Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Hälsoskydd för verksamheter

För dig som planerar att starta en verksamhet dit allmänheten kommer, och stannar mer än tillfälligt i, gäller särskilda regler. 

För att människors hälsa och miljön inte ska ta skada har kommunen genom samhällsbyggnads­nämnden ett ansvar att pröva anmälningar av vissa verksamheter och göra regelbunden tillsyn. Lokalen som du har valt för verksamheten ska fungera bra och uppfylla kraven på god hygienisk status när det gäller planering, utformning och val av material samt utrustning.

Alla verksamheter ska på något sätt klara miljöbalkens krav. På den här sidan har vi samlat information om verksamheter med särskilda miljökrav.

Hälsoskyddsverksamhet med anmälningsplikt

Solarieverksamhet

För dig som tänker starta upp en solarieverksamhet gäller utöver miljöbalkens bestämmelser även bestämmelser i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) om solarier, se informationen nedan. Ny verksamhet ska anmälas till kommunens samhällsbyggnadsnämnd innan verksamheten startar. 

 Egenkontroll för verksamheter med anmälningsplikt

Du som driver verksamheten ska ha en skriftlig och bestämd egenkontroll med bland annat organisatoriskt ansvar i verksamheten

  • rutiner för regelbunden kontroll av utrustning
  • systematisk bedömning av verksamhetens hälso- och miljörisker
  • kemikalieförteckning

Egenkontrollen ska vara skriftlig och finnas tillgänglig vid inspektion och kan komma att krävas in för granskning.

Bygglov, ändrad användning och brandsäkerhet

För samtliga verksamheter kan bygglov/ändrad användning krävas. Kontakta därför alltid kommunens byggenhet innan du börjar att bygga till eller bygga om eller ändrar inriktning på lokalens nuvarande verksamhet. Räddningstjänsten kan vid dessa tillfällen ha synpunkter på verksamheten när det gäller bland annat utrymning, larm och ytskikt.

Samhällsbyggnadsnämnden tar ut en avgift för prövning och tillsyn. För att se i vilka sammanhang och för vilka ärenden detta är aktuellt samt hur stor avgiften är, se avsnittet Taxor och avgifter på denna sida.

Verksamheter som bör registreras

Innan du startar någon av nedanstående verksamheter bör du kontakta samhällsbyggnadsnämnden för att få reda på vilka krav som kan komma att gälla. Trots att verksamheten inte är anmälningspliktig så har nämnden ändå ansvar för tillsynen över verksamheten. Det blir oftast både mindre kostsamt och enklare om dialogen tas upp innan ombyggnation med mera görs.

Hotell, pensionat och vandrarhem

Registrering görs för hotell, pensionat, vandrarhem, bo på lantgård eller liknande lokaler där allmänheten erbjuds tillfällig bostad.

Bygglov, ändrad användning och brandsäkerhet

För samtliga verksamheter kan bygglov/ändrad användning krävas. Kontakta därför alltid kommunens byggenhet innan du börjar med till-/ombyggnad eller ändrar inriktning på lokalens nuvarande verksamhet. Räddningstjänsten kan vid dessa tillfällen ha synpunkter på verksamheten när det gäller bland annat utrymning, larm och ytskikt.

Samhällsbyggnadsnämnden tar ut en avgift för prövning och tillsyn. För att se i vilka sammanhang och för vilka ärenden detta är aktuellt samt hur stor avgiften är, se avsnittet Taxor och avgifter på denna sida.

Taxor och avgifter – miljöbalkens område

Taxan beslutas av kommunfullmäktige.

Avgiftsskyldiga är de företag, föreningar, privatpersoner med flera som har eller ska starta en verksamhet som berörs av miljöbalkens regler och där samhällsbyggnadsnämnden har ansvar för tillsyn.

För tillsyn och prövning av tillstånd, anmälningar och dispenser
enligt miljöbalken tas en avgift ut för den tid som går åt för handläggning av ärendet. Det kan handla om tid för kunskapsinhämtning, inläsning av ärendet, inspektioner, alla former av möten och kontakter, administrativ hantering samt tid för granskning, bedömning och beslutsskrivande. För varje besök på en anläggning eller plats tas också en inställelseavgift ut. Inställelseavgiften är 75 procent av fastställd avgift per timma.

Avgiften per timme beräknas och bestäms för varje år av samhällsbyggnads­nämnden. Nämnden tar då hänsyn till de faktiska kostnader som kommunen har för detta arbete under året. Avgiften för miljöbalkstillsynen 2024 är
1 167 kronor per timma.

Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen och strålskyddsförordningen

Avfall och återvinning – företag

Hantering av förpackningsavfall och övrigt avfall

Det avfall som uppstår inom ett företag är i huvudsak verksamhetsavfall som företaget själv väljer hur det ska tas om hand. Avfallet som blir i lunchrum och toaletter är hushållsavfall som Eksjö Energi hanterar.

Företagen får inte lämna sina förpackningar på återvinningsstationerna, eftersom de är endast till för hushållen. Det är krav på att sortera ut avfall för att minska mängden avfall. I första hand ska avfallet återanvändas eller materialåtervinnas (utsortering i olika avfallsslag) eller annan återvinning (till exempel förbränning) när ingen annan sortering är möjlig. Övrigt avfall som inte ska eller kan återvinnas eller förbrännas med mera ska skickas som deponirest.

Det är du som företagare som måste kontakta en transportör som har tillstånd att köra förpackningsavfall och övrigt avfall. I annat fall hänvisas du till återvinningscentralerna i Eksjö och Ingatorp men då måste du betala en avgift för att lämna ditt förpackningsavfall med mera.

Innan du lämnar avfall på återvinningscentralerna måste du registrera dig. Detta gör du på Eksjö Energis webbplats.

Registrera företag vid återvinningscentralen, Eksjö Energi Länk till annan webbplats.

Bygg- och rivningsavfall

Vid rivning av byggnader med mera uppstår rivningsavfall som ska hanteras genom återbruk/ återanvändning, materialåtervinning, energiåtervinning eller deponirest. Det kan bland annat vara träavfall, betong, tegel, el-avfall, PCB i fogar eller asbest.

Vill du använda avfall som betong, tegel eller sten (inert) för anläggningsändamål för grundläggning/utfyllnad krävs att ni anmäler till samhällsbyggnadsnämnden innan ni får starta.

Vid rivning av miljöfarliga verksamheter där byggnaderna är/eller misstänkts vara förorenade ska kontakt tas med miljöenheten. Det krävs en anmälan om efterbehandling (sanering) till samhällsbyggnadsnämnden om byggnaden är förorenad.

Samhällsbyggnadsnämnden tar ut en avgift för prövning och tillsyn. För att se i vilka sammanhang och för vilka ärenden detta är aktuellt samt hur stor avgiften är, se avsnittet Taxor och avgifter

Hantering av farligt avfall

I de flesta verksamheter uppkommer farligt avfall. Vad som är farligt avfall framgår av avfallsförordningen (2011:927) Länk till annan webbplats.. I förordningen framgår också vilka regler som finns för att skydda människans hälsa och miljön samt hur farligt avfall ska hanteras och vilka skyldigheter som verksamhetsutövaren har.

Anmälan om transport och hantering av farligt avfall

Får verksamheten en mindre mängd farligt avfall (mindre än 100 kilo per år eller 100 liter per år) får du som verksamhetsutövare själv transportera detta till en godkänd mottagare. Detta kan vara exempelvis återvinningscentralen i Eksjö. Transporten ska skriftligen anmälas till länsstyrelsen innan transport sker.

Avlämningen av det farliga avfallet ska gå att styrka genom kvitto/transportdokument som ska sparas i verksamheten. Sker transporten med hjälp av utomstående transportör ska denne ha tillstånd från länsstyrelsen för detta.

Det är den som lämnar farliga avfall som ska kontrollera att transportören och mottagaren har tillstånd för verksamheten samt föra journal över mängder och typer av avfall. Det ska upprättas ett transportdokument vid varje borttransport.

Anmälan om transport och hantering – avfall, länsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Farligt avfall ska rapporteras in i ett avfallsregister

Alla yrkesmässiga verksamheter som producerar eller hanterar farligt avfall ska också rapportera in till ett särskilt avfallsregister. Det gäller alla verksamheter som:

  • producerar farligt avfall
  • transporterar farligt avfall
  • tar emot farligt avfall i insamlingsverksamhet
  • mäklar eller handlar med farligt avfall
  • behandlar farligt avfall

Du kan läsa mer om reglerna och länk till avfallsregistret på Naturvårdsverkets webbplats:

Regler om farligt avfall och till avfallsregistret, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Renhållningsordning och avfallsplan

Varje kommun ska ha en renhållningsordning som innehåller föreskrifter för hur avfall ska hanteras inom kommunen. Kommunen ska också ha en avfallsplan som ska innehålla uppgifter om vilka typer av avfall som uppkommer.

Renhållningsordning och avfallsplan, antagen av kommunfullmäktige 2008

Kontakt

Miljöenheten

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

samhallsbyggnad@eksjo.se

Sidan senast uppdaterad:

Hälsoskydd för verksamheter i Eksjö kommun

För dig som planerar att starta en verksamhet dit allmänheten har tillträde, och vistas mer än tillfälligt i, gäller särskilda regler.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.