Eksjö kommuns logotyp

Förvaltningens organisation

Eksjö kommun har ungefär 1 950 anställda som jobbar i en enda förvaltning. Kommunens högste tjänsteman är kommundirektör Tord du Rietz.

Kommunens organisation består av två delar, förvaltningens organisation och den politiska organisationen. All personal tillhör en och samma förvaltning. Förvaltningen består av kommunledningskontoret samt tre sektorer; barn- och utbildningssektorn, samhällsbyggnadssektorn samt sociala sektorn.

Den politiska organisationen består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. I dessa sitter förtroendevalda politiker som i huvudsak arbetar för kommunen på sin fritid.

All personal i en enda förvaltning

Kommunens verksamhet är stor och varierande. I förvaltningen arbetar cirka 1 950 anställda för att planera och genomföra det som politikerna beslutar om. Det är alltså den politiska organisationen som styr de anställda.

All personal tillhör en och samma förvaltning. En gemensam förvaltning förenklar gemensamma diskussioner och prioriteringar för framtiden. Det innebär också att organisationen kan kraftsamla resurser kring sådana frågor som politikerna tycker är särskilt viktiga.

Kommundirektören (se även avsnittet under kommunledningskontoret på denna sida) är chef för hela förvaltningen. Kommundirektörens uppdrag är att utveckla och effektivisera kommunen som organisation genom att se till att principer för styrning, ledning, uppföljning, utvärdering och kontroll finns och används. Uppdraget innebär också ett ansvar för att skapa helhetssyn, driva och leda de kommunövergripande och koncerngemensamma strategiska frågorna.

Under kommundirektören finns kommunledningskontoret samt tre sektorer; samhällsbyggnadssektorn, barn- och utbildningssektorn samt sociala sektorn.

Förvaltningens organisation:

Förvaltningens organisationsschema

Kommunledningskontoret inklusive räddningstjänsten

Kommunledningskontoret stödjer förvaltningen i ekonomiska frågor och ärenden, kommunaljuridiska-, dokument-, diarie- och arkiveringsfrågor, kommunikations- och it-strategiska frågor, personal-, HR-, förhandlings- och arbetsrättsliga frågor, hållbarhetsfrågor samt säkerhets- och beredskapsfrågor. Kommunledningskontoret ansvarar även för näringsliv, sysselsättning, turism och besöksnäring.

Kommunledningskontoret arbetar med kommunövergripande projekt och utredningar, och är ett stöd åt de politiska organen.

Kommunledningskontoret består av dessa funktioner: 

Kommundirektör och kansliavdelningen

Kansliavdelningens huvudsakliga ansvar är att vara ett stöd för de politiska organen, arbeta med utveckling, kommunövergripande projekt och utredningar, samordning av kommunens internationella arbete samt hållbarhetsarbete. Avdelningen ansvarar även för kommunaljuridisk kompetens, diarieföring, ärendehantering och arkivering.

Kommundirektör Tord du Rietz
Telefon: 0381-360 02
E-post: tord.durietz@eksjo.se

Administrativ chef Hanna Pansell-Edvardsson
Telefon: 0381-360 07
E-post: hanna.pansell-edvardsson@eksjo.se

Hållbarhetsstrateg Sara Bergqvist
Telefon: 0381-362 08 
E-post: sara.bergqvist@eksjo.se

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen

Upprättar bokslut, budget och verksamhetsplan. Ger kommunens politiker, tjänstemän och allmänhet information och beslutsunderlag i ekonomiska frågor och ärenden. Samordnar och genomför upphandlingar för kommunens verksamheter och bolag.

Ekonomichef Karin Höljfors
Telefon: 0381-365 33
E-post: karin.holjfors@eksjo.se
E-post: ekonomiavdelningen@eksjo.se
E-post: upphandling@eksjo.se

HR-avdelningen

Avdelningen arbetar tillsammans med organisationens chefer i en rådgivande roll. Uppdraget är att vara ett stöd utan att ta över hanteringen. Områden HR verkar inom är bland annat rekrytering, kompetens, löneöversyn, arbetsrätt, förhandling, företagshälsovård, rehabilitering, friskvård, pension, arbetsmiljö, arbetsgivarvarumärke, chefsutveckling och HR-statistik. HR-avdelningen ansvarar för lönehanteringen som kan delas in i tre olika delar; lönesupport, systemdrift och systemförvaltning/utveckling.

Personalchef Malin Claesson
Telefon: 0381-423 00
E-post: malin.claesson1@eksjo.se
E-post: HR-avdelningen@eksjo.se

Kommunikationsavdelningen

Kommunikationsavdelningen består av tre enheter.

Tryck- och kontorsservice har hand om kommunens interna och externa post- och pakethantering, beställning/leverans av kontorsvaror samt tryckeri- och kopieringsarbeten. Tryck- och kontorsservice arbetar även med digital posthantering.

Kommunikatörsenheten ansvarar för att stödja det interna och externa kommunikationsarbetet genom bland annat annons- och trycksaks­produktion, fotografering, filmning, hantering av bildarkiv och grafisk profil, samt skötsel och utveckling av kommunikationskanaler såsom webbplatser, intranät, sociala medier, e-tjänsteplattform, kommuntidning och personaltidning. Enheten arbetar även med kriskommunikation, samt ger stöd i mediehantering.

Kontaktcenter arbetar med att bemanna kommunens huvudtelefon­nummer, officiella mejladress och besöksmottagning i förvaltningshuset i Eksjö där de förmedlar information, vägleder eller hjälper till med enklare ärenden. Kontaktcenter arbetar även med viss intern service.

Kommunikationschef Anette Stendahl
Telefon: 0381-366 92
E-post: anette.stendahl@eksjo.se
E-post: kommunikation@eksjo.se

Näringslivsenheten

Näringslivsenheten arbetar för alla företag i kommunen och är en lots in till kommunens resurser för att främja en god service till näringslivet och för att utveckla kommunen som destination. Enheten arbetar även med utveckling av nya företag via Science park. Enheten vill lyfta, för näringslivet, relevanta frågor och utvecklingsområden. Turism och besöksnäring ingår även i näringslivsenhetens ansvar.

Näringslivschef
Camilla Egerlid
Telefon: 0381-368 27
E-post: camilla.egerlid@eksjo.se

Räddningstjänsten

Räddningstjänsten rycker ut vid brand och andra olyckshändelser, eller vid andra akuta olyckshot mot människor, egendom eller miljö.

Expedition
Telefon: 0381-368 81
E-post: raddningstjansten@eksjo.
Besöks- och postadress: Västerlånggatan 21, 575 32 Eksjö

I brådskande fall då expeditionen inte är öppen kontakta jourhavande befäl via SOS på telefon 0381-362 40

Micael Carlsson räddningschef
Telefon: 0381-368 83
E-post: micael.carlsson@eksjo.se

Jörgen Franzén, stf räddningschef
Telefon: 0381-368 87
E-post: jorgen.franzen@eksjo.se

Mer information om räddningstjänsten och fler kontaktuppgifter

Barn- och utbildningssektorn

Barn- och utbildningssektorn ansvarar för förskole- och fritidshemsverksamhet, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieutbildning, anpassad gymnasieskola, förebyggande och riktade insatser inom elevhälsan samt vuxenutbildning och högskoleverksamhet.

Sektorschef
Skolchef Bengt-Olov Södergren
Telefon: 0381-363 01
E-post: bengt-olov.sodergren@eksjo.se
E-post till sektorn: barn-utbildningssektorn@eksjo.se

Politisk ledning

Sektorn lyder under barn- och utbildningsnämnden

Förskolor, grundskolor och fritids

Förskola och familjedaghem erbjuds till barn i åldern 1–5 år. I Eksjö kommun finns 16 kommunala förskolor, ett kommunalt familjedaghem och tre fristående förskolor.

I Eksjö kommun finns det nio grundskolor som drivs av kommunen.

Anpassad grundskola finns på Grevhagsskolan och Prästängsskolan i Eksjö.

Eksjö kommun erbjuder plats på fritidshem till elever med föräldrar som arbetar eller studerar.

Kontaktuppgifter till samtliga förskolechefer och rektorer finns under respektive förskolas och grundskolas webbsida.

Gymnasium

Eksjö Gymnasium består av tre kommunala skolanläggningar:

  • Östanåskolan
  • Nova
  • Storegårdsskolan

Kontaktuppgifter till Eksjö gymnasium Länk till annan webbplats.

Det finns även en anpassad gymnasieskola Länk till annan webbplats..

Gymnasiechefen har övergripande ansvar för gymnasieskolan i Eksjö kommun.

Gymnasiechef Tomas Eliasson
Telefon: 0381-423 87
E-post: tomas.eliasson@eksjo.se

Elevhälsa

Elevhälsans uppdrag är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande för varje barn och elev. Hos elevhälsan kan du få råd, stöd och vägledning i det mesta som rör din studie- och livssituation. Uppdraget sträcker sig från förskola till gymnasieskola.

Elevhälsochef
Ann-Sophie Larsson
Telefon: 0381-423 23
E-post: ann-sophie.larsson@eksjo.se

Måltider

I några av kommunens grundskolor tillagas maten i centralkök eller tillagningskök som sedan transporteras ut till skolorna. I varje skolas kök kokas sedan potatis, ris, pasta och salladsbordet görs i ordning. I två av kommunens grundskolor tillagas all mat i skolans kök.

På Eksjö gymnasium serveras mat som lagas i skolans kök. Gymnasiet har en egen matsedel.

Läs mer om skolmaten

Måltidschef Malin Nilsson
Telefon: 0381-423 04
E-post: malin.nilsson@eksjo.se

Campus i12

I samarbete med olika högskolor och universitet erbjuder Campus i12 högskoleprogram och yrkeshögskoleprogram.

Utbildningschef
Anders Nermo
Telefon: 0381-360 36
E-post: anders.nermo@eksjo.se

Vux i12

Vux i12 erbjuder särskild utbildning för vuxna, Svenska för invandrare (SFI), Komvux, samt studie- och yrkesvägledning.

Utbildningschef
Christian Thomsen
Telefon: 0381-363 65
E-post: christian.thomsen@eksjo.se

Samhällsbyggnadssektorn

Samhällsbyggnadssektorn ansvarar för miljö-, bygg-, trafik- och planeringsfrågor, energiplanering, natur-, skogs- och vattenvårdsfrågor och kommunaltekniska frågor, bibliotek, kultur-, fritid- samt idrottsverksamhet.

Sektorschef
Samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring
Telefon: 0381-362 52
E-post: mikael.warnbring@eksjo.se
E-post: samhallsbyggnad@eksjo.se

Expeditionen
Telefon: 0381-362 01, 0381-362 02
E-post: samhallsbyggnad@eksjo.se

Politisk ledning

Sektorn lyder under samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden

Sektorn har fem enheter:

Plan- och byggenheten

Enheten har hand om regionala utvecklingsfrågor, översiktlig planering, infrastrukturfrågor, detaljplanefrågor, kulturmiljöfrågor samt bygglovsfrågor.

Plan. och byggenheten upprättar översiktsplaner och detaljplaner (enligt Plan- och bygglagen). Dessa planer visar hur mark och vatten i staden och kommunen ska användas, för att vi ska få en bra och trivsam livsmiljö. Vi planerar för nya bostadsområden, lokalisering av industri och handel, park- och grönområden, trafikplanering, bevarande av befintlig kulturbebyggelse och säkerställande av riksintressen med mera.

Enheten handlägger bygglov- och anmälningsärenden, frågor om byggnadsutformning, obligatorisk ventilationskontroll (OVK) och hissärenden. Enheten lämnar också råd och upplysningar om Plan- och bygglagen samt uppgifter om vilka kommunala planer med mera som gäller för planerade byggnadsåtgärder.

Plan- och byggchef
Malin Larsson
Telefon: 0381-362 81
Epost: malin.larsson@eksjo.se

Mät- och exploateringsenheten

Mätenheten

Mätenheten tar fram och håller kommunens kartor och digitala kartdatabaser aktuella. Enheten utför olika typer av mätnings- och kartuppdrag åt allmänheten och näringslivet samt åt kommunförvaltningen och de kommunala bolagen. Databaserna innehåller bland annat fastighetsgränser, vägar, vattendrag, byggnader, adresser och fastighetsägare.

Mark- och exploatering

Verksamheten köper och säljer mark och fastigheter samt har olika arbetsuppgifter i samband med exploatering av nya områden för industri och bostäder. Förvaltning av kommunens mark och byggnader ingår också i arbetet, liksom frågor som handlar om arrenden och upplåtelser. Funderar du på att bygga ny bostad så kan enheten hjälpa dig att hitta en ledig tomt.

Trafik

Verksamheten handlägger lokala trafikföreskrifter, dispenser, nyttokort, transporttillstånd, trafikanordningsplaner, parkeringskort för rörelsehindrade med mera. Enheten arbetar också med trafiksäkerhet för att förhindra trafikolyckor. Detta görs genom information, kampanjer och olika mätningar med mera. Parkeringsvaktens arbete styrs från enheten.

Skogsförvaltning

Förvaltar Eksjö kommuns skogar som omfattar cirka 1 600 hektar.

Mät- och exploateringschef
Ingvar Lundquist
Telefon: 0381-362 20
E-post: ingvar.lundquist@eksjo.se

Miljöenheten

Miljöskydd och hälsoskydd

Enheten gör tillsyn enligt miljöbalken och annan lagstiftning inom miljöområdet.

Tillsyn görs på industri och andra företag samt även tillsyn av inomhusmiljöer i bostäder, daghem, skolor och andra offentliga lokaler. Tillsyn görs också på bland annat verkstäder, fordonstvättar, skjutbanor, frisörer och fotvårdare samt miljöskydd på lantbruk.

Granskning av avfallshantering och användning av kemiska produkter ingår i arbetet.

Privatpersoner blir berörda av miljöenhetens arbete vid bland annat inrättande av värmepumpar och enskilt avlopp.

Enhetens svarar på frågor om radon i byggnader, mark och vatten.

Livsmedel och smittskydd

Enheten gör kontroller enligt livsmedelslagen och annan lagstiftning inom livsmedelsområdet vilket bland annat innebär tillsyn av restauranger, skolkök, livsmedelsbutiker och andra livsmedelsanläggningar. Utredning av matförgiftningar och andra icke livsmedelsburna smittor.

Miljöchef
Fredrik Holmqvist
Telefon: 0381-362 60
E-post: fredrik.holmqvist@eksjo.se

Fritidsavdelningen

Avdelningen ansvarar för idrotts- och fritidsanläggningar, stöd, service och ekonomiska bidrag till föreningar, öppen ungdomsverksamhet, ungdomsarrangemang och lovverksamhet.

Avdelningen har också hand om drift och skötsel av Prästängshallens sim- och sporthall, Storegårdshallen, Ränneborg, vandringsleder och badplatser.

Fritidschef
Ulrika Skäär
Telefon: 0381-361 06
E-post: ulrika.skaar@eksjo.se
E-post: fritid@eksjo.se

Kulturavdelningen

Ansvarar för bibliotek, museer, vård av äldre byggnader, utvecklingsfrågor inom kulturområdet, konst, kulturskolan och samlingslokaler, samt stödjer kommunens kulturliv.

Kulturchef/kulturskolechef
Thomas Hanzén
Telefon: 0381-361 09
E-post: thomas.hanzen@eksjo.se
E-post: kultur@eksjo.se

Sociala sektorn

Sociala sektorn ansvarar för äldreomsorg, omsorg för funktionshindrade, socialt stöd avseende ekonomiskt bistånd, social och psykisk ohälsa, sysselsättning, hälso- och sjukvård samt bostadsanpassning.

Sektorns ansvar och skyldigheter regleras främst i Socialtjänstlagen (SoL), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Socialchef
Catharina Tingvall
Telefon: 0381-360 11
E-post: catharina.tingvall@eksjo.se
E-post: socialasektorn@eksjo.se

Politisk ledning

Sektorn lyder under socialnämnden

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg (IFO) består av flera olika verksamhetsdelar/ ansvarsområden inom socialtjänstens myndighetsutövning och verkställighet och har det yttersta ansvaret för att enskilda, barn och unga, familjer och vuxna, får det stöd och den hjälp som de behöver.

Biståndsenheten

Biståndsenheten arbetar med myndighetsutövning. Mottagningsenheten tar emot nya ansökningar och anmälningar inom områdena barn och unga, socialpsykiatri, missbruk samt våld i nära relationer. Socialsekreterare utreder bedömer och fattar beslut om behov av bistånd/insatser till kommunens invånare.

Behandlingsenheten

Verksamheten verkställer öppenvårdsinsatser samt erbjuder råd- och service för barn, unga, familjer och vuxna enligt socialtjänstlagen. Verksamheten omfattas även av kurator på Ungdoms­mottagning (UMO), UMO- online och Familjecentralen (FC). Inom enheten ingår även den uppsökande och förebyggande lotsverksamheten för ungdomar.

Stöd- och återhämtningscenter

Verksamheten erbjuder aktiviteter och mötesplatser för personer med psykisk ohälsa och deras närstående. Det krävs inget beslut från biståndsenheten för att delta.

Boendestöd (stöd- och återhämtningsteamet)

Boendestöd är en praktisk, pedagogisk och social insats för personer med funktionsnedsättning som syftar till att underlätta för den enskilde att hantera sin vardag.

Arbetsmarknadsenheten, AME

Arbetsmarknadsenhetens uppdrag avser riktade rehabiliterande arbetsmarknadsinsatser. Målsättningen är att öka personers möjligheter att integreras på arbetsmarknaden eller hos annan aktör samt verka för personens egen försörjning och hälsa.

Socialjour

Höglandets socialjour är kommungemensam för Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås, Vetlanda, Hultsfred, Vimmerby och Ydre. Socialjouren är verksam utanför socialtjänstens ordinarie öppettider. Uppdraget är att bistå socialtjänsten under kvällar, nätter och helger i akuta situationer.

Psykiskt och socialt omhändertagande vid extraordinära händelser och andra allvarliga störningar (POSOM)

POSOM-gruppen finns inte som en ordinarie verksamhet utan aktiveras vid större olyckshändelser och katastrofer. POSOM består av en basgrupp med företrädare från exempelvis socialtjänst, skola, fritid och kyrkan. Gruppen har särskild kunskap för att kunna agera och utgöra ett stöd för drabbade i första skedet i en krissituation.

Funktionschef

Cecilia Clausson
Telefon: 0381-366 28
E-post: cecilia.clausson@eksjo.se

Vård och omsorg

Stödinsatser är bland annat hemtjänst, hemsjukvård, dagverksamhet, anhörigstöd, frivilligverksamhet, korttidsplats, särskilda boenden och mötesplatser för gemenskap och aktiviteter.

Hemtjänst

Hemtjänsten är en del för att nå målet om att få bo självständigt under trygga förhållanden. Hemtjänsten är till för personer som antingen är äldre eller har missbruksproblem eller har fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar. Innehållet i hemtjänsten delas upp i serviceinsatser och personlig omvårdnad.

Nattpatrullen är ett komplement till hemtjänsten under natten. De gör hembesök utifrån personens individuella behov och svarar på larm.

Korttidsboende

Vistelse på korttidsboende kan ibland vara en resurs som behövs för att en person ska kunna bo kvar hemma. Korttidsboende är ett tidsbegränsat tillfälligt boende vid tillfälliga behov efter sjukhusvistelse, när funktionsförmågan sviktar, eller när anhöriga behöver avlastning.

Bostadsanpassning

För personer som har en funktionsnedsättning finns möjlighet att ansöka om bidrag för att bygga om eller anpassa sin bostad. Bostadsanpassning syftar till att personer ska kunna bo kvar i sin bostad och leva ett så självständigt liv som möjligt.

Särskilt boende för äldre

I särskild boendeform ska socialtjänsten erbjuda en god vård av hög kvalitet som beaktar den enskildes behov av självbestämmande, integritet och trygghet. De personer som beviljas ett särskilt boende kan ha omfattande behov av personlig omvårdnad och serviceinsatser och/eller att den enskilde upplever en otrygghet i sitt hem.

Måltidsenhet

Måltidsenheten lagar och serverar en lunchmåltid på restaurangerna på trygghetsboenden och ombesörjer matlådor för matdistribution samt för avhämtning på restaurangerna. Inom särskilda boenden ansvarar de för att uppnå fullt energi- och näringsbehov fördelat över dygnet till de boende.

Anhörigstöd

Socialnämnden erbjuder stöd till anhöriga som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller har funktionshinder eller är äldre. Stödet syftar till att underlätta för dem som av fri vilja utför insatser till en anhörig. Stödet kan bestå av enskilda samtal, anhöriggrupper och avlösning i hemmet.

Hemsjukvård

Kommunen har skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård i särskilda boenden och i ordinärt boende upp till och med sjuksköterskenivå. Även rehabilitering och olika tekniska hjälpmedel är en del av kommunens hälso- och sjukvård.

Funktionschef
Eddie Andersson
Telefon: 0381-360 20

Funktionshinderomsorg

Verkställighet av insatser enligt socialtjänstlagen och LSS i form av:

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet är en insats för personer över 18 år som inte klarar ett arbete på den öppna arbetsmarknaden på grund av en funktionsnedsättning. Verksamheterna har olika typer av inriktningar. Målsättningen med daglig verksamhet är att ge individen en meningsfull sysselsättning som leder till ökad självständighet och personlig utveckling. Insatsen anpassas i möjligaste mån efter personens behov och intressen.

Kontaktperson

Insatsen kontaktperson är till för personer med funktionsnedsättning som kan uppleva svårigheter med att knyta kontakter och skapa vänskapsrelationer.

Korttidstillsyn

Korttidstillsyn är till för barn/ungdom över 12 år som inte klarar sig själv när föräldrar studerar eller arbetar. Korttidstillsyn är möjligt att få från 12 år och tills du avslutat gymnasiesärskolan. På korttidstillsyn får du tillsyn och möjlighet att delta i aktiviteter tillsammans med andra ungdomar.

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse innebär att barnet/ungdomen tillfälligt vistas på korttidshem, hos en familj eller deltar i lägerverksamhet. På så sätt kan anhöriga få avlastning samtidigt som barnet/ungdomen får miljöombyte.

Personlig assistans

Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som utgår från personens egen bostad. Insatsen syftar till att stärka personens möjlighet att leva ett självständigt liv. Insatsen personlig assistans innebär stöd och omvårdnad med exempelvis personlig hygien, måltider, kommunikation och fritidsaktiviteter.

Boende för barn med funktionsnedsättning

Insatsen är ett boendealternativ för barn och ungdomar 0–21 år med svåra funktionsnedsättningar och som inte kan bo kvar hemma.

Gruppbostad

Gruppbostad är ett boendealternativ för vuxna personer som har ett omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov där mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig.

Servicebostad

Servicebostad för vuxna är en mellanform mellan ett helt självständigt boende i egen lägenhet och en lägenhet i gruppbostad. Servicebostäderna kan se olika ut, men de är fullvärdiga, det finns tillgång till gemensamhetsutrymme och tillgång till personal dygnet runt. Den hjälp personen behöver planeras till vissa tider.

Boende för personer med psykisk funktionsnedsättning

Insatsen är till för personer med en långvarig psykisk ohälsa som är i behov av stöd och hjälp i vardagen. Boendet har personal tillgänglig dygnet runt som ger personen stöd utifrån individuella behov och mål. Syftet med insatsen är att stärka personens färdigheter för att kunna leva så självständigt som möjligt.

Funktionschef

Marcus Nylander
Telefon: 0381-361 49
E-post: marcus.nylander@eksjo.se

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se


Kontaktuppgifter till verksamheternas chefer hittar du i under respektive avsnitt på denna sida. Vill du ha kontakt med någon annan i verksamheten kontaktar du Kontaktcenter.