Logotyp Eksjö kommun

Förvaltningens organisation

Eksjö kommun har ungefär 1 950 anställda som jobbar i en enda förvaltning. Kommunens högste tjänsteman är kommundirektör Tord du Rietz.

Kommunens organisation består av två delar, förvaltningens organisation och den politiska organisationen. All personal tillhör en och samma förvaltning. Förvaltningen består av kommunledningskontoret samt fyra sektorer; barn- och utbildningssektorn, samhällsbyggnadssektorn, sociala sektorn, samt tillväxt- och utvecklingssektorn.

Den politiska organisationen består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. I dessa sitter förtroendevalda politiker som i huvudsak arbetar för kommunen på sin fritid.

All personal i en enda förvaltning

Kommunens verksamhet är stor och varierande. I förvaltningen arbetar cirka 1 950 anställda för att planera och genomföra det som politikerna beslutar om. Det är alltså den politiska organisationen som styr de anställda.

All personal tillhör en och samma förvaltning. En gemensam förvaltning förenklar gemensamma diskussioner och prioriteringar för framtiden. Det innebär också att organisationen kan kraftsamla resurser kring sådana frågor som politikerna tycker är särskilt viktiga.

Kommundirektören (se även avsnittet under Kommunledningskontoret på denna sida) är chef för hela förvaltningen. Kommundirektörens uppdrag är att utveckla och effektivisera kommunen som organisation genom att se till att principer för styrning, ledning, uppföljning, utvärdering och kontroll finns och används. Uppdraget innebär också ett ansvar för att skapa helhetssyn, driva och leda de kommunövergripande och koncerngemensamma strategiska frågorna.

Under kommundirektören finns kommunledningskontoret samt fyra sektorer; tillväxt- och utvecklingssektorn, samhällsbyggnadssektorn, barn- och utbildningssektorn samt sociala sektorn.

Förvaltningens organisation:

Bild på schema över Eksjö kommuns förvaltning

Kommunledningskontoret inklusive räddningstjänsten

Kommunledningskontoret stödjer förvaltningen i ekonomiska frågor och ärenden, kommunaljuridiska-, dokument-, diarie- och arkiveringsfrågor, kommunikations- och it-strategiska frågor, personal-, HR-, förhandlings- och arbetsrättsliga frågor, hållbarhetsfrågor samt säkerhets- och beredskapsfrågor.

Kommunledningskontoret arbetar med kommunövergripande projekt och utredningar, och är ett stöd åt de politiska organen.

Kommunledningskontoret består av dessa funktioner: 

Kommundirektör och kansliavdelningen

Kansliavdelningens huvudsakliga ansvar är att vara ett stöd för de politiska organen, arbeta med utveckling, kommunövergripande projekt och utredningar, samordning av kommunens internationella arbete samt hållbarhetsarbete. Avdelningen ansvarar även för kommunaljuridisk kompetens, diarieföring, ärendehantering och arkivering.

Kommundirektör Tord du Rietz
Telefon: 0381-360 02
E-post: tord.durietz@eksjo.se

Kanslichef Catharina Tingvall
Telefon: 0381-360 11
E-post: catharina.tingvall@eksjo.se

Hållbarhetsstrateg Sara Bergqvist
Telefon: 0381-362 08 
E-post: sara.bergqvist@eksjo.se

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen

Upprättar bokslut, budget och verksamhetsplan. Ger kommunens politiker, tjänstemän och allmänhet information och beslutsunderlag i ekonomiska frågor och ärenden. Samordnar och genomför upphandlingar för kommunens verksamheter och bolag.

Ekonomichef Karin Höljfors
Telefon: 0381-365 33
E-post: karin.holjfors@eksjo.se
E-post: ekonomiavdelningen@eksjo.se
E-post: upphandling@eksjo.se

HR-avdelningen

Avdelningen arbetar tillsammans med organisationens chefer i en rådgivande roll. Uppdraget är att vara ett stöd utan att ta över hanteringen. Områden HR verkar inom är bland annat rekrytering, kompetens, löneöversyn, arbetsrätt, förhandling, företagshälsovård, rehabilitering, friskvård, pension, arbetsmiljö, arbetsgivarvarumärke, chefsutveckling och HR-statistik. HR-avdelningen ansvarar för lönehanteringen som kan delas in i tre olika delar; lönesupport, systemdrift och systemförvaltning/utveckling.

Personalchef Malin Claesson
Telefon: 0381-423 00
E-post: malin.claesson1@eksjo.se
E-post: HR-avdelningen@eksjo.se

Kommunikationsavdelningen

Kommunikationsavdelningen består av tre enheter.

Tryckservice har hand om kommunens interna och externa post- och pakethantering, beställning/leverans av kontorsvaror samt tryckeri- och kopieringsarbeten. Tryckservice arbetar även med digital posthantering.

Kommunikatörsenheten ansvarar för att stödja det interna och externa kommunikationsarbetet genom bland annat annons- och trycksaksproduktion, fotografering, filmning, hantering av bildarkiv och grafisk profil, samt skötsel och utveckling av kommunikationskanaler såsom webbplatser, intranät, sociala medier, e-tjänsteplattform, kommuntidning och personaltidning. Enheten arbetar även med kriskommunikation, samt ger stöd i mediehantering.

Kontaktcenter arbetar med att bemanna kommunens huvudtelefonnummer, officiella mejladress och besöksmottagning i Förvaltningshuset i Eksjö där de förmedlar information, vägleder eller hjälper till med enklare ärenden. Kontaktcenter arbetar även med viss intern service.

Kommunikationschef Anette Stendahl
Telefon: 0381-366 92
E-post: anette.stendahl@eksjo.se
E-post: kommunikation@eksjo.se

Räddningstjänsten

Räddningstjänsten rycker ut vid brand och andra olyckshändelser, eller vid andra akuta olyckshot mot människor, egendom eller miljö.

Expedition
Telefon: 0381-368 81
E-post: raddningstjansten@eksjo.
Besöks- och postadress: Västerlånggatan 21, 575 32 Eksjö

I brådskande fall då expeditionen inte är öppen kontakta jourhavande befäl via SOS på telefon 0381-362 40

Micael Carlsson räddningschef
Telefon: 0381-368 83
E-post: micael.carlsson@eksjo.se

Jörgen Franzén, stf räddningschef
Telefon: 0381-368 87
E-post: jorgen.franzen@eksjo.se

Mer information om räddningstjänsten och fler kontaktuppgifter

Höglandets överförmyndarkansli

Från den 1 januari 2019 har Aneby, Eksjö, Sävsjö, Nässjö och Vetlanda kommuner en gemensam överförmyndarnämnd och ett gemensamt överförmyndarkansli. Det gemensamma överförmyndarkansliet finns i Vetlanda. Lokalkontor finns i Aneby, Eksjö, Sävsjö och Nässjö som går att besöka en dag i veckan.

Information om god man, förvaltare och förmyndare samt kontaktuppgifter

Barn- och utbildningssektorn

Barn- och utbildningssektorn ansvarar för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg, grundskola och särskola, gymnasieutbildning samt för förebyggande och riktade insatser inom elevhälsan.

Sektorschef
Skolchef Bengt-Olov Södergren
Telefon: 0381-363 01
E-post: bengt-olov.sodergren@eksjo.se
E-post till sektorn: barn-utbildningssektorn@eksjo.se

Politisk ledning

Sektorn lyder under kommunstyrelsens barn- och utbildningsnämnd

Förskolor, skolor och fritids

Förskola och familjedaghem erbjuds till barn i åldern 1–5 år. I Eksjö kommun finns 18 kommunala förskolor och sju kommunala familjedaghem.

I Eksjö kommun finns det nio grundskolor som drivs av kommunen.

Eksjö kommun erbjuder plats på fritidshem till elever med föräldrar som arbetar eller studerar.

Kontaktuppgifter till samtliga förskolechefer och rektorer finns under respektive förskolas och skolas webbsida.

Elevhälsa

Elevhälsans uppdrag är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande för varje barn och elev. Hos elevhälsan kan du få råd, stöd och vägledning i det mesta som rör din studie- och livssituation. Uppdraget sträcker sig från förskola till gymnasieskola.

Tillförordnad elevhälsochef
Kajsa Hansdotter
Telefon: 0381-423 23
E-post: kajsa.hansdotter@eksjo.se

Samhällsbyggnadssektorn

Samhällsbyggnadssektorn ansvarar för miljö-, bygg-, trafik- och planeringsfrågor, energiplanering, natur-, skogs- och vattenvårdsfrågor och kommunaltekniska frågor.

Sektorschef
Samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring
Telefon: 0381-362 52
E-post: mikael.warnbring@eksjo.se
E-post: samhallsbyggnad@eksjo.se

Expeditionen
Telefon: 0381-362 01, 0381-362 02
E-post: samhallsbyggnad@eksjo.se

Politisk ledning

Sektorn lyder under kommunstyrelsens samhällsbyggnadsnämnd

Sektorn har fem enheter:

Trafikenheten

Enheten handlägger lokala trafikföreskrifter, dispenser, nyttokort, transporttillstånd, trafikanordningsplaner, parkeringskort för rörelsehindrade med mera.

Trafikenheten arbetar också med trafiksäkerhet för att förhindra trafikolyckor. Detta görs genom information, kampanjer och olika mätningar med mera.

Parkeringsvaktens arbete styrs från trafikenheten.

Byggenheten

Byggenheten handlägger bygglov- och anmälningsärenden, frågor om byggnadsutformning, obligatorisk ventilationskontroll, OVK, och hissärenden. Enheten lämnar också råd och upplysningar om plan- och bygglagen samt uppgifter om vilka kommunala planer med mera som gäller för planerade byggnadsåtgärder.

Mät- och exploateringsenheten

Mät- och exploateringschef
Ingvar Lundquist
Telefon: 0381-362 20
E-post: ingvar.lundquist@eksjo.se

Mätenheten

Mätenheten tar fram och håller kommunens kartor och digitala kartdatabaser aktuella. Enheten utför olika typer av mätnings- och kartuppdrag åt allmänheten och näringslivet samt åt kommunförvaltningen och de kommunala bolagen. Databaserna innehåller bland annat fastighetsgränser, vägar, vattendrag, byggnader, adresser och fastighetsägare.

Mark- och exploatering

Verksamheten köper och säljer mark och fastigheter samt har olika arbetsuppgifter i samband med exploatering av nya områden för industri och bostäder. Förvaltning av kommunens mark och byggnader ingår också i arbetet, liksom frågor som handlar om arrenden och upplåtelser. Funderar du på att bygga ny bostad så kan enheten hjälpa dig att hitta en ledig tomt.

Skogsförvaltning

Förvaltar Eksjö kommuns skogar som omfattar cirka 1 600 hektar.

Planenheten

Planenheten har hand om regionala utvecklingsfrågor, översiktlig planering, infrastrukturfrågor, detaljplanefrågor, miljömålssamordning, gata, park och vatten och avlopp samt kulturmiljöfrågor.

Fysisk planering

Enheten upprättar översiktsplaner och detaljplaner (enligt plan- och bygglagen). Dessa planer visar hur mark och vatten i staden och kommunen ska användas, för att vi ska få en bra och trivsam livsmiljö. Vi planerar för nya bostadsområden, lokalisering av industri och handel, park- och grönområden, trafikplanering, bevarande av befintlig kulturbebyggelse och säkerställande av riksintressen med mera.

Miljöenheten

Miljöskydd och hälsoskydd

Enheten gör tillsyn enligt miljöbalken och annan lagstiftning inom miljöområdet.

Tillsyn görs på industri och andra företag samt även tillsyn av inomhusmiljöer i bostäder, daghem, skolor och andra offentliga lokaler. Tillsyn görs också på bland annat verkstäder, fordonstvättar, skjutbanor, frisörer och fotvårdare samt miljöskydd på lantbruk.

Granskning av avfallshantering och användning av kemiska produkter ingår i arbetet.

Privatpersoner blir berörda av miljöenhetens arbete vid bland annat inrättande av värmepumpar och enskilt avlopp.

Enhetens svarar på frågor om radon i byggnader, mark och vatten.

Livsmedel och smittskydd

Enheten gör kontroller enligt livsmedelslagen och annan lagstiftning inom livsmedelsområdet vilket bland annat innebär tillsyn av restauranger, skolkök, livsmedelsbutiker och andra livsmedelsanläggningar. Utredning av matförgiftningar och andra icke livsmedelsburna smittor.

Sociala sektorn

Sociala sektorn ansvarar för äldreomsorg, omsorg för funktionshindrade, socialt stöd avseende ekonomiskt bistånd, social och psykisk ohälsa, sysselsättning, hälso- och sjukvård samt bostadsanpassning.

Sektorns ansvar och skyldigheter regleras främst i Socialtjänstlagen (SoL), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Sektorschef/socialchef Patrik Hedström
Telefon: 0381-366 03
E-post: patrik.hedstrom@eksjo.se
E-post: socialasektorn@eksjo.se

Politisk ledning

Sektorn lyder under kommunstyrelsens socialnämnd

Biståndsenheten

Vid biståndsenheten handläggs ärenden inom socialtjänsten som berör barn, ungdomar, vuxna, äldre och funktionshindrade. På Biståndsenheten handläggs bland annat försörjningsstöd och biståndsbedömningar. Enheten tar även emot anmälningar och ansökningar om omfattande stöd och hjälp.

Funktionschef
Carina Andersson
Telefon: 0381-366 28

Hemsjukvården

Hemsjukvården arbetar med sjukvårdsinsatser i det egna hemmet för patienter som inte kan ta sig till läkare och vårdcentral på egen hand, eller med hjälp av andra. Hemsjukvården har anställda inom olika yrkeskategorier.

Tillförordnad funktionschef:
Patrik Hedström
Telefon: 0381- 366 03

Enhetschef
Margareta Enekvist
Telefon: 0381-368 11

Hälsa, integration och arbete

Grundtanken med hälsa, integration och arbete, HIA, är att människor som av olika skäl har ett utanförskap ska få möjlighet att komma in i en gemenskap. Här ska de känna sig delaktiga i något sammanhang. HIA arbetar även med integrationsfrågor.

Funktionschef Carina Andersson
Telefon: 0381-366 28

Omsorgen

Omsorgsverksamheten riktar sig till barn, ungdomar och vuxna med behov av stöd och service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Funktionschef
Carina Andersson
Telefon: 0381-366 28

Äldreomsorgen

Syftet med insatserna inom äldreomsorgen är att underlätta det dagliga livet för den som på grund av ålder eller sjukdom behöver stöd för att klara sig på egen hand. Vid hemtjänsten utförs insatser av servicekaraktär och personlig omvårdnad i den egna bostaden. För den som har ett stort omsorgsbehov, som inte kan tillgodoses i den egna bostaden, kan särskilt boende vara aktuellt. Utöver detta arbetar personalen vid äldreomsorgen med stöd till anhöriga och med frivilligverksamhet.

Tillförordnad funktionschef
Eddie Andersson
Telefon: 0381-367 46

Öppenvården

Öppenvården erbjuder stöd och behandling för den som är alkohol- och drogberoende, har ett riskbruk eller är anhörig.

Funktionschef
Carina Andersson
Telefon: 0381-366 28

Tillväxt- och utvecklingssektorn

Tillväxt- och utvecklingssektorn ansvarar för näringsliv och sysselsättning, turism och besöksnäring, bibliotek, kultur-, fritid- och idrottsverksamhet, samt vuxenutbildning och högskoleverksamhet.

Sektorschef
Nina von Krusenstierna
Telefon: 0381-361 02
E-post: nina.von-krusenstierna@eksjo.se

Politisk ledning

Sektorn lyder under kommunstyrelsens tillväxt- och utvecklingsnämnd

Verksamheter inom tillväxt- och utvecklingssektorn:

Fritidsavdelningen

Avdelningen ansvarar för idrotts- och fritidsanläggningar, stöd, service och ekonomiska bidrag till föreningar, öppen ungdomsverksamhet, ungdomsarrangemang och lovverksamhet.

Avdelningen har också hand om drift och skötsel av Prästängshallens sim- och sporthall, Storegårdshallen, Ränneborg, vandringsleder och badplatser.

Tillförordnad fritidschef
Thomas Hanzén
Telefon: 0381-361 09
E-post: thomas.hanzen@eksjo.se,
E-post: fritid@eksjo.se

Kulturavdelningen

Ansvarar för bibliotek, museer, vård av äldre byggnader, utvecklingsfrågor inom kulturområdet, konst, kulturskolan och samlingslokaler, samt stödjer kommunens kulturliv.

Kulturchef/kulturskolechef
Thomas Hanzén
Telefon: 0381-361 09
E-post: thomas.hanzen@eksjo.se,
E-post: kultur@eksjo.se

Näringslivsenheten

Näringslivsenhetens resurser delas med näringslivsbolaget eksjö.nu, ett bolag samägt av kommunen och företagen i Eksjö kommun. Ger stöd till utveckling av befintliga och nya företag samt samordnar kommunens resurser för att främja en god service till näringslivet i kommunen och för att utveckla kommunen som destination.

Tillförordnad näringslivschef
Nina von Krusenstierna
Telefon: 0381-361 02
E-post: nina.von-krusenstierna@eksjo.se

Campus i12

I samarbete med olika högskolor och universitet erbjuder Campus i12 högskoleprogram och yrkeshögskoleprogram.

Utbildningschef
Anders Nermo
Telefon: 0381-360 36
E-post: anders.nermo@eksjo.se

Vux i12

Vux i12 erbjuder särskild utbildning för vuxna, Svenska för invandrare (SFI), Komvux, samt studie- och yrkesvägledning.

Utbildningschef
Christian Thomsen
Telefon: 0381-363 65
E-post: christian.thomsen@eksjo.se

Enkla möten med tillväxt- och utvecklingssektorn

För att underlätta kontakten mellan invånare, politiker och tjänstemän inom tillväxt- och utvecklingssektorn öppnas möjligheten upp att delta i så kallade "enkla möten". Ämnena under mötena rör tillväxt- och utvecklingssektorns område.

De "enkla mötena" kommer att genomföras i form av promenader under cirka 20 minuter och genomförs den första tisdagen i varje månad. Promenaderna kommer att utgå från Förvaltningshuset i Eksjö, Emilkraften/biblioteket i Mariannelund, eller annan ort om förslag på det kommer in. Deltar gör en chef eller tjänsteman från tillväxt- och utvecklingssektorn, samt en kontaktpolitiker.

Du som invånare kan föranmäla ditt intresse genom att kontakta sektorschef Nina von Krusenstierna, telefon 0381-361 02 eller e-post nina.von-krusenstierna@eksjo.se. Det går också bra att ansluta spontant vid angivet datum och tid. OBS! Promenaderna sker i liten grupp. De som är först på plats har förtur. Om många ansluter till ett och samma tillfälle kommer en lösning att hittas för möte/promenad vid fler tillfällen.

Utöver de schemalagda promenaderna finns det också möjlighet att boka in en enskild promenad med hänsyn till tjänstemän och politikers tillgänglighet.

Schema för promenader under 2021

Datum och tid: Tisdag den 1 juni 2021, klockan 12.00
Plats: Förvaltningshuset, Södra kyrkogatan 4, Eksjö
Deltagare: Tjänsteman/chef från kulturavdelningen och kontaktpolitiker kultur

Datum och tid: Tisdag 3 augusti 2021, klockan 12.00
Plats: Emilkraften, Verdandigatan 5, Mariannelund
Deltagare: Tjänsteman/chef från fritidsavdelningen och kontaktpolitiker fritid

Datum och tid: Tisdag 7 september 2021, klockan 12.00
Plats: Förvaltningshuset, Södra kyrkogatan 4, Eksjö
Deltagare: Tjänsteman/chef från SFI och kontaktpolitiker SFI

Datum och tid: Tisdag 5 oktober 2021, klockan 12.00
Plats: Föreslagen ort, Eksjö kommun
Deltagare: Tjänsteman/chef från Campus i12 och kontaktpolitiker Campus i12

Datum och tid: Tisdag 2 november 2021, klockan 12.00
Plats: Förvaltningshuset, Södra kyrkogatan 4, Eksjö
Deltagare: Tjänsteman/chef från näringslivsavdelningen och kontaktpolitiker näringsliv

Datum och tid: Tisdag 7 december 2021, klockan 12.00
Plats: Emilkraften, Verdandigatan 5, Mariannelund
Deltagare: Tjänsteman/chef och kontaktpolitiker

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00


Kontaktuppgifter till verksamheternas chefer hittar du i under respektive avsnitt på denna sida. Vill du ha kontakt med någon annan i verksamheten kontaktar du Kontaktcenter.