Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Upphandling

Eksjö Kommunfastigheter upphandlar varor, tjänster och byggentreprenader efter behov. Aktuella upphandlingar annonseras och du som leverantör kan lämna anbud.

Aktuella upphandlingar

Aktuella direktupphandlingar

Eksjö Kommunfastigheter har för närvarande inga direktupphandlingar annonserade på denna webbplats.

Lagar, regler och policy om upphandling

Lagen om offentlig upphandling (LOU) gäller för upphandlingar som genomförs av kommuner, statliga myndigheter, regioner och bolag. Lagen reglerar hur offentlig upphandling av varor, tjänster, byggentreprenader, byggkoncessioner samt projekttävlingar ska genomföras.

Lagen om offenligt upphandling (LOU) Länk till annan webbplats.


Upphandlings- och inköpspolicy

Syftet med Eksjö kommuns upphandlings- och inköpspolicy är att kommunens samtliga verksamheter ska ha ett gemensamt synsätt på hur varor och tjänster ska köpas in.
Policyn ska säkerställa att alla inköp motsvarar de behov, mål och krav som finns, och att inköpen görs på ett korrekt sätt. Det som köps in ska vara av rätt kvalitet till rimlig kostnad och med minsta möjliga miljöpåverkan, samt följa lagstiftningen.

 

Stöd och mer information

Upphandlingsmyndigheten ger dig som leverantör stöd och information om hur en upphandling fungerar och vad som är viktigt att tänka på. Kontakta dem om du har frågor kring offentlig upphandling. Du kan även söka svar på frågor i deras frågeportal.

Stöd och information om upphandlingar, Upphandlingsmyndigheten Länk till annan webbplats.

Information för entreprenörer

Som entreprenör eller konsult för Eksjöbostäders eller Eksjö kommunfastigheters räkning finns det policys och riktlinjer du behöver ta hänsyn till och följa. Vi ställer samma krav på dig som entreprenör eller konsult som vi gör på oss själva och det är viktigt att du som arbeter för vår räkning ger ett professionelt bemötande till våra hyresgäster och medarbetare.

Kvalité

Vi arbetar med ett kvalitetsledningssystem där kvalité och ständiga förbättringar ska genomsyra hela vår organisation och våra arbetssätt. Vi har en kvalitetspolicy och framtagna kvalitetsmål som vi aktivt arbetar med och följder upp.

Läs vår kvalitetspolicy.

Kvalitetsmål
Nöjda kunder: 80 procent av våra kunder ska vara nöjda med oss som hyresvärd.

Detta mäter vi genom en enkät som skickas ut till våra hyresgäster. När du kommer i kontakt med våra hyresgäster som entreprenör eller konsult representerar du Eksjöbostäder och Eksjö Kommunfastigheter och ett professionellt bemötande ska vara i fokus.

Riktlinjer för entreprenörer

 1. Entreprenören ska anmäla sin närvaro till förvaltaren/beställaren före arbeten påbörjas, samt redogöra vad som ska göras och tidsåtgången för detta. Påbörjade uppdrag ska utföras i en följd utan avbrott.
 2. Entreprenören ska alltid anmäla förhinder till förvaltaren/beställaren.
 3. Efter avslutat arbete ska entreprenären avrapportera till förvaltaren/beställaren, visitkort eller liknande ska även lämnas till hyresgäst/brukare om de inte är hemma/närvarande vid arbetstillfället. Arbetsstället ska vara väl avstädat efter avslutat arbete.
 4. Entreprenören ska till oss lämna in redovisning av kvalitetssäkringssystem och miljöledningssystem.
 5. Enligt skollagen (2010:800 2 kap, 31 §) om registerkontroll ska personer som utför arbeten inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg visa ett utdrag ur polisens belastningsregister. Ett sådant utdrag måste visas upp innan arbetet kan påbörjas.
 6. God ordning ska råda på arbetsplatsen, hög och störande musik får inte förekomma, rökning på arbetsplatsen är förbjuden.
 7. Entreprenören ska vara väl införstådd med att hålla god service gentemot hyresgäster/brukare, aldrig länna någon lägenhet/lokal olåst samt vara aktsam med hyresgäster/brukares egendom. Vid olåst lägenhet/lokal kommer vite upp till 5000 kronor att utkrävas.
 8. Entreprenören ansvarar för alla utkvitterade nycklar. Entreprenör som tappar bort/förlorar nyckel, kommer att bli ersättningsskyldig för de extra kostnader förlusten åsamkar beställaren. Entreprenören bör själv teckna nyckelförsäkring som täcker en eventuell nyckelförlust. Krav på detta kan komma att ställas av beställaren.
 9. Entreprenören är skyldig att i god tid vid ingrepp som innebär bortfall av kraft, belysning, värme och vatten samt störande ljud meddela dels beställarens ombud eller av denne utsedd person, dels samtliga i fastigheten berörda hyresgäster. Meddelandet ska i god tid tydligt anslås i entré som nyttjas av hyresgäst och även delges innehavare av eventuella kommersiella lokaler. Om skada inträffar i samand med utförande av arbete ansvarar entreprenören för eventuellt skadestånd.
 10. Entreprenören kompenserar alltid hyresgäster/brukare för de skador som entreprenören är vållande till. Detta gäller självrisk samt skador på inventarier mm.
 11. Arbeten som inte är utförda 2 månader efter beställning om ingen annan överenskommelse gäller kommer att annulleras. Överenskomna arbeten som inte blir utförda enligt avtalad fördigställandetid kommer utkrävas vite på lägst 10 000 kronor per påbörjad vecka varmed färdigställande överskider den överenskomna färdigställandetiden, vid större entreprenader gäller AED 511.
  Om en entreprenör drar på sig 3 stycken vite, kommer vidare samarbeten att upphöra under en 12 månadersperiod.
 12. Heta arbeten ska utföras enligt Svenska Brandförsvarsföreningens regler. Entreprenören ska tillhandahålla en namngiven fysisk person som ska ansvara för brandskyddet i samband med entreprenaden.
 13. Entreprenörer är skyldiga att vidta erforderliga åtgärder för förebyggande och hantering av missbruk avseende alkohol och droger.
 14. Entreprenören övertar det ansvar som enligt arbetsmiljölagen åvilar byggherren för samordning av åtgärder till skydd mot ohälsa och olycksfall på det gemensamma arbetsstället för byggnadsverksamheten.
 15. Fordonsparkering sker endast på särskilt upplåten plats som hänvisas av förvaltaren. Det är tillåtet att köra fram och lasta av material. Återställning av skador på gräsmattor mm kommer att debiteras entreprenören. Vid skada på träd är beställaren berättigad att av entreprenören erhålla vite upp till 50 000 kronor per träd och för buskar upp till 5000 kronor per styck.
 16. Entreprenör som ska utföra entreprenader/underhållsarbete på Eksjöbostäders eller Eksjö Kommunfastigheters fastigheter ska alltid följa våra regler/instruktioner. Entreprenören ska se till att samtliga anställda samt eventuella underentreprenörer känner till våra regler/instruktioner. Entreprenören ska vara medveten om att vidare samarbete försvåras om våra regler/instruktioner inte efterföljs.

Kontakt

Eksjö Kommunfastigheter AB

Besök:

Österlånggatan 16, Eksjö

Post:

Eksjö Kommunfastigheter AB, 575 80 Eksjö

Telefon:

Telefontid:

Alla vardagar klockan 9.00–12.00

Sidan senast uppdaterad:

Upphandling vid Eksjöbostäder

Eksjö kommunfastigheter upphandlar varor, tjänster och byggentreprenader vid behov. Aktuella upphandlingar annonseras och du som leverantör kan lämna anbud.

Här läggs information in som ska synas under övrigt i kotakta oss boxen. Det går bra att lägga in länkar och telefonnummer, ex. verksamhetens egen sida Länk till annan webbplats. eller 073-1234567