Logotyp Eksjö kommun

Anslagstavla

Detta är Eksjö kommuns officiella anslagstavla.

Här finns tillkännagivanden om

  • fullmäktiges sammanträden
  • justerade protokoll
  • delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd

Anslagstavlan innehåller också kungörelser och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Kungörelser

Eldning avråds på grund av stor brandfara i skog och mark

12 juni 2020
Räddningstjänsterna i Jönköpings län och Ydre kommun starkt från att elda med öppen eld i skog och mark. Även skogsarbete eller annat arbete som kan medföra gnistbildning avråds. Läs mer om avrådan om eldning.

Flytt av fordon

Nedanstående fordon har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om lagen om fordonsflytt och förordningen om flyttning av fordon i vissa fall (1982:198):

Ford med registreringsnummer SMC 228. Datum för flytten 2020-10-08.

Enligt 6 § i lagen om flyttning av fordon i vissa fall gäller följande:
Är ägaren av ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats inte känd, när tre månader förflutit från den dag kungörelse om flyttning skedde i enlighet med 5 §, eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det underrättelse som är föreskriven i 5 § delgavs ägaren eller måste ägaren annars anses uppgett sin rätt till fordonet, tillfaller det kommunen, om beslutet verkställts av en kommunal myndighet, och i annat fall staten. Fordonsvrak som har flyttats tillfaller omedelbart kommunen eller staten.

Tillkännagivande om kommande sammanträden

Länkar till ärendelistor för nästa sammanträde med kommunfullmäktige och kommunstyrelsen, samt Höglandets Överförmyndarnämnd

Kommunfullmäktiges tillkännagivande/ärendelista

Kommunstyrelsens kallelse

Kallelse Höglandets Överförmyndarnämndlänk till annan webbplats

Justerade protokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum: 2020-10-21

Paragrafer: 55-64

Datum då anslaget publiceras: 2020-10-26

Datum då anslaget tas bort: 2020-11-20

Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningssektorn, Förvaltningshuset

Sekreterare: Marie Larsson

Ta del av protokollet: Barn- och utbildningsnämndens protokoll

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Barn- och utbildningsberedningen


Sammanträdesdatum:
2020-10-21

Paragrafer: 106-121

Datum då anslaget publiceras: 2020-10-26

Datum då anslaget tas bort: 2020-11-20

Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningssektorn, Förvaltningshuset

Sekreterare: Marie Larsson

Ta del av protokollet: Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

Datum då anslaget publiceras:

Datum då anslaget tas bort:

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Eksjö

Sekreterare: Anneli Gustafsson

Ta del av protokollet: Kommunfullmäktiges protokoll 

Kommunrevisionen

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

Datum då anslaget publiceras:

Datum då anslaget tas bort:

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Eksjö

Sekreterare: Camilla Karlsson

Länkar till ärendelistor till nästa sammanträde med kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktiges tillkännagivande/ärendelista

Kommunstyrelsens kallelse

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2020-10-20

Paragrafer: 247-248

Datum då anslaget publiceras: 2020-10-28

Datum då anslaget tas bort: 2020-11-19

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Eksjö

Sekreterare: Helena Lundborg

Ta del av protokollet: Kommunstyrelsens protokoll

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Sammanträdesdatum: 2020-09-29

Paragrafer: 222-246

Datum då anslaget publiceras: 2020-10-09

Datum då anslaget tas bort: 2020-10-31

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Eksjö

Sekreterare: Helena Lundborg

Ta del av protokollet: Kommunstyrelsens protokoll  

Krisledningsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

Datum då anslaget publiceras:

Datum då anslaget tas bort:

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset

Sekreterare: Helena Lundborg

Ta del av krisledningsnämndens protokoll

Ledningsutskottet

Sammanträdesdatum: 2020-10-20

Paragrafer: 135-144

Datum då anslaget publiceras: 2020-10-22

Datum då anslaget tas bort: 2020-11-11

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Eksjö

Sekreterare: Helena Lundborg

Ta del av protokollet: Ledningsutskottets protokoll 

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum: 2020-10-21

Paragrafer: 165-180

Datum då anslaget publiceras: 2020-10-23

Datum då anslaget tas bort: 2020-11-16

Förvaringsplats för protokollet: Förvaltningshuset

Sekreterare: Maria Axelsson

Ta del av protokollet: Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 
---------------------------------------------------------------------------------

Samhällsbyggnadsberedningen

Sammanträdesdatum: 2020-10-21

Paragrafer: 61-67

Datum då anslaget publiceras: 2020-10-23

Datum då anslaget tas bort: 2020-11-16

Förvaringsplats för protokollet: Förvaltningshuset, Eksjö

Sekreterare: Maria Axelsson

Ta del av protokollet: Samhällsberedningens protokoll

Socialnämnden

Socialnämnden


Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

Datum då anslaget publiceras:

Datum då anslaget tas bort:

Förvaringsplats för protokollet: Förvaltningshuset, Eksjö

Sekreterare: Gunilla Bergdalen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Socialnämnden myndighetsutövning


Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

Datum då anslaget publiceras:

Datum då anslaget tas bort:

Förvaringsplats för protokollet: Förvaltningshuset, Eksjö

Sekreterare: Gunilla Bergdalen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Socialberedningen


Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

Datum då anslaget publiceras:

Datum då anslaget tas bort:

Förvaringsplats för protokollet: Förvaltningshuset, Eksjö

Sekreterare: Anneli Gustafsson

Tillväxt- och utvecklingsnämnden

Tillväxt- och utvecklingsberedningen


Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

Datum då anslaget publiceras:

Datum då anslaget tas bort:

Förvaringsplats för protokollet: Förvaltningshuset, Eksjö

Sekreterare: Karolina Eriksson

Ta del av protokollen: Tillväxt- och utvecklingsnämndens protokoll

Höglandets överförmyndarnämnd

Sammanträdesdatum: 2020-10-14

Paragrafer: 87-109

Datum då anslaget publiceras: 2020-10-22

Datum då anslaget tas bort: 2020-11-12

Förvaringsplats för protokollet: Överförmyndarverksamhetens kansli, Vetlanda

Sekreterare: Leena Spolander

Ta del av protokollet: Höglandets överförmyndarnämnds protokoll länk till annan webbplats

Justerade protokoll för förbund

Höglandsförbundet

De fem höglandskommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda bildar tillsammans samarbetsorganisationen Höglandsförbundet. Höglandsförbundets anslagstavlalänk till annan webbplats

Höglandets samordningsförbund

Samordningsförbundet (Finsam) är bildat utifrån lagen om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Förbundet består av kommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Vetlanda och Tranås, samt Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Jönköpings län.
Höglandets samordningsförbunds anslagstavlalänk till annan webbplats

Om anslagstavlan

Enligt den nya kommunallagen (2017:25) ska varje kommun ha en anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter den officiella kommunala anslagstavlan, som tidigare fanns i Förvaltningshuset.

Vad betyder det att ett protokoll anslås?

Vi talar om att protokollet nu är justerat och att nu finns det möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga gäller i 21 dagar framåt från den dag då protokollet anslås. Därefter kan beslutet genomföras.

Tillkännagivande

Ett tillkännagivande är ett meddelande till allmänheten. Till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige, eller en kort text i en dagstidning.

Syftet med ett tillkännagivande är att redan tidigt i beslutsprocessen nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra synpunkter eller eventuellt överklaga.

Överklaga beslut

Allmän upplysning om att överklaga kommunala beslut

Övrigt

Vill du ta del av protokoll med justerarnas underskrift och signatur, eventuella yttranden eller andra dokument och underlag kontakta arkivansvarig via kontaktcenter.

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00