Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Detta gäller för din bransch

När du ska starta eller etablera ett företag eller om ditt befintliga företag vill exempelvis bygga om eller ha en uteservering, kan du behöva tillstånd, registrering eller någon annan form av anmälan till kommunen och andra myndigheter. Det gäller även när en lokal får ändrad användning.

Oavsett vilken typ av företag eller organisation du är verksam i är det viktigt att om du har frågor tar kontakt med näringslivsenheten för att bli lotsad rätt vad gäller olika myndighetsfrågor. På grund av en omfattande lagstiftning kan inte allt presenteras här, utan ta kontakt med kommunen om du inte får svar på dina frågor.

Egenkontroll – Den som driver en verksamhet ska fortlöpande och systematiskt undersöka och bedöma riskerna med verksamheten ur hälso- och miljösynpunkt. Resultatet av dessa undersökningar och bedömningar ska dokumenteras. Läs mer om egenkontroll på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats..

Branscher

Bygg- och anläggning

Två snickare

Att driva företag inom bygg och anläggning innebär mycket kontakt med kunder och underleverantörer, men även myndighetspersoner. Det finns många olika nischer där varje område har egna regler och specifika behörigheter man behöver ha koll på.

Här hittar du information om vad som gäller när du planerar att bygga, gräva och schakta.

Använda offentlig plats

Använda offentlig plats för byggverksamhet

Om du behöver använda offentlig plats för byggverksamhet behöver du först söka polistillstånd. Tillstånd behövs även om du behöver ställa maskiner, kranar, containrar eller byggmaterial på offentlig plats. Polisen utfärdar tillståndet i samråd med din gata- och trafikhandläggare.

Läs mer och sök polistillstånd under Använda kommunens mark – Använda offentlig plats. Länk till annan webbplats.

Mark- och gatuarbeten på offentlig mark

När arbete sker på gata, gång- eller cykelbana måste det ordnas så att det är säkert och man behöver göra riskbedömningar och trafikanordningsplaner som lämnas till väghållningsmyndigheten.

Gäller det arbete på kommunal gata eller väg lämnar man istället in den på kommunen som ska godkänna den.

Du kan läsa mer under Trafik och gator – Trafikanordningsplan vid vägarbeten Länk till annan webbplats.

Avfall och återvinning

Bygg- och rivningsavfall

Vid rivning av byggnader med mera uppstår rivningsavfall som ska hanteras på ett visst sätt. Fokus är på hållbarhet, återbruk eller återanvändning. Det kan vara för till exempel träavfall, betong, tegel eller el-avfall. Läs mer om hantering under Bygg- och rivningsavfall.

Hantering av farligt avfall

I de flesta verksamheter uppkommer farligt avfall. Vad som är farligt avfall framgår av avfallsförordningen (2011:927). Där finner man också hantering och skyldigheter som verksamhetsutövaren har. Läs mer under Avfall och återvinning – företag.

Användning av gammal asfalt

Gammal asfalt kan innehålla farliga ämnen. Om du vill använda gammal asfalt för att till exempel anlägga en ny väg. Kontakta samhällsbyggnadssektorn, e-post: samhallsbyggnad@eksjo.se för mer information.

Avfall från byggbodar

Hushållsavfall från byggbodar är kommunens ansvar. Kontakta renhållningen vid Eksjö Energi för mer information.

Rivningsavfall eller farligt avfall
Har du frågor om hur rivningsavfall eller farligt avfall ska hanteras kan du kontakta renhållningen vid Eksjö Energi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Bygglov och anmälan

Bygglov ska sökas och godkännas innan "start".

Läs mer om byggregler och bygglov på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Bygga nytt, ändra eller riva

Bygglov, marklov och rivningslov.

När du ska bygga nytt, bygga till, riva eller ändra användningen av lokal eller byggnad behöver du söka bygglov eller göra en anmälan. Det kan även gälla ändring av utformning och utseende på byggnaden. Läs mer om vad som gäller dig och din tänkta verksamhet under Bygglov, marklov och rivningslov. Länk till annan webbplats.

Det kan även gälla exempelvis:

 • motordriven anordning exempelvis grindar, hissar, lyftanordningar
 • anläggning av exempelvis upplag eller parkeringsplatser
 • sätta upp eller förändra skylt

Byggdialog

Byggdialogen är en väg in för er dig som vill bygga i Eksjö kommun. Den riktar sig till fastighetsägare, byggherrar och privatpersoner för att främja bostadsbyggandet i kommunen. Anmäl ditt ärende via e-post till samhallsbyggnad@eksjo.se eller läs mer under Bygglov - byggdialog.

Strandskydd

Kommunen kan ge dispens från strandskyddet om åtgärden inte motverkar strandskyddets syften och om det finns särskilda skäl för dispens. Dispensen prövas av samhällsbyggnadsnämnden. Läs mer under Bygglov, marklov och rivningslov - Strandskydd

Klimatdeklaration

Från den 1 januari 2022 gäller krav på klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader. Det innebär att byggherrar ska redovisa vilken påverkan på klimatet en ny byggnad har.

Mark och lokaler

Vill du veta mer om lediga tomter i Eksjö kommun?

Läs mer under Mark och lokaler.

Brandsäkerhet

För att öka brandsäkerheten för ditt företag eller din verksamhet ska det bedrivas ett systematiskt brandskyddsarbete som ska dokumenteras. Brandsäkerhet för verksamheter.

Explosiva varor

Det krävs enligt lag alltid tillstånd för all form av hantering, köpa, äga och förvara explosiva varor. Räddningstjänsten har hand om tillstånd och tillsyn för explosiv vara. Läs mer under Brandsäkerhet för verksamheter och Explosiva varor.

Du söker tillstånd för gränsöverskridande överföring av explosiv vara hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Länk till annan webbplats..

Miljölagstiftning

Du som driver en verksamhet har ansvar för att verksamheten inte skadar miljön eller människors hälsa.

Det mesta av Sveriges miljölagstiftning finns samlat i miljöbalken. Miljöbalken omfattar alla verksamheter som på något sätt kan påverka människors hälsa eller miljön, stort som smått. Det innebär att balken omfattar allt från enskilda avlopp och komposter till flygplaster och massindustrier.

Buller

Du som driver en verksamhet är enligt lag ansvarig för att inte utsätta närboende eller andra verksamheter för störningar eller olägenheter.

Cisterner

Utsläpp av olja, bensin eller andra brandfarliga vätskor från läckande cisterner, kan skada grundvatten och vattentäkter för åratal framöver. För att undvika detta är det viktigt att cisterner regelbundet kontrolleras. Du kan läsa mer under Regler och kontroll av cistern

Förorenad mark

Innan du planerar att bygga på en fastighet eller göra någon annan förändring av marken bör du ta reda på vad marken använts till tidigare.

Kemiska bekämpningsmedel

Om du sprutar till exempel ogräs, skadeinsekter eller skadesvampar så hamnar en del av bekämpningsmedlet där det inte ska vara. Det kan hamna på marken, i vattnet eller föras bort med vinden. Tillstånd från samhällsbyggnadsnämnden behövs om spridning av växtskyddsmedel ska ske. Läs mer under Miljöskydd för verksamheter se Kemiska  bekämpningsmedel.

Köldmedier

Köldmedier är ämnen som ingår i bland annat kylar, frysar, luftkonditioneringsanläggningar, fordon och värmepumpar. Köldmedier bidrar till växthuseffekten och om du har en köldmedieanläggning så måste du följa särskilda regler för att förhindra utsläpp. Du behöver anmäla installation eller byte av köldmediesystem till Miljöenheten. Läs mer under Miljöskydd för verksamheter se Köldmedia.

Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarliga verksamheter kallas alla verksamheter som kan orsaka utsläpp till mark, vatten eller luft, som hanterar kemikalier eller avfall. Det kan även vara sådant som stör omgivningen genom till exempel buller och lukt. Se om din verksamhet räknas som miljöfarlig verksamhet under Miljöskydd för verksamheter se Miljöfarlig verksamhet.

Transporter

Nyttoparkering

Du som i ditt arbete kör en servicebil eller tjänstebil med företagslogotyp och behöver tillfälligt parkera nära din arbetsplats kan ansöka om tillstånd för nyttoparkering (nyttokort).

Ansökan om nyttokort görs hos samhällsbyggnadssektorn. Läs mer och ansök om nyttokort under Trafik och gator - nyttoparkering för företagare

Trafikavstängning och dispenser

Du kan få dispens från de lokala trafikföreskrifterna för till exempel tillfällig avstängning av allmän gata, parkering, trottoar eller liknande. Även för tunga, breda eller långa transporter inom kommunen. Kommunen måste ge sitt godkännande innan. Läs mer under Trafik och gator eller Lokala föreskrifter.

Trafikanordningsplan

För att utföra arbete på kommunal gata eller väg krävs att den som ska utföra arbetet lämnar in ett förslag till trafikanordningsplan som kommunen sedan ska godkänna.

Läs mer om transporter eller verksamhet på vägar/gator på Trafik och gator eller kontakta samhällsbyggnadssektorn på telefon 0381-362 60 eller samhallsbyggnad@eksjo.se

Evenemang, marknad och festival

Bild från torget med publikhav under en konsert på Eksjö stadsfest

I hela Eksjö kommun arrangeras publika evenemang och aktiviteter året om, till exempel stadsfest, marknader, torgaktiviteter, idrottslopp och musikevenemang.

Som arrangör av evenemang och aktiviteter vill man ge besökare förut­sättningar att få en positiv och trygg upplevelse vid sitt besök. För att det ska godkännas kan du behöva en del tillstånd och kontakter med olika aktörer.

Offentlig tillställning

Enligt ordningslagen krävs det oftast tillstånd för att få anordna en tillställning som är offentlig. Det kan till exempel gälla en marknad, motortävlingar, mässor, tivoli, danstillställning eller valborgsmässofirande.

Anordna evenemang på offentlig plats

Om du vill anordna arrangemanget på offentlig plats behöver du polistillstånd. Du kan också behöva tillstånd för att stänga av eller utrymma gata.

Kontakta kulturavdelningen

Kontakta kulturavdelningen innan du ansöker om tillstånd hos Polis­myndigheten. Du når kulturavdelningen genom Eksjö kommuns kontaktcenter via telefon 0381-360 00 eller via e-post kultur@eksjo.se

Försäljning eller servering av livsmedel och alkohol

Tillfällig livsmedelsverksamhet

När du hanterar livsmedel finns det särskilda krav för hanteringen och i vissa fall tillstånd. Detta gäller även om verksamheten bara är tillfällig. Anmälan om registrering av din anläggning ska göras senast 14 dagar innan evenemanget. Läs mer under Livsmedel och smittskydd - Starta, ta över eller bygga om livsmedelsverksamhet.

Servering av alkohol

Ska du servera alkohol ska du ansöka om tillstånd innan du startar försäljningen eller serveringen. Läs mer om vilka regler som gäller för dig under Alkohol, tobak och läkemedel.

Affischering eller skyltning

Affischering eller skyltning på offentlig plats

Läs vilka regler som gäller för affischering i Eksjö kommun under Använda kommunens mark - Affischering

För att förenkla för dig som arrangör finns en sida med information om vad du bör tänka på när du arrangerar ett evenemang:

Fastigheter och boende

Bild på flera hus på Torggatan i Ingatorp

Fastighetsägare är viktiga samhällsaktörer och en komplex yrkesroll som både är branschöverskridande och innebär nära samarbeten med många olika samhällsfunktioner. Den privata marknaden för ägande av fastigheter är bred i Eksjö kommun, där det finns stora möjligheter till förvaltning från moderna fastigheter, till äldre charmiga trähus i Gamla stan och i andra delar av kommunen.

Som fastighetsägare har du ett ansvar för att dina hyresgäster, oavsett om de hyr bostad eller en lokal, har en god standard. Långsiktiga planer för drift och underhåll är nödvändiga och en hel del tillstånd och egenkontroll behövs.

Är du som företag intresserad av att köpa mark för att bygga bostäder hänvisas du till de markanvisningar som finns. Våra aktuella projekt och markanvisningar hittar du under Mark och lokaler.

Du kan också läsa mer under Hyresfastighet och tillfälligt boende.

Avfall

Det avfall som uppstår inom ett företag är verksamhetsavfall som företaget själv väljer hur det ska tas om hand och kontaktar godkänd transportör.

Återvinning

I första hand ska avfallet återanvändas eller materialåtervinnas. Övrigt avfall som inte ska eller kan återvinnas eller förbrännas med mera ska skickas som deponirest. Vanligtvis får företag inte lämna sina förpackningar på återvinningsstationerna, då de endast är till för hushåll. Du kan läsa mer om vad som gäller för din verksamhet på Eksjö Energis webbplats. Länk till annan webbplats.

Bygg- och rivningsavfall

Vid rivning av byggnader med mera uppstår rivningsavfall som ska hanteras på ett särskilt sätt. Du kan läsa mer om hur hanteringen ska genomföras under Hälsoskydd för verksamheter se Bygg-och rivningsavfall.

Hushållsavfall

Hushållsavfall är kommunens ansvar att omhänderta. Kontakta renhållningen vid Eksjö Energi Länk till annan webbplats. för mer information.

Hantering av farligt avfall

I de flesta verksamheter uppkommer farligt avfall. Vad som är farligt avfall framgår av avfallsförordningen (2011:927). Där finns också information om hantering och skyldigheter som verksamhetsutövaren har.

Läs mer om ovanstående rubriker under länken Hälsoskydd för verksamheter se Avfall och återvinning - företag.

Bygglov och anmälan

Bygglov

Åtgärder som påverkar utformning och användning av byggnader och mark kan kräva tillstånd. Det kan vara bygglov, marklov, rivningslov eller anmälan. Det kan gälla om du vill bygga nytt eller bygga till, ändra byggnadens eller lokalens användningssätt eller utseende, bygga plank eller sätta upp skyltar. Läs mer under Bygglov, marklov och rivningslov

Byggdialog

Byggdialogen är en väg in för er dig som vill bygga i Eksjö kommun. Den riktar sig till fastighetsägare, byggherrar och privatpersoner för att främja bostadsbyggandet i kommunen. Anmäl ditt ärende via e-post till samhallsbyggnad@eksjo.se eller läs mer under Bygglov se Byggdialog.

Obligatorisk ventilationskontroll

Obligatorisk ventilationskontroll är en kontroll av en byggnads ventilationssystem för att undersöka om inomhusklimatet är tillräckligt bra. Läs mer under Bygglov, marklov och rivningslov se Obligatorisk ventilationskontroll, OVK

Avlopp

Tänk på att du behöver en avloppsanläggning som är anpassad för verksamheten. Kontakta miljöenheten via e-post till samhallsbyggnad@eksjo.se för mer information.

Egenkontroll

Att ha en fungerande egenkontroll är det enklaste sättet att se till att skapa en god boendemiljö, där hyresgästerna eller medlemmarna i bostadsrättsföreningen trivs. Det betyder att du har koll på vilka risker som finns i fastigheten, vilka lagkrav som gäller och hur du kontrollerar att de följs.

Genom att du regelbundet går igenom fastigheten och dokumenterar risker som till exempel fukt, buller, avfall och varmvattentemperatur, kan du visa att din fastighet klarar de krav som finns. En dokumentation måste till exempel finnas för att försäkringar ska ge full ersättning vid en allvarlig brist eller en olycka.

Skötsel av byggnad

Underhåll av byggnad som att måla om, putsa med mer är nästan alltid kostnadseffektivt. Tänk på att vissa byggnader är kulturmiljöbyggnader och kräver speciell omsorg. Ta gärna kontakt med samhällsbyggnadssektorn eller stadsarkitekten om du har en äldre byggnad. Byggnader med byggnadsminnesmärkning kräver tillstånd från länsstyrelsen.

Exempel på hur du gör egenkontroll

 1. Inventera risker i fastigheten (exempelvis buller, ventilation, avfall, varmvattentemperatur, radon, fukt och PCB).
 2. Ta reda på vilka lagkrav som gäller (riktvärden finns exempelvis för radon, ventilation, buller och temperatur på varmvatten).
 3. Klargör vem som är ansvarig inom er organisation för de olika områdena, exempelvis att ventilationen fungerar, att varmvattnet håller rätt temperatur och att lagar och riktvärden följs.
 4. Utför de kontroller som bedöms vara nödvändiga (exempelvis kontroll av ventilation, radon och temperatur på varmvatten).
 5. Skriv ner och samla viktig information. Fundera på vilken information som behöver skrivas ner om personer med ansvar för olika frågor byts ut.
 6. Följ upp egenkontrollen när det bedöms som nödvändigt. Det är viktigt att hålla reda på när det kommer nya regler eller riktvärden.

Energianvändning och energideklaration

Du som är fastighetsägare ska följa upp energianvändningen i fastigheten. Det bör finnas en underhållsplan för värme, varmvatten, belysning och allt annat som förbrukar energi i fastigheten.

Klimatdeklaration

Från den 1 januari 2022 gäller krav på klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader. Läs mer under Bygglov, marklov och rivningslov. Du kan även läsa mer på Boverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Energideklaration

Den som äger en byggnad ska se till att det alltid finns en energideklaration upprättad för byggnaden. En energideklaration gäller i tio år, sen måste den göras om och det är bara certifierade energiexperter som får utföra energideklarationer. På Energi- och klimatrådgivningens webbplats Länk till annan webbplats. finns tips och råd om energieffektiviseringar i byggnader.

Att tänka på vid försäljning. Har du ingen uppdaterad energideklaration kan köparen göra detta på din bekostnad.

Energi och klimatrådgivning

Du kan få kostnadsfri information och rådgivning i energifrågor kan kontakta energi- och klimatrådgivarna. För mer information och kontaktuppgifter, gå till Energi- och klimatrådgivning.

Mark, lokal och fastigheter

Vill du veta mer om lediga tomter i Eksjö kommun?

Läs mer och se kartor under Mark och lokaler

Brandskydd

I alla typer av tillfälliga boenden ställs höga krav på brandsäkerheten, ansvarig för att brandskyddet är riktigt är ytterst fastighetsägaren.

Fastighetsägaren ansvarar för gångbanan

Som fastighetsägare ansvarar du för att sköta gångbaneutrymmet utanför din fastighet. Finns det inte någon gångbana är det ytan cirka 1,5 meter utanför din fastighet som ska skötas. Det kan vara att ta bort ogräs eller sopa bort/ta hand om sand, löv och skräp. Även snöskottning och sandning på vintern.

Sätta upp eller förändra en skylt

Grundregeln är att du behöver bygglov för att sätta upp eller ändra skyltar.

Tak- och fasadtvätt

Det finns en anmälningsplikt för blästringsarbete för ytor större än 500 kvadratmeter. Högtryckstvätt som används för att avlägsna till exempel färg likställs med blästring.

Miljölagstiftning

En stor del av vår tid tillbringar vi inomhus i våra bostäder. Därför är det viktigt att miljön i bostaden är bra, exempelvis att ventilationen är tillräcklig, temperaturen lagom och att det inte finns fukt och mögelskador.

Det mesta av Sveriges miljölagstiftning finns samlat i miljöbalken. Miljöbalken omfattar alla verksamheter som på något sätt kan påverka människors hälsa eller miljön stort som smått. Enligt miljöbalken är det du som hyresvärd som ansvarar för att åtgärda eventuella brister och säkra en god boendemiljö. Detta gäller även i fastighetens gemensamma utrymmen, både inomhus och utomhus.

Buller

Du som har en verksamhet är enligt lag ansvarig för att inte utsätta närboende eller andra verksamheter för störningar eller olägenheter.

Cisterner

Utsläpp av olja, bensin eller andra brandfarliga vätskor från läckande cisterner, kan skada grundvatten och vattentäkter för åratal framöver. För att undvika detta är det viktigt att cisterner regelbundet kontrolleras. Du kan läsa mer under Regler och kontroll av cistern.

Fukt och mikroorganismer

Att bo eller regelbundet vistas i byggnader med fuktproblem kan utgöra en olägenhet för människors hälsa och leda till en lång rad risker och sjukdomar. Det är fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren som ansvarar att utföra grundliga utredningar för att utesluta dessa risker. Du kan läsa mer om allmänna råd hos Folkhälsomyndigheten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kemikalier

Om du sprutar till exempel ogräs, skadeinsekter eller skadesvampar så hamnar en del av bekämpningsmedlet där det inte ska vara. Det kan hamna på marken, i vattnet eller föras bort med vinden. Tillstånd från samhällsbyggnadsnämnden behövs. Läs mer under Miljöskydd för verksamheter se Kemiska bekämpningsmedel.

Köldmedier

Köldmedier är ämnen som ingår i bland annat kylar, frysar, luftkonditioneringsanläggningar, fordon och värmepumpar. Köldmedier bidrar till växthuseffekten och du måste följa särskilda regler för att förhindra utsläpp. Du behöver anmäla installation eller byte av köldmediesystem till Miljöenheten. Läs mer under Miljöskydd för verksamheter se Köldmedia.

Radon

För den som äger ett flerfamiljshus, det vill säga ett hus med fler än två lägenheter, så är man ansvarig för att mäta och eventuellt ta bort radon. Läs mer under Hyresfastighet och tillfälligt boende - Radon – hyresvärd.

Skadedjur

Du som fastighetersägare har ansvar för att minska risker för och bekämpa skadedjur. Läs mer under Vilda djur, skadedjur och djurhållning.

Läs mer om ovanstående rubriker under Miljöskydd för verksamheter

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats:

Fordon och verkstad

Fordonsmekaniker

Du som driver eller vill starta en fordonstvätt, drivmedelsstation, bilverkstad eller bilskrot måste se till att olja, kemikalier och tungmetaller från verksamheten tas om hand på rätt sätt.

Olja, bensin, tungmetaller, kemikalier och andra oljeprodukter som läcker ut från bilar kan skada både miljön och stadens dagvattensystem. Därför måste du som driver en fordonstvätt, drivmedelsstation, bilverkstad eller bilskrot se till ha en oljeavskiljare som samlar upp tvätt-, spill- eller avloppsvatten, så att det kan tas om hand och renas. Du måste också se till att kemikalier förvaras säkert och att avfallet från din verksamhet tas om hand på plats.

Om du ska starta en verkstad i en ny lokal som tidigare använts till annat, eller ändra den verkstadsbyggnad du har idag, kan du också behöva söka bygglov.

Avfall

Det avfall som uppstår inom ett företag är verksamhetsavfall som företaget själv ansvarar för hur det ska tas om hand. Avfall ska sorteras och ska i första hand återanvändas eller materialåtervinnas.

Hantering av farligt avfall

I de flesta verksamheter uppkommer farligt avfall. Vad som är farligt avfall framgår av avfallsförordningen (2011:927). Där finns också hantering och skyldigheter som verksamhetsutövaren har.

Läs mer om ovanstående under Hälsoskydd för verksamheter se Avfall och återvinning – företag.

Bygglov och anmälan

Bygga nytt, ändra eller riva

När du ska bygga nytt, bygga till, riva eller ändra användningen av lokal eller byggnad behöver du söka bygglov eller göra en anmälan. Det kan även gälla ändring av utformning och utseende på byggnaden. Läs mer om vad som gäller dig och din tänkta verksamhet under Bygglov, marklov och rivningslov.

Sätta upp eller förändra en skylt

Grundregeln är att du behöver bygglov för att sätta upp eller ändra en skylt.

Bilskrot

Vill du starta ett företag som arbetar med bilskrotning måste du ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Motordriven anordning

Bygglov eller anmälan kan behövas för exempelvis grindar, hissar, lyftanordningar med mera.

Anläggningar är lagpliktigt

För upplag och parkeringsplatser ska bygglov ska sökas och godkännas innan start. Kontakta samhällsbyggnadssektorn för mer information.

Egenkontroll

Den som driver en verksamhet ska fortlöpande och systematiskt undersöka och bedöma riskerna med verksamheten ur hälso- och miljösynpunkt. Resultatet av dessa undersökningar och bedömningar ska dokumenteras. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats..

Alla som har en verksamhet, ska enligt miljöbalken planera och kontrollera denna. Det ska också göras på ett sätt så att olägenheter för människors hälsa och miljö förebyggs. Kravet på egenkontroll, eller egentillsyn som det också kallas, gäller även förebyggande det vill säga redan när det finns risk för olägenhet. Egenkontrollen ska anpassas till verksamheten.

Lokal och fastigheter

Lediga lokaler och mark för verksamheter

Både privata och offentliga aktörer i Eksjö kommun säljer och hyr ut mark för olika typer av verksamheter. Det finns ett flertal privata fastighetsägare som hyr ut lokaler för verksamhet såväl i tätorten som i kringliggande orter.

Läsa mer om vilka lokaler och vilken mark som finns tillgängliga under Mark och lokaler.

Miljölagstiftning

Olja, bensin, tungmetaller, kemikalier och andra oljeprodukter som läcker ut från bilar kan skada både miljön och stadens dagvattensystem. Därför måste du som driver en fordonstvätt, drivmedelsstation, bilverkstad eller bilskrot se till ha en oljeavskiljare som samlar upp tvätt-, spill- eller avloppsvatten, så att det kan tas om hand och renas.

Miljölagstiftning och regler

Det mesta av Sveriges miljölagstiftning finns samlat i miljöbalken. Miljöbalken omfattar alla verksamheter som på något sätt kan påverka människors hälsa eller miljön stort som smått. Det innebär att balken omfattar allt från enskilda avlopp och komposter till flygplatser och massindustrier.

Cisterner

Utsläpp av olja, bensin eller andra brandfarliga vätskor från läckande cisterner, kan skada grundvatten och vattentäkter för åratal framöver. För att undvika detta är det viktigt att cisterner regelbundet kontrolleras. Du kan läsa mer under Regler och kontroll av cistern.

Kemikalier

Som företagare ansvarar du för att dina kemikalier hanteras så säkert som möjligt och att ett eventuellt utsläpp inte orsakar skada på människors hälsa eller miljön. Du kan läsa mer om kemilkalier under Miljöskydd för verksamheter se Miljöfarlig verksamhet.

Köldmedier

Köldmedier är ämnen som ingår i bland annat kylar, frysar, luftkonditioneringsanläggningar, fordon och värmepumpar. Köldmedier bidrar till växthuseffekten och du måste följa särskilda regler för att förhindra utsläpp. Man behöver anmäla installation eller byte av köldmediesystem till Miljöenheten. Läs mer under Miljöskydd för verksamheter se Köldmedia.

Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarliga verksamheter kallas alla verksamheter som kan orsaka utsläpp till mark, vatten eller luft. Det kan exempelvis handla om hantering av kemikalier eller avfall som kan störa omgivningen genom buller och lukt. Se om din verksamhet räknas som miljöfarlig verksamhet under Miljöskydd för verksamheter se Miljöfarlig verksamhet.

Oljeavskiljare

En verksamhet som hanterar spillvatten med olja eller slam ska enligt miljöbalken tillse att det avskiljs och renas innan det släpps till kommunalt spill- eller dagvatten. Ett sådant vatten kan finnas i till exempel verkstäder, biltvättar, tankställen, uppställningsplatser för fordon och garage.

Den vanligaste tekniken för att avskilja föroreningar i spillvatten är att installera en slam-/oljeavskiljare. För mer information kan du gå in på Miljöskydd för verksamheter se Oljeavskiljare eller kontakta Eksjö Energi via telefon 0381-19 20 00 eller e-post till info@eksjoenergi.se.

Säkerhet

Brandsäkerhet

För att öka brandsäkerheten för ditt företag eller din verksamhet ska det bedrivas ett systematiskt brandskyddsarbete som ska dokumenteras. Genom att uppfatta risker, veta vad som ska göras och informera andra kan olyckor förhindras. Läs mer under Brandsäkerhet för verksamheter.

Brandfarliga varor

Det finns många regler för hur du ska hantera brandfarliga och explosiva varor på ett säkert sätt. Om du yrkesmässigt hanterar brandfarliga eller explosiva varor krävs det i de flesta fall tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. Brandfarliga gaser, vätskor och brandreaktiva varor räknas som brandfarliga varor.

Explosiva varor

Enligt lag krävs alltid tillstånd för hantering, överföring och import (köps, ägs, förvara) av explosiva varor. Det är räddningstjänsten som har hand om tillstånd och tillsyn för explosiv vara. Exempel på explosiv vara kan vara tändmedel, krut och pyrotekniska artiklar.

Du söker tillstånd till gränsöverskridande överföring sker det hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Läs mer under Brandsäkerhet för verksamheter, se Explosiva varor.

Gym och fritidsanläggningar

En kvinna i ett gym som tränar med vikter.

Eksjö kommun har flera gym och fritidsanläggningar som ägs och drivs av privata aktörer. Träning och hälsa är en trend som växt stadigt och uppmuntrar invånare till friskvård och rörelse i många olika former och verksamheter.

För att driva eller starta ett gym, fritidsanläggning eller liknande verksamhet behövs en del tillstånd och praktiska inventeringar som måste genomföras innan uppstart. Du kan behöva skaffa bygglov om anläggningen använts till något annat tidigare eller om du vill göra en ändring i lokalen. Du har också ansvar för att regler efterföljs för exempelvis hygien, rengöring, ventilation och kemikalier.

Bygglov och anmälan

En bra idé om du funderar på är starta ett gym eller fritidsanläggning är att vara ute i god tid med dina ansökningshandlingar och tillstånd. Branschen fortsätter att förändras och det gäller att hålla koll på vilket ansvar du har som ägare.

Anmälan och registrering

Företag som ska starta fritidsanläggningar måste anmäla sin verksamhet innan start. Kontakta med fördel samhällsbyggnadssektorn innan uppstart för att få reda på vilka krav som kan komma att gälla. Det blir oftast enklare om dialogen tas upp innan eventuell ombyggnation eller liknande görs.

När du anmäler förklarar du hur din anläggning ska se ut och hur du ska driva verksamheten enligt de regler som finns för hygien, rengöring, ventilation och kemikalier. Läs mer under Hälsoskydd för verksamheter se Hälsoskyddsverksamhet med anmälningsplikt.

Bygglov

Bygglov behövs vid till exempel nybyggnad, tillbyggnad, ändrad användning, fasadändring och skyltar. Om byggnaden för din verksamhet har använts till något annat tidigare, kan du behöva söka bygglov för din verksamhet. Det gäller även om du redan driver en verksamhet och ska göra ändring i byggnaden. Läs mer om vad som gäller dig och din tänkta verksamhet under Bygglov, marklov och rivningslov.

Anmälan av hygienlokaler

Verksamheter där människor innebär risk för blodsmitta eller annan smitta, och bassängbad för allmänheten eller som på annat sätt används av många människor är anmälningspliktiga verksamheter. Läs mer om vad som gäller för hygienlokaler.

Obligatorisk ventilationskontroll

Obligatorisk ventilationskontroll är en kontroll av en byggnads ventilationssystem för att undersöka om inomhusklimatet är tillräckligt bra. Läs mer under Bygglov, marklov och rivningslov se Obligatorisk ventilationskontroll, OVK.

Mark och lokaler

Eksjö kommuns fastighetsbolag hyr ut lokaler liksom det finns flera privata fastighetsägare som hyr ut lokaler till verksamheter. Söker du efter en lokal hittar du de som finns lediga under Mark och lokaler.

Försäljning

Om du säljer kosttillskott och andra hälsopreparat är det viktigt att Livsmedelsverket godkänt att kunderna får rätt information om tillskotten. Det gäller också om du säljer tidigare okända ämnen. Ska du köpa in produkter så finns det regler på vad de får innehålla. Se mer under Handel och försäljning på denna sida.

Miljölagstiftning

Du som driver eller ska starta en fritidsanläggning ansvarar för att verksamheten sköts på ett sätt som inte skadar miljön eller människors hälsa. Det kan exempelvis handla om innemiljö gällande temperaturer, ventilation och rengöring. Du kan läsa mer under Miljöskydd för verksamheter.

Köldmedier

Köldmedier är ämnen som ingår i bland annat kylar, frysar, luftkonditioneringsanläggningar, fordon och värmepumpar. Köldmedier bidrar till växthuseffekten och du måste följa särskilda regler för att förhindra utsläpp. Du behöver anmäla installation eller byte av köldmediesystem till Miljöenheten. Läs mer under Miljöskydd för verksamheter se Köldmedia.

Handel och försäljning

Personal som plockar upp tomater.

Eksjö kommun har ett brett utbud av handel och Eksjö stad ses som en välkomnande småstad med unika butiker. Sommaren i Eksjö kommun innebär mycket aktiviteter som lockar och sysselsätter besökare och Eksjö förvandlas till en turiststad.

Du som vill starta butik och driva handelsverksamhet behöver se över bygglovet till lokalen du är intresserad av för att säkerställa att den är anpassad för just ditt ändamål. Eventuellt kan det behövas tillstånd för varorna du tänker sälja och företag har egen undersökningsplikt för att det som säljs inte innehåller miljögifter eller ämnen som är farliga för människors hälsa.

Använda offentlig plats

För att få använda offentlig plats till försäljning, evenemang, reklamskyltar, reklamvaror och liknande måste du i de flesta fall söka tillstånd.

Skyltar, varuexponering och utsmyckning

Alla typer av föremål som tar plats på offentliga gaturum, det vill säga utanför och kring din butik, kräver polistillstånd och det kan i vissa fall även behövas bygglov. Det kan till exempel vara trottoarpratare, beachflaggor och annat reklammaterial. Det kan även vara dekorations­föremål som ställs ute för att attrahera kunder som klädställningar, planteringskärl, bord, stolar och kärror. Du kan läsa mer om vad som gäller för skyltar och utsmyckning på Använda kommunens mark se Skyltar.

Får inte hindra framkomlighet

Fristående skyltar, varuexponering, affischer och dekorationsföremål får dock inte riskera att hindra framkomligheten för personer med funktionsnedsättning, riskera trafiksäkerheten eller utgöra fara.

Avfall och återvinning

Det avfall som uppstår inom ett företag är verksamhetsavfall som företaget själv ansvarar för hur det ska tas om hand och kontaktar godkänd transportör.

Avfall ska sorteras och i första hand återanvändas eller materialåtervinnas. Företag får dock inte lämna sina förpackningar på återvinningsstationerna, eftersom de är endast till för hushållen. Läs mer om detta under avsnittet Hantering av förpackningsavfall och övrigt avfall

Bygglov

När du ska starta upp ett företag inom handel och försäljning kan du behöva söka bygglov om lokalen du ska använda tidigare har använts till något annat. Du kan också behöva bygglov om du ska ändra i lokalen där du redan driver din verksamhet, till exempel genom att bygga ut, ändra utseende på byggnaden eller ändra skyltar och ljusanordningar på byggnaden. Grundregeln är att du behöver bygglov för att sätta upp eller ändra en skylt. Ansök om bygglov här: Bygglov, marklov och rivningslov.

Livsmedelsverksamhet

Om du säljer livsmedel kommer du också behöva säkerställa att den tilltänkta lokalen passar till livsmedelsverksamhet vad gäller till exempel ventilation och brandskydd. Kommunens miljöenhet gör regelbundet inspektioner hos livsmedelsföretag för att säkerställa att branschregler efterföljs. Du kan läsa mer under Livsmedel och smittskydd.

Tänk på att

Underlätta tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning genom att exempelvis ta bort trösklar, ledstänger och flyttbara ramper.

Här kan du ladda ner och skriva ut broschyren "Etablera dig i Eksjö!" som innehåller det mesta du behöver veta om Eksjö som plats för din etablering. Kontakta naringsliv@eksjo.se om du vill få broschyren skickad med post till dig eller ditt företag.

Egenkontroll

Företag som säljer varor eller produkter på marknaden är ansvariga för att kontrollera och se till att det som säljs inte innehåller miljögifter eller ämnen som är farliga för människors hälsa. Kemiska produkter och kemikalier som säljs och hanteras i verksamheten måste märkas riktigt och förvaras säkert, precis som alla andra varor. Allt handlar om att skydda kunderna och se till att de får rätt information om vad de köper. Ansvaret kallas för egenkontroll. Resultatet av dessa undersökningar och bedömningar ska dokumenteras. Läs mer om egenkontroll på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats..

Egenkontroll för försäljning av alkohol och tobak

Egenkontroll innebär att du som verksamhetsutövare ser till att all personal känner till och följer reglerna för försäljning av folköl och tobak. När du anmäler om försäljning av folköl eller tobaksvaror behöver du bifoga en kopia på ett kontrollprogram som beskriver din egenkontroll. Läs mer om de lagar och regler som gäller under Alkohol, tobak och läkemedel.

Försäljning

Vad för lagar, riktlinjer och regler du ska följa vid försäljning och säljande verksamhet beror på vilka varor du tänkt sälja. Nedan finner du information och regler om några områden inom försäljning.

Försäljning av alkoholdryck och tobak

Om ditt företag säljer folköl eller e-cigaretter så måste du ha tillstånd och ska anmäla det till kommunen. För att sälja tobaksprodukter måste du ansöka om tillstånd. Du måste även se till att de burkar och glasflaskor som kunderna köper kan pantas och är märkta på rätt sätt. Du kan läsa mer om de lagar och regler som gäller under Alkohol, tobak och läkemedel.

Ny ägare

Du behöver göra en ny anmälan eller ansökan till kommunen om försäljningsstället byter ägare.

Försäljning av livsmedel

Om du vill sälja livsmedel behöver du särskilda tillstånd. Det finns också en del lagar och regler som måste följas om man driver en livsmedelsverksamhet. Som livsmedelsverksamhet klassas samtliga verksamheter som yrkesmässigt hanterar eller säljer livsmedel. 

Livsmedelsverksamhet ska registreras

Om du ska starta, ta över eller bygga om restaurang, livsmedelsbutik, kiosk eller annan livsmedelsverksamhet ska det registreras innan den tas i bruk. Detta gäller även om verksamheten bara är tillfällig.

Kontroll av livsmedelsanläggningar

Som livsmedelsföretagare måste du uppfylla kraven i livsmedelslagstiftningen och det är ditt ansvar att maten som kommer från din verksamhet är säker och rätt märkt. Miljöenheten är de som registrerar och kontrollerar verksamheten. Läs mer om vad som gäller för dig som driver handel med livsmedel eller annan livsmedelsverksamhet under Livsmedel och smittskydd.

Köldmedier

Köldmedier är ämnen som ingår i bland annat kylar, frysar, luftkonditioneringsanläggningar, fordon och värmepumpar. Du behöver anmäla ägande, installation eller byte av köldmediesystem till miljöenheten. Läs mer under Miljöskydd för verksamheter se Köldmedia.

Försäljning av hälsokost

Om du säljer kosttillskott och andra hälsopreparat är det viktigt att Livsmedelsverket godkänt det du säger om tillskotten. Det gäller också om du säljer tidigare okända ämnen.

Försäljning av smink och hygienprodukter

För tandkräm, parfym, smink och andra kemiska produkter som är tänkta att användas på vår egen kropp för kosmetiska eller hygieniska ändamål gäller särskilda regler. Det kan till exempel handla om vilka ämnen de får innehålla och hur de ska vara märkta. Du som säljer sådana produkter har ett ansvar att kontrollera att de följer kraven.

Kontrollera märkningen

Kosmetiska och hygieniska produkter ska ha en innehållsförteckning där namnen på ingredienserna följer internationell standard (INCI-benämningar).

Rapportera allvarliga oönskade effekter

Om du som försäljare får kännedom om en allvarlig, oönskad effekt när en kund använt en produkt, har du en skyldighet att snarast rapportera det till Läkemedelsverket.

Försäljning av varor och produkter

Kemikalier finns i alla saker, som till exempel kläder, leksaker och smycken. Därför finns det regler att följa för att få sälja dessa produkter.

Du som säljer varor är skyldig att kontrollera vilka farliga ämnen som finns i varorna, så att de inte skadar människors hälsa eller miljön. Du måste också kunna svara dina kunder när de frågar om en vara innehåller farliga ämnen.

Du ska kunna svara dina kunder

Om du säljer varor som innehåller ämnen som finns med i den så kallade kandidatförteckningen till Reach, som är en EU-förordning med en förteckning  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.över ämnen som allvarligt kan skada människors hälsa eller miljön, så ska du kunna lämna information om ämnet i de varorna. 

Kemikalier

Du som säljer produkterna ansvarar att till exempel kontrollera att de är rätt märkta och att de inte innehåller några förbjudna ämnen. Kraven gäller farliga kemiska produkter som till exempel tvättmedel, lacker, lim, tändvätska, poolkemikalier, bilvårdsmedel och rengöringsmedel.

Receptfria läkemedel

Vissa receptfria läkemedel får säljas på andra platser än öppenvårdsapotek. Försäljning av receptfria läkemedel ska anmälas till Läkemedelsverket. Länk till annan webbplats. Läs mer under Alkohol, tobak och läkemedel.

Träskyddsbehandlat virke

Tryckimpregnerat eller annat träskyddsbehandlat virke räknas som en biocidbehandlad vara och omfattas av samma regler för märkning och information till kunder.

Tänk på

Att om du ska starta handel med levande djur är det fler regelverk som ska uppfyllas för djurhållning. Läs mer under Lantbruk och odling nedan.

Mark och lokaler

Eksjö kommuns fastighetsbolag hyr ut lokaler liksom det finns flera privata fastighetsägare som hyr ut lokaler till verksamheter. Söker du efter en lokal hittar du de som finns lediga under Mark och lokaler.

Miljölagstiftning

Företag som säljer varor eller produkter på marknaden är ansvariga för att kontrollera och se till att det som säljs inte innehåller miljögifter eller ämnen som är farliga för människors hälsa. Allt handlar om att skydda kunderna och se till att de får rätt information om vad de köper.

Kemikalier

Som företagare ansvarar du för att dina kemikalier hanteras så säkert som möjligt och att ett eventuellt utsläpp inte orsakar skada på människors hälsa eller miljön.

Kemiska produkter och kemikalier som säljs och hanteras i verksamheten måste märkas riktigt och förvaras säkert, precis som alla andra varor.

Läs mer under Miljöskydd för verksamheter se Miljöfarlig verksamhet, Hantering av kemikalier.

Köldmedier

Köldmedier är ämnen som ingår i bland annat kylar, frysar, luftkonditioneringsanläggningar, fordon och värmepumpar. Köldmedier bidrar till växthuseffekten och du måste följa särskilda regler för att förhindra utsläpp. Du behöver anmäla installation eller byte av köldmediesystem till miljöenheten. Läs mer under Miljöskydd för verksamheter se Köldmedia.

Lantbruk och odling

En lantbrukare som utfordrar kor inomhus.

Jönköpings län förknippas med kreativa och utvecklande gröna näringar där företagande och livsmedelsproduktion lockar intresse för både företagare, invånare och besökare.

Verksamhet som berör både djur och natur finns det en hel del lagar och regler man ska ha kunskap om och följa. Du som driver eller vill starta upp ett lantbruk eller odling har ansvar att din produktion inte förorenar eller påverkar miljön eller riskerar människor och djurs hälsa. Det kan till exempel handla om gödsel, kemikalier, växtskyddsmedel och avfall. 

Om ditt lantbruksföretag ska bygga en ny anläggning eller starta upp produktion i ny byggnad, så kan du behöva ansöka om bygglov. Om du kommer ha många djur kommer du också behöver anmäla och söka tillstånd för verksamheten hos olika myndigheter. 

Här nedan finns information om vad som behövs för att starta eller driva lantbruk, djurhållning och odling. Du kan också hitta mycket stöd och information hos Lantbrukarnas riksförbund (LRF). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avfall och återvinning

Det avfall som uppstår inom ett företag är i huvudsak verksamhetsavfall som företaget själv väljer hur det ska tas om hand. Det är du som företagare som kontaktar en transportör som har tillstånd att köra avfall från just din verksamhet.

Avfall ska sorteras och ska i första hand återanvändas eller materialåtervinnas. Övrig återvinning (till exempel förbränning) ska ske när ingen annan sortering är möjlig. Avfall som inte ska eller kan återvinnas eller förbrännas med mera ska skickas som deponirest. Läs mer under Miljöskydd för verksamheter se Avfall och återvinning - företag.

Bygglov och anmälan

Om ditt lantbruksföretag ska bygga en ny anläggning eller starta upp produktion i ny byggnad, så kan du behöva ansöka om bygglov. Du kan också komma att behöva en godkänd förprövning från länsstyrelsen.

Djurstallar

Ska du bygga eller bygga om ett stall? Du kan behöva ansöka om förprövning och den ska godkännas innan arbetet påbörjas. Länsstyrelsen granskar då din planerade byggnation för att se om den uppfyller kraven på djurskydd och djurhållning. Läs mer om vad som måste finnas i en förprövning för att få bygga djurstall på länsstyrelsen - Djurstallar. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Registrera hos Jordbruksverket

Sedan den 21 april 2021 ska den som driver en anläggning med landlevande djur eller avelsmaterial ha registrerat sin anläggning hos Jordbruksverket.

Verksamhet med stort antal djur

Om ditt lantbruk har många djur kan du behöva anmäla verksamheten till miljöenheten. Om du ska anmäla djurhållningen eller inte beror på hur många djurenheter du har. En djurenhet är inte alltid samma sak som ett djur och det kan du läsa om på Jordbruksverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Djurhållning

Om du driver yrkesmässig verksamhet med djur kan du behöva tillstånd, beroende på verksamhet och hur många djur du har. Yrkesmässig verksamhet är när du tjänar pengar på att till exempel föda upp och sälja djur eller om du driver en zoobutik eller hunddagis.

Anmälan av verksamhet med stort antal djur

Om du ska anmäla djurhållningen eller inte beror på hur många djurenheter du har. En djurenhet är inte alltid samma sak som ett djur och det kan du läsa om på Jordbruksverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Mer än 100 djurenheter
  Om din djurhållning har över 100 djurenheter ska du anmäla verksamheten till miljöenheten.

 • Mer än 400 djurenheter
  Om du har mer än 400 djurenheter av nötdjur eller plats för mer än 200 djurenheter för grisar eller fjäderfä så ska du söka tillstånd hos länsstyrelsen. Se mer under Tillstånd nedan.

Ekologisk djurhållning

Har du eller funderar på att ställa om till ekologisk djurhållning? Då ska du även följa EU:s regler för ekologisk produktion.

Hantering av kadaver

För undvika spridning av smittsamma sjukdomar måste du ta hand om döda djur och slaktbiprodukter på ett säkert sätt. Läs mer hantering av kadaver på Jordbruksverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Om djur far illa

Länsstyrelsen ansvarar för djurskyddet i Jönköpings län. Om du misstänker att djur blir vanvårdade och far illa, ska du kontakta länsstyrelsen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Smittskydd

Om du som djurägare misstänker att djur i din vård har drabbats av allvarlig smitta är du skyldig att omedelbart anmäla detta till veterinär.

Transport av djur

När du transporterar levande djur ska det ske på ett säkert sätt och djuren får inte utsättas för skador eller lidande. Länsstyrelsen kontrollerar transporter av djur, allt från transport av sällskaps­djur i bil till större slakttransporter och även fordon som ska transportera djur. Läs mer hos länsstyrelsen under Transport av djur. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Djurverksamhet

För att dina djur ska må bra finns det lagar och regler som gäller för att driva en verksamhet eller lantbruk med djur.

Det finns allmänna regler som gäller för samtliga djurarter och andra som gäller för specifik hantering. Följande rubriker är KRAV som gäller för hantering av samtliga djurarter:

Skötsel

För att dina djur ska må bra ska du följa reglerna om skötsel, utfodring, stallmiljö, utevistelse och avel. Du ska:

 • behandla dina djur väl och skydda dem mot onödigt lidande och sjukdomar. 
 • se till dina lantbruksdjur minst 1 gång per dag. Nyfödda, sjuka eller skadade djur ska du se till oftare.
 • se till att djuren kan röra sig på ett naturligt sätt och kunna vila ordentligt.
 • se till att klimatet i stall eller utrymmen ska vara anpassat till dina djur och sättet du håller dem på.
 • säkerställa att beten är säkert för betande djur och att den sköts på ett sätt så att djuren inte kan förgiftas av olämpliga växter.
 • utforma och placera utfodrings- och vattningssystem så att dina djur kan äta och dricka lugnt och naturligt.

Foder

Du får bara köpa foder från registrerade foderföretagare och du ska garantera att den specifika djurarten får en tillräcklig, allsidig och välbalanserad näringstillförsel.

Kunna ha naturliga beteenden

Du ska hålla och sköta dem i en god miljö och på ett sätt som gör att deras välfärd främjas och ger dem möjlighet att utföra sina naturliga beteenden.

Sjukdom

Om ett djur blir sjukt eller skadat ska du snarast se till att djuret får nödvändig vård, normalt av en veterinär. Du ska kunna ta hand om sjuka eller skadade djur som behöver särskild vård i en så kallad sjukbox där djuret kan hållas individuellt.

Här är reglerna för respektive djurart

Biodling

Är du biodlare, eller ska du starta eller ta över en biodling? Då kan du anmäla uppställningsplatser för bin hos länsstyrelsen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Det finns smittsamma sjukdomar som kan drabba dina bin som du kan behöva förebygga eller anmäla.

Grisar

För att driva lantbruk och verksamhet med grisar ska du följa lagar och regler för att djuren ska må bra. På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa och lära om samtliga regler, lagar och riktlinjer för att driva verksamheten. Läs om hur du ska driva och sköta grisar på Jordbruksverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Det kan exempelvis handla om:

 • Bete och utevistelse. Vad djuren ska ha för möjligheter till naturliga beteenden. Exempelvis utomhusytor och stängsel.
 • Foder. Det finns vissa typer av foder som gäller för djurens syfte och levnadssätt. Exempelvis om regler för betesmark eller att man inte får utfodra grisar med matavfall.
 • Förprövning vid nybyggnation.
 • Lösdrift och utrymme. Vad för regler som gäller om djurens utrymmen, lösdrift och om man ska bygga nytt. Exempelvis om stallavdelningar för grisuppfödning och båsavskiljare. 
 • Stallmiljö. Vad som krävs av stallmiljön, inomhusklimatet, ventilation, belysning och renlighet.

Fjäderfän

För att driva lantbruk och verksamhet med fjäderfän ska du följa lagar och regler för att djuren ska må bra. På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa och lära om samtliga regler, lagar och riktlinjer för att driva verksamheten. Läs om hur du ska driva och sköta fjäderfän på Jordbruksverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Det kan exempelvis handla om:

 • Bete och utevistelse. Vad djuren ska ha för möjligheter till naturliga beteenden. Det kan bero på verksamheten och ålder på djuret.
 • Foder. Det finns vissa typer av foder som gäller för djurens syfte och levnadssätt. Exempelvis om regler för fodertråg för fjäderfän, samt utfodrings- och vattensystem.
 • Förprövning vid nybyggnation.
 • Lösdrift och utrymme. Vad för regler som gäller om djurens utrymmen, lösdrift och underlag. Exempelvis att höns ska ha tillgång till rede, sittpinne och sandbad, samt tillgång till strö.
 • Stallmiljö. Vad som krävs av stallmiljön, inomhusklimatet, ventilation, belysning och renlighet.
 • Unghöns och kycklingar. Hur man ska hantera unghöns och kycklingar. Hur deras utrymme ska vara enligt regelverk, om lösdrift och tillsyn. Exempelvis hur de ska lära sig sina naturliga beteenden och att hitta mat och vatten.

Får och getter

För att driva lantbruk och verksamhet med får och getter ska du följa lagar och regler för att djuren ska må bra. På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa och lära om samtliga regler, lagar och riktlinjer för att driva verksamheten. Läs om hur du ska driva och sköta dina får och getter på Jordbruksverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Det kan exempelvis handla om:

 • Bete och utevistelse. Vad djuren ska ha för möjligheter till naturliga beteenden. Hur och när djuren ska ha tillgång till utevistelse under betesperioder.
 • Foder – Vad för foder och bete får och getter ska ha tillgång till.
 • Förprövning vid nybyggnation.
 • Lösdrift och utrymme. Vad för regler som gäller om djurens utrymmen, om lösdrift och om man ska bygga nytt. För får och getter gäller exempelvis alltid lösdrift.
 • Stallmiljö – Vad som krävs av stallmiljön, inomhusklimatet, ventilation, belysning och renlighet.

Hundar och katter

Dina skyldigheter som djurägare styrs av lagen om tillsyn över hundar och innebär stort ansvar. När du ska köpa eller sälja hundar ska det registreras hos Jordbruksverket. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Ska du starta en verksamhet med hundar eller ha många hundar behöver du söka tillstånd hos länsstyrelsen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Jordbruksverket hittar du även information om hur du sköter en verksamhet med hundar och katter. Länk till annan webbplats.

Det kan exempelvis handla om:

 • Ansvar för skador. Du ansvarar för att förebygga att ditt djur inte orsakar skador och avsevärd olägenhet. Om djuret skadar någon eller förstör något blir du ersättnings­skyldig.
 • Flockdjur. Hundar behöver träffa både människor och andra djur för att må bra, medan katter är mer självständiga.
 • Mikrochip eller tatuering. Alla hundar ska vara märkta med mikrochip eller tatuering, och registrerade på en ägare i Jordbruksverkets hundregister.
 • Tillsyn och rastning. Alla hundar behöver daglig motion och ska vara utomhus varje dag. Rastning ska ske minst var sjätte timme. Katter ska ses till minst två gånger per dag.
 • Ungar Vad som gäller vid regler och skötsel av valpar och kattungar.
 • Utrymmen. Vad som krävs av utrymmen och miljö för hundar och katters välmående. Exempelvis ska hundar kunna vila och bädda, medan katter ska kunna klättra och klösa.

Jakt med hund. Hundar som tillåts driva eller förfölja vilt utanför organiserad jakt kan omhändertas. Under perioden 1 mars–20 augusti kan en hund komma att omhändertas om den springer lös i skog och mark, även om den inte driver eller förföljer vilt.

Hästar

För att driva verksamhet med hästar finns det en hel del lagar och regler att följa för att de ska må bra. På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa och lära om samtliga regler, lagar och riktlinjer för att driva verksamheten. För att läsa mer om hur du driver verksamhet med hästar följ länken till Jorbruksverket. Länk till annan webbplats.

Det kan exempelvis handla om:

 • Bete och utevistelse. Vad djuren ska ha för möjligheter till naturliga beteenden. Exempelvis ska hästar kunna gå med andra hästar varje dag. De ska också dagligen ha möjlighet att röra sig fritt i sina naturliga gångarter.
 • Foder. Det finns vissa typer av foder som gäller för hästar efter deras behov och sysselsättning. Även ansvar om betesmarken så hästen inte kan förgiftas av olämpliga växter, till exempel stånds.
 • Fölning. Hur man ska hantera dräktiga ston och föl. Hur deras utrymme ska vara enligt regelverk och tillsyn.
 • Förprövning vid nybyggnation.
 • Lösdrift och utrymme. Vad för regler som är gällande hästars uppställning och utrymmen.
 • Stallmiljö. Vad som krävs av stallmiljön, inomhusklimatet, ventilation, belysning och renlighet. Exempelvis måste utrymmen utformas så att hästarna kan bete sig naturligt och inte riskerar att skada sig själva.
 • Även om träning, tävling, hästpass och utrustning till häst.

Nötkreatur

För att driva lantbruk och verksamhet med nötkreatur ska du följa lagar och regler för att djuren ska må bra. På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa och lära om samtliga regler, lagar och riktlinjer för att driva verksamheten. Läs om hur du ska driva och sköta nötkreatur på Jorbruksverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Det kan exempelvis handla om:

 • Bete och utevistelse. Vad djuren ska ha för möjligheter till naturliga beteenden. Med nötkreatur kan det bland annat bero på verksamheten och ålder på djuret.
 • Foder. Det finns vissa typer av foder som gäller för djurens syfte och levnadssätt. Det kan exempelvis om regler för betesmark. 
 • Förprövning vid nybyggnation.
 • Kalvning. Hur man ska hantera dräktiga djur och kalvar. Hur deras utrymme ska vara enligt regelverk, om lösdrift och tillsyn.
 • Lösdrift och utrymme. Vad för regler som gäller om djurens utrymmen, om lösdrift och om man ska bygga nytt.
 • Stallmiljö. Vad som krävs av stallmiljön, inomhusklimatet, ventilation, belysning och renlighet.

Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du fullständig information om vad för regler, riktlinjer och lagar som gäller för respektive djurart angående bland annat:

 • skötsel och stallmiljö
 • mått i stall, byggnader och lokaler
 • registrering och märkning
 • hygienregler
 • slakt, avlivning och hantering av kadaver
 • transport
 • resor och handel

Egenkontroll

Alla som bedriver en verksamhet, ska enligt miljöbalken planera och kontrollera denna. Det ska också göras på ett sätt så att olägenheter för människors hälsa och miljö förebyggs.

Alla verksamheter som kan påverka människors hälsa negativt eller skada miljön, ska enligt lag ha en fungerande egenkontroll. I ditt lantbruk eller din frilandsodling handlar egenkontroll om hur du organiserar arbetet och skapar rutiner som gör att du kan följa de lagar och regler som gäller.

Verktyg för egenkontroll

LRF stödmaterial

För lantbruk som är anmälnings- eller tillståndspliktiga enligt Miljöbalken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. gäller mer omfattande krav, framförallt på dokumentation av egenkontrollen. Här är LRF:s stödmaterial för egenkontroll  Öppnas i nytt fönster.– ett bra verktyg att utgå från för att klara kraven.

Gödselhantering

Om du ska sprida gödsel i närheten av mark som är detaljplanerad, så kan du behöva söka tillstånd hos miljöenheten. Du behöver också känna till vilka olika regler som finns för lagring av gödsel.

Nya regler om gödsel

Sedan den 1 mars 2022 gäller nya regler om gödsel. Läs mer om reglerna på jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Regler för spridning av gödsel

Vilka regler som gäller beror hur många djur du har. Du behöver ta reda på hur stor spridningsareal du behöver för att du inte ska sprida för mycket fosfor på din jordbruksmark. Om du vill göra en beräkning kan du använda beräkningsverktyget Vera. Länk till annan webbplats.

Du får bara sprida mineralgödsel, stallgödsel och annan organisk gödsel på åkermark och det ska inte hamna utanför åkern. Du får inte sprida gödsel på ängs- eller naturbetesmark. 

Regler för lagring av gödsel

Lagringsutrymmet ska vara utformat så att gödsel inte läcker ut i omgivningen. Mer detaljerad information om dessa regler finns på Jordbruksverket under Lagra gödsel. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Miljölagstiftning och växtskydd

När du ska sprida växtskyddsmedel på lantbruksmark och inom ett vattenskyddsområde, eller på gårdsplaner måste du i de flesta fall ha ett tillstånd från miljöenheten. I några fall räcker det med att du anmäler spridningen.

Miljöbalken

Miljöbalkens mål är att främja en hållbar utveckling för att kommande generationer ska få en hälsosam och god livsmiljö. Miljöbalkens regler gäller stort som smått och omfattar alla former av störningar eller förändringar i naturen. Reglerna ska tillämpas så att:

 • människans hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter
 • natur- och kulturområden ska skyddas och vårdas
 • den biologiska mångfalden ska bevaras
 • en god hushållning av mark och vatten tryggas
 • återanvändning och återvinning främjas

Miljötillstånd för djurhållning

Om du har många djur kan du behöva anmäla det till kommunen, eller söka miljötillstånd hos länsstyrelsen. Det beror bland annat på att anläggningar med många djur producerar mycket gödsel, vilket kan påverka miljön och närliggande områden.

Växtskyddsmedel

Det är viktigt att känna till vilka krav som finns när du ska använda, hantera, sälja eller distribuera växtskydds­medel. Det gäller för arbete inom jordbruk, skogsbruk, trädgård, park- och golfbane­skötsel. Kraven gäller både för ekologisk och konventionell odling. Du kan läsa mer om krav för växtskydd på Jorbdruksverket. Länk till annan webbplats.

För att du ska få tillstånd att använda växtskyddsmedel yrkesmässigt ska du:

 1. Gå en grundutbildning i användning av växtskyddsmedel.
 2. Ansöka om tillstånd för att få använda växtskyddsmedel.
 3. Förnya ditt tillstånd vart femte år genom att gå en vidareutbildning.

Kemiska bekämpningsmedel

Enligt miljöbalken är kemiska bekämpningsmedel kemiska produkter som är avsedda att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom. Bekämpningsmedel kan på fel ställen påverka det ekologiska samspelet genom direkt eller indirekt påverkan på växter, djur och mikroorganismer utanför bekämpningsområdet. Läs mer under Miljöskydd för verksamheter se Kemiska bekämpningsmedel.

Cisterner/dieseltank

Om du ska installera en cistern behöver du anmäla det till miljöenheten. Utsläpp av olja, bensin eller andra brandfarliga vätskor från läckande cisterner, kan skada grundvatten och vattentäkter för åratal framöver. För att undvika detta är det viktigt att cisterner regelbundet kontrolleras. Läs mer om cisterner.

Tillstånd

Om du driver yrkesmässig verksamhet med djur behöver du alltid tillstånd, oavsett hur många djur du har. Yrkesmässig verksamhet är när du tjänar pengar på att till exempel föda upp och sälja djur eller om du driver en zoobutik eller hunddagis.

Kommunens lokala föreskrifter

I de lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa finns bestämmelser om bland annat djurhållning inom detaljplanelagt område. Det innebär att det behövs tillstånd för att ha nöt, häst, get, får, gris, pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur. Läs mer under Vilda djur, skadedjur och djurhållning se Djurhållning inom detaljplanelagt område.

Miljötillstånd för djurhållning

Om du har många djur kan du behöva anmäla det till kommunen, eller söka miljötillstånd hos länsstyrelsen.

Nybyggnation

Om du bygger om eller bygger nya stallbyggnader kan du behöva ansöka om förprövning hos länsstyrelsen. Länsstyrelsen granskar då din planerade byggnation för att se om den uppfyller kraven på djurskydd och djurhållning. Den ska godkännas innan arbetet påbörjas.

Producera och hantera foder

Att producera säkra foder och foderråvaror är en viktig del i livsmedelskedjan och det är viktigt att hantera foder till djur på rätt sätt. Foderföretagare ska registrera sina foderanläggningar hos Länsstyrelsen eller Jordbruksverket

Registrera hos Jordbruksverket

Sedan den 21 april 2021 ska den som driver en anläggning med landlevande djur eller avelsmaterial ha registrerat sin anläggning hos Jordbruksverket.

Tillstånd för sällskapsdjur och häst

Vill du ha många sällskapsdjur eller hästar, eller driva en verksamhet med djur? Då kan du behöva ansök om tillstånd för din verksamhet hos länsstyrelsen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Livsmedel, hotell och restaurang

Närbild av en sallad med bland annat ägg och räkor.

Café- och restaurangverksamheten i Eksjö är blomstrande året runt, med en stark ökning under sommarhalvåret och i jultider. Caféerna och restaurangerna lockar till sig både invånare och besökare för dagens alla måltider.

För dig som vill starta och/eller driva restaurang, café eller ett annat matställe så har du en del att tänka på för att få tillstånd att servera livsmedel. Maten som du serverar måste hanteras på ett säkert och renligt sätt och du kan behöva söka bygglov för livsmedelshantering och servering. Vissa delar i lokalerna kan behöva anpassas till denna form av verksamhet för att det ska vara säkert för dig och dina framtida gäster eller kunder. Det finns även vissa tillstånd för att du till exempel ska få servera alkohol eller ha en uteservering. Under rubrikerna nedan hittar du det som behövs för branschen.

livsmedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du få information om de första stegen du ska ta om du vill starta livsmedelsföretag.

Använda offentlig plats

För att få använda offentlig plats till försäljning, evenemang, reklamskyltar, reklamvaror med mera måste du i de flesta fall söka tillstånd hos polisen.

Skyltar, varuexponering och utsmyckning

Alla typer av föremål som tar plats på offentliga gaturum behöver man polistillstånd för. Den kan till exempel vara trottoarpratare, beachflaggor eller dekorationsföremål som ställs ute som klädställningar, planteringskärl, bord, stolar och kärror. Dessa får dock inte riskera att hindra framkomligheten för personer med funktionsnedsättning, trafiksäkerheten eller utgöra fara.

Uteservering

Vill du ha exempelvis utservering vissa tider på året kan du göra ett så kallat bygglov av säsongskaraktär. Det innebär att efter du har sökt bygglov för första gången och inte vill ändra om något, behöver du inte söka igen nästa år. Uteserveringar som tar plats på offentliga gaturum behöver man polistillstånd för.

Läs mer

Du kan läsa mer om vad som gäller för skyltar och utsmyckning på Använda kommunens mark

Anmäl din livsmedelsverksamhet

Anmäl livsmedelsanläggning för registrering

Ska du starta, ta över eller bygga om restaurang, livsmedelsbutik, kiosk eller liknande? Då behöver du kontakta miljöenheten och verksamheten måste registreras innan den tas i bruk. Här anmäler du din livsmedelsverksamhet.

Anmäl förändringar i livsmedelsverksamhet

Du behöver också höra av dig till miljöenheten om något ändras i din verksamhet. Till exempel sälja eller köpa en restaurang, bygga om, byta lokal eller sluta med verksamheten.

Avfall och återvinning

Det avfall som uppstår inom ett företag är verksamhetsavfall som företaget själv ansvarar för hur det ska tas om hand och kontaktar godkänd transportör.

Avfall ska sorteras och i första hand återanvändas eller materialåtervinnas. Företag får dock inte lämna sina förpackningar på återvinningsstationerna, eftersom de är endast till för hushållen. Läs mer om detta under avsnittet Hantering av förpackningsavfall och övrigt avfall

Fettavskiljare

I princip alla verksamheter som hanterar eller tillverkar livsmedel kan behöva ha en fettavskiljare. Du som driver café, restaurang, bageri eller gatukök måste ha en fettavskiljare för att undvika att fettet kommer ut i avloppsledningarna. Kommer fettet ut i avloppsledningarna kan det orsaka stora problem med stopp i ledningarna och källaröversvämningar. Mer om fettskiljare hittar du på Eksjö Energis webbplats.  Länk till annan webbplats.

Bygglov och anmälan

Att söka bygglov är ofta viktigt första steg för att få starta ett företag inom restaurang- eller cafébranschen. Du behöver till exempel bygglov om lokalen där ditt matställe ska öppna tidigare har använts till något annat. Du kan också behöva bygglov om du ska ändra i lokalen där du redan driver din verksamhet, till exempel genom att bygga ut, ändra utseende på byggnaden eller ändra skyltar och ljusanordningar på byggnaden.

Du kommer också behöva säkerställa att den tilltänkta lokalen passar livsmedelsverksamhet med till exempel ventilation och brandskydd.

Ansök om bygglov här: Bygglov, marklov och rivningslov

Använda offentlig plats för uteservering

Om du vill ha en uteservering utanför en butik, restaurang, ett café eller på en parkeringsyta måste du söka polistillstånd. I vissa fall behöver du även bygglov. Se mer under Använda kommunens mark och Bygglov, marklov och rivningslov.

Sätta upp eller förändra en skylt

Grundregeln är att du behöver bygglov för att sätta upp eller ändra en skylt. Ansök om bygglov på Bygglov, marklov och rivningslov.

Mark och lokaler

Eksjö kommuns fastighetsbolag hyr ut lokaler liksom det finns flera privata fastighetsägare som hyr ut lokaler till verksamheter. Söker du efter en lokal hittar du de som finns lediga under Mark och lokaler.

Krav på livsmedelslokal och utrustning

Det måste gå att hålla en god hygien i en livsmedelslokal. Livsmedels­lokalen och utrustningen måste vara anpassad efter verksamhetens storlek och den typ av livsmedelshantering som bedrivs. Du kommer till exempel behöva säkerställa att den tilltänkta lokalen passar livsmedelsverksamhet med ventilation och brandskydd. 

Miljölagstiftning

Det är du som driver en verksamhet som har ansvar för att verksamheten inte skadar miljön eller människors hälsa.

Den som driver en verksamhet ska regelbundet undersöka och bedöma riskerna med verksamheten ur hälso- och miljösynpunkt. Det är därför viktigt att ta del av information, lagar och regler om miljöskydd. Du kan läsa mer miljöregler under Miljöskydd för verksamheter.

Buller

Du som bedriver verksamhet är enligt lag ansvarig för att inte utsätta närboende eller andra verksamheter för störningar eller olägenheter.

Köldmedier

Köldmedier är ämnen som ingår i bland annat kylar, frysar, luftkonditioneringsanläggningar, fordon och värmepumpar. Köldmedier bidrar till växthuseffekten och du måste följa särskilda regler för att förhindra utsläpp. Man behöver anmäla installation eller byte av köldmediesystem till miljöenheten. Läs mer under Miljöskydd för verksamheter se Köldmedia.

Rökfria miljöer

Rökförbud gäller på alla offentliga lokaler inomhus dit allmänheten har tillträde, som till exempel restauranger och serveringar. Rökförbud gäller även vid entréer.

Servering av alkohol

Serveringstillstånd

För att få servera alkohol till allmänheten behöver du alltid ett serveringstillstånd. Detta söker du hos kommunen och måste godkännas innan du startar serveringen. Här söker du ditt serveringstillstånd Öppnas i nytt fönster.

Anmälningar och ändringar för gällande tillstånd

När du har serveringstillstånd för alkohol behöver du meddela kommunen om förändringar som görs i bolaget eller på serveringsstället. Det kan handla om nya tider, serveringsytor eller vid byte av ägare.

Egenkontroll

Att bedriva alkoholservering är ett ansvarsfullt åtagande. När du har fått ditt serveringstillstånd behöver du följa lagar och regler som gäller. Du har också ansvar för att all personal känner till och följer reglerna för försäljning och servering.

Handläggning

Alkoholhandläggare går igenom din ansökan och kontaktar dig om den behöver kompletteras. Handläggningstiden för enklare ärenden är cirka två veckor och för stadigvarande tillstånd är cirka två månader.

Tillfällig servering av alkohol under en begränsad tid

Du behöver ett tillfälligt serveringstillstånd om du under en begränsad tid ska servera alkohol, till exempel vid en festival.

Mer information om rubrikerna ovan finner du under Alkohol, tobak och läkemedel

Servering av mat

Som livsmedelsverksamhet klassas samtliga verksamheter som yrkesmässigt hanterar eller säljer livsmedel. Det kan till exempel vara restaurang, livsmedelsbutik, café eller kiosk.

Hantering av livsmedel

Som livsmedelsföretagare måste du uppfylla kraven i livsmedels-lagstiftningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och det ställer en hel del krav på kunskaper om bland annat hygien och matallergier. Det är du som företagare som har ansvaret för att maten, som kommer från din verksamhet, är säker och rätt märkt. På Livsmedelsverkets webbplats hittar du nationella branschriktlinjer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som du kan ta hjälp av.

Livsmedelsverksamhet i hemmet

Du får driva ett livsmedelsföretag i ditt hem om du kan driva verksamheten på ett hygieniskt sätt och följa reglerna i livsmedelslagstiftningen.

Handläggning

Anmälan om registrering av din anläggning ska göras 14 dagar innan du startar verksamheten.

Läs mer på Livsmedel och smittskydd.

Skönhet, hälsovård och behandlingar

Från Oaklake barbershop i Eksjö. En frisör som klipper en man.

Allt fler tjänsteföretag och skönhetsverksamheter letar sig in i Eksjös stadskärna och är likaså en populär bransch på Eksjö kommuns landsbygd. Bransch-företagen är populära hos invånarna och en del har almanackan full för ett par månader framåt.

För att starta en verksamhet inom skönhet och hälsovård så kan du behöva bygglov som säkerställer att lokalen kan användas för just ditt ändamål. Produkter och hygienisk verksamhet ska till exempel följa vissa regler och rutiner för hur man använder verktyg och att produkterna är godkända enligt branschspecifika krav. Här har vi samlat information för dig som ska starta eller driver företag inom skönhet och hälsovård.

Exempel på företag som tillhör Skönhet, hälsovård och behandlingar är hudvård, fotvård, solarium, akupunktur, tatuering, piercing, tandvårdsklinik, frisörsalong, pedikyr, nagelvård och massageverksamhet.

Avfall

Det avfall som uppstår inom ett företag är verksamhetsavfall som företaget själv ansvarar för hur det ska tas om hand och kontaktar godkänd transportör. Avfallet som blir i lunchrum och toaletter är hushållsavfall som Eksjö Energi hanterar.

Återvinning

I första hand ska avfallet återanvändas eller materialåtervinnas. Övrigt avfall som inte ska eller kan återvinnas eller förbrännas med mera ska skickas som deponirest. Läs mer om detta under avsnittet Hantering av förpackningsavfall och övrigt avfall. Vanligtvis får företag inte lämna sina förpackningar på återvinningsstationerna, då de endast är till för hushåll. Du kan läsa mer om vad som gäller för din verksamhet på Eksjö Energis webbplats. Länk till annan webbplats.

Hantering av farligt avfall

I de flesta verksamheter uppkommer farligt avfall. Vad som är farligt avfall framgår av avfallsförordningen (2011:927). Inom skönhet, hälsa och behandlingar kan det exempelvis vara akupunkturnålar, (tatueringsfärg), lysrör, färg med mera. I avfallsförordningen finns också information om hantering och skyldigheter som verksamhetsutövaren har.

Läs mer om ovanstående rubriker under länken Hälsoskydd för verksamheter se Avfall och återvinning - företag.

Bygglov och anmälan

Bygglov

Du som vill starta ett företag inom skönhet och hälsa kan behöva söka bygglov för din verksamhet om din tänkta lokal tidigare har använts till något annat. Kontakta gärna samhällsbyggnadssektorn och miljöenheten redan när du planerar din verksamhet. Då kan vi i ett tidigt skede komma med synpunkter och råd om utformning och inredning för din lokal.

Hälsoverksamhet med anmälningsplikt

Följande verksamheter måste du anmäla till samhällsbyggnadssektorn minst sex veckor i förväg. Läs mer under Hälsoskydd för verksamheter.

 • bassängbad - badanläggning, spabad, bubbelbad, badtunnor med mera.
 • hygienisk behandling - tatuerare, piercing, fotvård och akupunktur.
 • solarieverksamhet

Verksamheter som bör registreras

Även övriga verksamheter under Skönhet, hälsovård och behandlingar kan du med fördel kontakta samhällsbyggnadsnämnden för att få reda på vilka krav som kan komma att gälla. Det blir oftast både mindre kostsamt och enklare om dialogen tas upp innan ombyggnation med mera görs. Exempel på sådana verksamheter är massage och frisör. Läs mer under Verksamheter som bör registreras

Skyltar, varuexponering och utsmyckning

Alla typer av föremål som tar plats på offentliga gaturum behövs polistillstånd för. Den kan till exempel vara trottoarpratare, beachflaggor eller dekorationsföremål som ställs ute som klädställningar, planteringskärl, bord, stolar och kärror. Dessa får dock inte riskera att hindra framkomligheten för personer med funktionsnedsättning, trafiksäkerheten eller utgöra fara. Du kan läsa mer om vad som gäller för skyltar och utsmyckning på Använda kommunens mark

Egenkontroll

Du som driver en anmälningspliktig hygienisk verksamhet är skyldig att ha en egenkontroll där du själv följer upp regler och rutiner i din verksamhet. Detta kan innefatta rutiner för kontroll av utrustning, bedömning av hälso- och miljörisker eller kemikalieförteckning. Du kan läsa mer om underlaget för egenkontroll under Egenkontroll för verksamheter med anmälningsplikt.

Egenkontroll vid försäljning

För tandkräm, parfym, smink och andra kemiska produkter gäller särskilda regler. Du som säljer sådana produkter har ett ansvar att kontrollera att de följer kraven genom märkning.

Om du som försäljare får kännedom om en allvarlig, oönskad effekt när en kund använt en produkt, till exempel om kunden har behövt sjukhusvård efter att ha använt en kosmetisk produkt, har du en skyldighet att snarast rapportera till Läkemedelsverket. Länk till annan webbplats.

Egenkontroll via hälsodeklaration

Innan du börjar en skönhetsbehandling kan kunden fylla i en hälsodeklaration för att förebygga exempelvis allergireaktioner. Hälsodeklarationen bör innehålla frågor enligt Socialstyrelsens rekommendationer, som exempelvis:

 • har kontaktallergier
 • har en tillfällig infektion i kroppen
 • har en hudsjukdom
 • har diabetes
 • har en hjärtsjukdom eller hjärtproblem
 • har en känd antibiotikaresistens
 • tillhör en immunsvag grupp (inräknat gravida)
 • har ett implantat
 • tar medicin regelbundet (och vilken/varför) eller har tagit läkemedel de senaste 24 timmarna.

Försäljning

Försäljning av hälsokost

Om du säljer kosttillskott och andra hälsopreparat är det viktigt att Livsmedelsverket godkänt det du säger om tillskotten. Det gäller också om du säljer tidigare okända ämnen.

Försäljning av smink och hygienprodukter

För tandkräm, parfym, smink och andra kemiska produkter som är tänkta att användas på vår egen kropp för kosmetiska eller hygieniska ändamål gäller särskilda regler. Det kan till exempel handla om vilka ämnen de får innehålla och hur de ska vara märkta. Du som säljer sådana produkter har ett ansvar att kontrollera att de följer kraven.

Rapportera allvarliga oönskade effekter

Om du som försäljare får kännedom om en allvarlig, oönskad effekt när en kund använt en produkt, till exempel om kunden har behövt sjukhusvård efter att ha använt en kosmetisk produkt, har du en skyldighet att snarast rapportera det till Läkemedelsverket. Länk till annan webbplats.

Kontrollera märkningen

Kosmetiska och hygieniska produkter ska ha en innehållsförteckning där namnen på ingredienserna följer internationell standard (INCI-benämningar).

Miljölagstiftning

Alla hygieniska verksamheter ska, oavsett om de är anmälningspliktiga eller inte, följa generella hygienkrav och ta hand om avfall från behandlingar.

Desinfektionsmedel

När du rengör och desinficerar är det viktigt att du väljer effektiva desinfektionsmedel med så små risker som möjligt för miljön och människors hälsa.

Solarier

Endast moderna solarier får användas för kosmetiskt syfte, det vill säga solariet ska uppfylla strålskyddskraven i den europeiska tekniska produktsäkerhetsstandarden för solarier. Tänk på att det är förbjudet att låta någon under 18 år sola i ett kosmetiskt solarium.

Mark och lokaler

Eksjö kommuns fastighetsbolag hyr ut lokaler liksom det finns flera privata fastighetsägare som hyr ut lokaler till verksamheter. Söker du efter en lokal hittar du de som finns lediga under Mark och lokaler.

Det är viktigt att du inreder din lokal efter de hälsoskyddskrav som finns och att du är noga med hygien och städning för att minska risken för smittspridning. Kontakta gärna miljöenheten redan när du planerar din verksamhet för synpunkter och råd om utformning och inredning för din lokal. Om du ska flytta din verksamhet till en ny lokal eller adress, så ska du anmäla det till miljöenheten via kontaktcenter eller via e-post samhallsbyggnad@eksjo.se.

Välj rätt hygienlokal för din verksamhet

En lokal som ska användas för hygienisk behandling, behöver vara på ett sätt som eliminerar risken för smittspridning. Exempel på delar som är viktiga när du formar din lokal är att:

 • lokalen ska vara anpassad för din typ av verksamhet, och bara användas för dina behandlingar
 • den är på ett sätt som underlättar städning, rengöring och desinfektion av både redskap och ytor
 • lokalen ska ha en avskild plats för behandlingar med risk för blodsmitta eller annan smitta
 • lokalen ska ha en god ventilation som ger bra luftkvalitet
 • kontrollera med din fastighetsägare hur många personer ventilationen i lokalen är dimensionerad för.

Tillverkning och industri

En man som arbetar i en verkstadslokal.

Vill du starta eller etablera ett företag inom tillverkning av varor och produkter behöver du tillstånd innan du startar en verksamhet. Du kan också behöva bygglov för den lokal där du planerar ha din verksamhet.

När du ska starta en ny verksamhet inom tillverkning och industri är det viktigt att du först funderar över vilken sorts verksamhet det är och vad den kan ha för påverkan på människors hälsa och miljön. Enligt miljöbalken är det du som driver eller startar verksamheten som är ansvarig för att skaffa dig den kunskap som behövs och sätta dig in de regler som gäller för just din verksamhet.

Företag som ska tillverka exempelvis metall, plast, betong eller kemiska produkter behöver i de flesta fall anmäla eller ansöka om tillstånd för den nya verksamheten. Det gäller även verkstadsindustrier. Som företagare är du skyldig att göra detta innan du startar din tillverkning.

Avfall och återvinning

Det avfall som uppstår inom ett företag är verksamhetsavfall som företaget själv ansvarar för hur det ska tas om hand och kontaktar godkänd transportör. Avfallet som blir i lunchrum och toaletter är hushållsavfall som Eksjö Energi hanterar.

Återvinning

I första hand ska avfallet återanvändas eller materialåtervinnas. Övrigt avfall som inte ska eller kan återvinnas eller förbrännas med mera ska skickas som deponirest. Läs mer om detta under avsnittet Hantering av förpackningsavfall och övrigt avfall. Vanligtvis får företag inte lämna sina förpackningar på återvinningsstationerna, då de endast är till för hushåll. Du kan läsa mer om vad som gäller för din verksamhet på Eksjö Energis webbplats. Länk till annan webbplats.

Hantering av farligt avfall

I de flesta verksamheter uppkommer farligt avfall. Vad som är farligt avfall framgår av avfallsförordningen (2011:927). Där finner man också hantering och skyldigheter som verksamhetsutövaren har. Läs mer under Avfall och återvinning - företag.

Fettavskiljare

I princip alla verksamheter som hanterar eller tillverkar livsmedel bör ha en fettavskiljare för att undvika att fettet kommer ut i avloppsledningarna. Kommer fettet ut i avloppsledningarna kan det orsaka stora problem med stopp i ledningarna och källaröversvämningar

Oljeavskiljare

En verksamhet som hanterar spillvatten med olja eller slam ska enligt miljöbalken tillse att det avskiljs och renas innan det släpps till kommunalt spill- eller dagvatten. Ett sådant vatten kan finnas i till exempel verkstäder, biltvättar, tankställen, uppställningsplatser för fordon och garage.

Den vanligaste tekniken för att avskilja föroreningar i spillvatten är att installera en slam-/oljeavskiljare. För mer information, se Miljöskydd för verksamheter – Oljeavskilare eller kontakta Eksjö Energi via telefon
0381-19 20 00 eller e-post till info@eksjoenergi.se

Brandsäkerhet

För att öka brandsäkerheten för ditt företag eller din verksamhet ska det bedrivas ett systematiskt brandskyddsarbete som ska dokumenteras. Genom att uppfatta risker, veta vad som ska göras och informera andra kan olyckor förhindras.

Brandfarliga varor

Det finns många regler för hur du ska hantera brandfarliga och explosiva varor på ett säkert sätt. Om du yrkesmässigt hanterar brandfarliga eller explosiva varor krävs det i de flesta fall tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. Brandfarliga gaser, vätskor och brandreaktiva varor räknas som brandfarliga varor.

Du kan läsa mer under Brandsäkerhet för verksamheter.

Bygglov och anmälan

Du behöver oftast söka tillstånd eller anmäla din industriverksamhet eller ditt tillverkningsföretag innan starten.

Bygglov – ändra

När du ska starta upp ett företag inom handel och försäljning kan du behöva söka bygglov om lokalen du ska använda tidigare har använts till något annat. Du kan också behöva bygglov om du ska ändra i lokalen där du redan driver din verksamhet, till exempel genom att bygga ut, ändra utseende på byggnaden eller ändra skyltar och ljusanordningar på byggnaden. Exempelvis om det varit lager och du vill starta en industriverksamhet. Ansök om bygglov här: Bygglov, marklov och rivningslov.

A, B, C eller U-verksamhet?

För att veta om du ska söka tillstånd eller anmäla din nya verksamhet, så behöver du ta reda på om den klassas som en A, B, C, eller U-verksamhet. Hur den klassas beror på vad som produceras, verksamhetens storlek och hur mycket miljön påverkas.

A och B-verksamheter är tillståndspliktiga och måste söka tillstånd innan start. A-verksamheter har mycket stor miljöpåverkan och får sitt tillstånd prövat av miljödomstol. B-verksamheter har stor miljöpåverkan och man söker tillstånd hos länsstyrelsen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ta reda på vilka gränsvärden som gäller
Många industrier och verksamheter kan klassas som både A, B och C-verksamheter, beroende på hur stor produktionen eller tillverkningen är. Det är därför viktigt att känna till de gränsvärden som går att läsa i varje branschkapitel i miljöprövningsförordningen på Riksdagens webbplats Länk till annan webbplats..

Exempel på A-verksamheter

 • järn- och stålindustrier
 • större massa- och pappersbruk
 • större kemisk industri
 • större avfallshanterare
 • större cementfabriker
 • raffinaderier för olja eller gas.

Exempel på verksamheter som kan vara B eller C

 • livsmedelsindustrier
 • förpackare av livsmedel
 • mejerier och slakterier
 • livsmedelsindustrier
 • förpackare av livsmedel
 • mejerier och slakterier
 • tillverkare av foder, gödsel, växtskyddsmedel och biocider
 • lantbruk
 • plast- och gummiindustrier
 • kemisk industri
 • träindustrier
 • fordonsindustrier
 • läkemedelsindustri
 • grafiska verksamheter
 • textilindustrier
 • betongindustrier
 • verkstadsindustrier
 • gjuterier och cementtillverkning
 • återvinning eller förbränning av avfall
 • behandling av elavfall
 • vindkraftsparker
 • biogasproduktion
 • fordonstvättar
 • billackering
 • bilskrotar
 • krematorium
 • kemtvättar

Exempel på U-verksamheter

 • bilverkstäder
 • byggföretag
 • mindre mekanisk verkstad
 • mindre tillverkningsföretag
 • tandkliniker

Mark och lokaler

Mark för verksamheter

Både privata och offentliga aktörer i Eksjö kommun säljer och hyr ut mark för olika typer av verksamheter. Lediga lokaler och tomter finns såväl i tätorten Eksjö som i kringliggande orter. Läs mer om vilka lokaler om mark som finns tillgängliga under Mark och lokaler.

Miljölagstiftning

Tillverkningsindustri faller oftast under begreppet miljöfarlig verksamhet. Du som driver, eller planerar att starta, en industri eller ett företag inom tillverkning har ansvar för att verksamheten inte skadar miljön eller människors hälsa och följa miljöbalkens regler. Reglerna handlar om att din produktion eller tillverkning ska påverka miljön och människors hälsa så lite som möjligt.

Miljölagstiftning och regler

Det mesta av Sveriges miljölagstiftning finns samlat i miljöbalken. Miljöbalken omfattar alla verksamheter som på något sätt kan påverka människors hälsa eller miljön stort som smått. Det innebär att balken omfattar allt från enskilda avlopp och komposter till flygplatser och massindustrier.

Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarliga verksamheter kallas alla verksamheter som kan orsaka utsläpp till mark, vatten eller luft, som hanterar kemikalier eller avfall, eller som kan störa omgivningen genom till exempel buller och lukt. Se om din verksamhet räknas som miljöfarlig verksamhet under Miljöskydd för verksamheter se Miljöfarlig verksamhet.

Ansvar

Enligt miljöbalken är det också du som driver eller startar verksamheten som är ansvarig för att skaffa dig den kunskap som behövs och sätta dig in de regler som gäller för just din verksamhet.

Cisterner

Utsläpp av olja, bensin eller andra brandfarliga vätskor från läckande cisterner, kan skada grundvatten och vattentäkter för åratal framöver. För att undvika detta är det viktigt att cisterner regelbundet kontrolleras. Du kan läsa mer under Regler och kontroll av cistern

Kemikalier

Som företagare ansvarar du för att dina kemikalier hanteras så säkert som möjligt och att ett eventuellt utsläpp inte orsakar skada på människors hälsa eller miljön. Du kan läsa mer om kemilkalier under Miljöskydd för verksamheter se Miljöfarlig verksamhet, Hantering av kemikalier.

Förbränningsanläggning

Nyanläggning för förbränningsanläggning krävs anmälan till samhällsbygnadssektorn.

Verksamheter som har förbränningsanläggningar med en effekt på 1 megawatt eller högre, men högst 50 megawatt måste vara registrerade förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Medelstora förbränningsanläggningar måste vara registrerade hos kommunens miljöenhet som har tillsyn. Verksamhetens ansvariga har skyldighet att mäta utsläpp och se till att begränsningsvärden för utsläpp från anläggningarna följs. Mer information hittar du på Naturvårdsverkets hemsida under Förbränningsanläggningar. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Turism och besöksnäring

En cykel i förgrunden där det står "Cykla i Filmlandskapet Småland. I bakgrunden sitter några vuxna och barn på en filt i gräset.

På sommaren förvandlas Eksjö till en turiststad och den välbevarade trästaden lockar hit såväl svenska som utländska turister. På landsbygden finns det en branschbredd i besöksnäringen som erbjuder många aktiviteter i natur och miljö där Astrid Lindgrens filmmiljöer ligger runt knuten.

Att arbeta med besöksnäring, oavsett bransch, innebär kontakt med alla typer av människor och personligheter varje dag under säsongen. En del som då är viktig är att du har tänkt igenom vilket koncept du vill erbjuda dina besökare, samt vilken målgrupp som kommer bli dina främsta kunder.

Sätt dig in i vad dina kunder vill uppleva och känna, och hur du kan särskilja dig från andra. Kanske har du tankar på möjliga partners som också ger din verksamhet framgång genom samarbete och gemensamma aktiviteter. Ta bort ordet “konkurrent” ur ditt ordförråd och se möjligheterna med andra som delar din passion. Det finns besökare till alla som hittar sin nisch och brinner för sitt arbete.

Bygglov och anmälan

Vill du starta måltidsturism, naturturism eller evenemang och aktiviteter? Då krävs det bygglov för flera av verksamheterna. Du behöver också bygglov om du vill sätta upp skyltar.

Bygglov

Har du en lokal där du vill bedriva din verksamhet kan du i vissa fall behöva bygglov. Det beror på vilken form av verksamhet du har. Du kommer till exempel behöva säkerställa att den tilltänkta lokalen passar verksamheten med brandskydd. När du ändrar användning av din lokal kommer du behöva söka bygglov, exempelvis lada till festlokal eller en gårdsbutik. Ansök om bygglov här: Bygglov, marklov och rivningslov

Kontakta alltid kommunen innan du börjar med till-/ombyggnad eller ändrar användning av en lokal. Kontakta Lotsen på Näringslivsenheten för att på ett smidigt sätt komma rätt i kommunen.

Du kan läsa mer om vad som gäller för din verksamhet under de andra branscherna i rubrikerna ovan. Gå in på respektive branschs information om Bygglov.

 • evenemang, marknad och festival
 • handel och försäljning
 • livsmedel, hotell och restaurang.
 • lantbruk och odling
 • med mera.

Verksamheter som bör registreras

Innan du startar någon av nedanstående verksamheter bör du kontakta samhällsbyggnadssektorn för att få reda på vilka krav som kan komma att gälla. Det blir oftast både mindre kostsamt och enklare om dialogen tas upp innan ombyggnation med mera görs.

 • Lokaler där allmänheten erbjuds tillfälligt boende - Hotell, pensionat och vandrarhem, boende på lantgård med mera.
 • Anläggningar som används för allmänheten eller utnyttjas av många människor - Fritidsanläggning, camping, badstrand med mera.
 • Läs mer under Verksamheter som bör registreras

Avlopp och vatten

Tänk på att du behöver en avloppsanläggning som är anpassad för verksamheten. Planerar du att ha servering, boende eller ha hand om livsmedel i din verksamhet så räknas det som en livsmedelsanläggning. Har du en enskild brunn behöver den registreras och uppfylla dricksvattenföreskrifterna. Du kan läsa mer om vad som gäller för livsmedelsanläggning under branschen Livsmedel, hotell och restaurang eller kontakta miljöenheten för vidare information.

Digitalisering

Allt fler resenärer är digitala och det digitala når ut till en hel världsmarknad. Inspiration, informationshämtning, planering, bokning och delning av upplevelsen sker digitalt.

Gör en plan för hur du kan möta dina kunder, i de kanaler de är aktiva, för att vara med som alternativ när de sedan bokar sin resa online.

Du kan läsa mer under Visit Sveriges kunskapsbank. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Försäljning

Läs mer om vad som gäller för försäljning av olika varor under kategorin Handel och försäljning på denna sida.

Hållbarhet

Trenden går mot att allt fler vill göra hållbara val i samband med sin resa och många besökare undersöker mer och mer hur hänsyn tas till miljö och klimat. Fokus på hållbarhet kan även leda till nya affärsmöjligheter och konkurrensfördelar, men också uppmuntra till ett mer medvetet resande.

Hållbarhet handlar bland annat om att spara på egna resurser och minska den negativa miljöpåverkan. Besöksnäringen har stora möjligheter att utvecklas hållbart och ha en positiv påverkan på miljö, samhälle och människa. Särskilt när det gäller energiförbrukning, avfall och sätt att minimera miljöpåverkan i verksamheten.

Hållbart företag

Ett hållbart företag är ett företag där lönsamhet, miljöhänsyn och socialt engagemang förenas. Exempel på insatser är att reglera temperaturen för optimal energiförbrukning, ändra standardalternativ för byte av handdukar och öka intresset för det lokalt producerade.

Du kan läsa mer om hur du kan tänka hållbarhet inom turistnäringen på Tillväxtverkets kunskapsbank för turism och besöksnäring. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Handbok om hållbarhetsåtgärder

Tourism Skånes handbok om hållbarhetsåtgärder: Länk till annan webbplats.
 1. Affärsmässighet. Ekonomisk hållbarhet och att driva verksamheten på ett affärsmässigt sätt är en förutsättning för hållbarhetsarbetet.
 2. Spara resurser. Spara på resurser genom att exempelvis uppmuntra besökare till att spara på energi- och vattenanvändning eller att köpa miljömärkt.
 3. Var schysst mot din omgivning. Att arbeta med social hållbarhet handlar om att ta hänsyn till lokalsamhället, kulturarv, de anställdas arbetsmiljö och tillgänglighet.
 4. Välj klimatsmarta produkter. Sträva efter att använda produkter som är hållbara både vid framställning, användning och det som återstår efter användningen.
 5. Förebygg, återanvänd, återvinn. Ha med ett hållbarhetsperspektiv i det dagliga underhållsarbetet, i avfallshanteringen och vid eventuella nybyggnationer eller renoveringar.
 6. Underlätta för klimatsmarta transporter. Ta ett helhetsgrepp om både besökarnas och verksamhetens egna resor. Uppmuntra samåkning, ställ krav på varutransporter och genomför miljövänliga tjänsteresor.

Skyltar, varuexponering och utsmyckning

För att få använda offentlig plats till försäljning, evenemang, reklamskyltar, reklamvaror och liknande måste du i de flesta fall söka tillstånd hos polisen.

Skyltar, varuexponering och utsmyckning

Alla typer av föremål som tar plats på offentliga gaturum behövs polistillstånd för. Den kan till exempel vara trottoarpratare, beachflaggor eller dekorationsföremål som ställs ute som klädställningar, planteringskärl, bord, stolar och kärror. Dessa får dock inte riskera att hindra framkomligheten för personer med funktionsnedsättning, trafiksäkerheten eller utgöra fara.

Läs mer

Du kan läsa mer om vad som gäller för skyltar och utsmyckning på Använda kommunens mark.

Tillfälliga ™boenden

Ska du ändra i din lokal eller byggnad behövs det bygglov. Se mer under Bygglov och anmälan.

Till tillfälliga boenden räknas bland annat hotell, vandrarhem, campingplatser och bed & breakfast. Det är alltså lokaler där allmänheten erbjuds att bo tillfälligt. De tillfälliga boendena varierar mycket i storlek och utformning. Ibland delar gäster på hygienutrymmen och bor på en relativt liten yta. Ibland kan bygglov krävas och det är viktigt att lokalerna utformas på ett ur brandskyddssynpunkt acceptabelt sätt.

Hotell, pensionat och vandrarhem

Registrering görs för hotell, pensionat, vandrarhem, camping bo på lantgård eller liknande lokaler där allmänheten erbjuds tillfällig bostad. Du bör med fördel kontakta samhällsbyggnadssektorn för att få reda på vilka krav som kan komma att gälla då det är dem som sköter tillsyn. Läs mer under Hälsoskydd för verksamheter se Verksamheter som bör registreras. 

Anmälan, säkerhet och tillsyn

Att starta ett tillfälligt boende är inte anmälningspliktigt enligt miljöbalken. Däremot finns krav på exempelvis lokalens lämplighet för verksamheten i miljöbalken med tillhörande regler. Miljöenheten har tillsyn över tillfälliga boenden. Tillsynen syftar till att kontrollera att gällande regler följs.

Lagar och regler

Tillfälliga boenden berörs av en hel del lagar och regler. Det är du som verksamhetsutövare som är skyldig att känna till vilka bestämmelser som berör din verksamhet och ansvarar för att de följs.

Brandsäkerhet

I alla typer av tillfälliga boenden ställs höga krav på brandsäkerheten, ansvarig för att brandskyddet är riktigt är ytterst fastighetsägaren. Du kan läsa mer under Hyresfastigheter och tillfälligt boende.

Obligatorisk ventilationskontroll

Obligatorisk ventilationskontroll är en kontroll av en byggnads ventilationssystem för att undersöka om inomhusklimatet är tillräckligt bra. Läs mer om obligatorisk ventilationskontroll.

Vård och omsorg

Närbild av händer som lägger ett pussel.

Vill du starta företag inom vård- och omsorgsområdet? Det här är en stark och växande bransch med framtiden för sig och du får möjligheten att bidra till ett friskare samhälle. Mycket drivkraft ligger i viljan att bidra till en förändring av något slag, till exempel ökad kvalitet.

Exempel på företag som tillhör vård och omsorg

 • vårdcentraler med fysisk och digifysisk verksamhet
 • fysioterapi
 • läkartjänster, exempelvis allmänmedicin eller specialistmottagningar
 • individ och familjeomsorg, exempelvis HVB eller gruppboenden
 • personlig assistans
 • tandläkare.

Avfall

Det avfall som uppstår inom ett företag är verksamhetsavfall som företaget själv väljer hur det ska tas om hand och kontaktar godkänd transportör.

Återvinning

I första hand ska avfallet återanvändas eller materialåtervinnas. Övrigt avfall som inte ska eller kan återvinnas eller förbrännas med mera ska skickas som deponirest. Vanligtvis får företag inte lämna sina förpack­ningar på återvinningsstationerna, då de endast är till för hushåll. Du kan läsa mer om vad som gäller för din verksamhet på Eksjö Energis webbplats. Länk till annan webbplats.

Hushållsavfall

Hushållsavfall är kommunens ansvar att omhänderta. Kontakta renhållningen vid Eksjö Energi för mer information.

Hantering av farligt avfall

I de flesta verksamheter uppkommer farligt avfall. Vad som är farligt avfall framgår av avfallsförordningen (2011:927). Inom skönhet, hälsa och behandlingar kan det exempelvis vara akupunkturnålar, (tatueringsfärg), lysrör, färg med mera. I avfallsförordningen finns också information om hantering och skyldigheter som verksamhetsutövaren har.

Läs mer om ovanstående rubriker under länken Hälsoskydd för verksamheter - Avfall och återvinning Länk till annan webbplats.

Bygglov och anmälan

Bygglov

Du som vill starta ett företag inom vård och omsorg kan behöva söka bygglov för din verksamhet om din tänkta lokal tidigare har använts till något annat. Kontakta gärna samhällsbyggnadssektorn redan när du planerar din verksamhet. Då kan vi i ett tidigt skede komma med synpunkter och råd om utformning av din lokal.

Bygga nytt, ändra eller riva

När du ska bygga nytt, bygga till, riva eller ändra användningen av lokal eller byggnad behöver du söka bygglov eller göra en anmälan. Det kan även gälla ändring av utformning och utseende på byggnaden. Läs mer om vad som gäller dig och din tänkta verksamhet under Bygglov, marklov och rivningslov. Länk till annan webbplats.

Verksamheter som bör registreras

Verksamheter inom vård och omsorg kan med fördel kontakta samhällsbyggnadssektorn för att få reda på vilka krav som kan komma att gälla. Det blir oftast både mindre kostsamt och enklare om dialogen tas upp innan ombyggnation med mera görs.

Läs mer under Verksamheter som bör registreras Länk till annan webbplats.

Vad du behöver för typ av materiella förutsättningar beror helt på vilken inriktning du väljer. Se till att ha ändamålsenliga lokaler och utrustning för just din verksamhet.

Egenkontroll

Du som driver en anmälningspliktig hygienisk verksamhet, inom till exempel hudvård, fotvård, tatuering eller akupunktur är skyldig att ha en egenkontroll där du själv följer upp regler och rutiner i din verksamhet. Detta kan innefatta rutiner för kontroll av utrustning, bedömning av hälso- och miljörisker eller kemikalieförteckning.

Du kan läsa mer om underlaget för egenkontroll under Egenkontroll för verksamheter med anmälningsplikt. Länk till annan webbplats.

Licenser och försäkring

Det krävs ett aktiekapital och även avgifter för tillstånd från IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Även kommun eller regionen kan ställa upp behörighetskrav. Tjänstelegitimation kan vara aktuell inom vissa branscher.

Du behöver också ha koll på vilka försäkringar som gäller ditt företag och dina framtida kunder, brukare eller patienter.

Lagar och regler

GDPR

Ett system för journaler är också nödvändigt om du arbetar inom vården. Då kommer dataskyddsförordningen in och innebär bland annat hårdare krav på hantering av personuppgifter.

Socialtjänstlagen (2001:453)

Det är av stor vikt att ha kunskap om Socialtjänstlagen Länk till annan webbplats., föreskrifter och allmänna råd för att säkerställa att arbete inom vård och omsorg sker på rätt sätt. Även för möjligheten till eventuella upphandlingsanbud.

Kontakt

Näringslivsenheten

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

Sidan senast uppdaterad:

Detta gäller för din bransch

När du ska starta eller etablera ett företag eller om ditt befintliga företag vill exempelvis bygga om eller ha en uteservering, kan du behöva tillstånd, registrering eller någon annan form av anmälan till kommunen och andra myndigheter. Det gäller även när en lokal får ändrad användning.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.