protokollet: Förvaltningshuset, Eksjö

Sekreterare: Gunilla Bergdalen

Tillväxt- och utvecklingsnämnden

Tillväxt- och utvecklingsberedningen


Sammanträdesdatum:
2022-11-16

Paragrafer: 108-118

Datum då anslaget publiceras: 2022-11-21

Datum då anslaget tas bort: 2022-12-13

Förvaringsplats för protokollet: Förvaltningshuset, Eksjö

Sekreterare: Karolina Eriksson

Ta del av protokollen: Tillväxt- och utvecklingsnämndens protokoll

Valnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

Datum då anslaget publiceras:

Datum då anslaget tas bort:

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Eksjö

Sekreterare: Helena Lundborg

Höglandets överförmyndarnämnd

Sammanträdesdatum:

Datum då anslaget publiceras:

Datum då anslaget tas bort:

Förvaringsplats för protokollet: Överförmyndarverksamhetens kansli, Vetlanda

Sekreterare: Leena Spolander

Justerade protokoll för förbund

Höglandsförbundet

De fem höglandskommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda bildar tillsammans samarbetsorganisationen Höglandsförbundet. Höglandsförbundets anslagstavla Länk till annan webbplats.

Höglandets samordningsförbund

Samordningsförbundet (Finsam) är bildat utifrån lagen om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Förbundet består av kommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Vetlanda och Tranås, samt Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Jönköpings län.
Höglandets samordningsförbunds anslagstavla Länk till annan webbplats.

Om anslagstavlan

Enligt den nya kommunallagen (2017:25) ska varje kommun ha en anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter den officiella kommunala anslagstavlan, som tidigare fanns i Förvaltningshuset.

Vad betyder det att ett protokoll anslås?

Vi talar om att protokollet nu är justerat och att nu finns det möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga gäller i 21 dagar framåt från den dag då protokollet anslås. Därefter kan beslutet genomföras.

Tillkännagivande

Ett tillkännagivande är ett meddelande till allmänheten. Till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige, eller en kort text i en dagstidning.

Syftet med ett tillkännagivande är att redan tidigt i beslutsprocessen nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra synpunkter eller eventuellt överklaga.

Överklaga beslut

Allmän upplysning om att överklaga kommunala beslut

Övrigt

Vill du ta del av protokoll med justerarnas underskrift och signatur, eventuella yttranden eller andra dokument och underlag, kontakta arkivansvarig via kontaktcenter.

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

Sidan senast uppdaterad:

Eksjö kommuns officiella anslagstavla

Anslagstavlan innehåller tillkännagivanden, kungörelser och annan information som, med stöd av lag eller annan författning, ska meddelas på anslagstavlan.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.