Välkommen till Eksjö kommun

Bild på förskolan Sunnanäng i Höreda
LYSSNA

Förskolan Sunnanäng

Förskolan Sunnanäng ligger i samhället Höreda i direkt anslutning till Höredaskolan. På förskolan Sunnanäng finns tre avdelningar.

Avdelningarna på förskolan är:

  • Pysslingen för barn i åldern ett till två år.
  • Saltkråkan för barn i åldern tre till fyra år.
  • Lejonhjärta för barn som är fem år.

Alla avdelningar samverkar, både vid öppningar och stängningar, och i den dagliga verksamheten. Avdelningarna Saltkråkan och Lejonhjärta äter lunch i skolans matsal. Förskolan har möjlighet att använda skolans gymnastiksal, till lek och rörelse för barnen.

Sunnanäng är en glesbygdsförskola som använder närmiljön med skog och djur i det dagliga arbetet. Utegården gränsar till åkrar, skog och skolgården. Miljön inspirerar till lek och rörelse. Här finns många träd som ger ett bra UV-skydd.

Förskolan har förmånen att få besöka en bondgård, där barnen får möta och uppleva djur, fordon och annat som hör landet till. Barn och pedagoger utforskar skogen tillsammans.

Pedagogerna planerar för naturvetenskapliga aktiviteter som grundlägger barnens nyfikenhet, förmåga att undersöka och söka svar.

Avdelningen Lejonhjärtas verksamhet ligger på andra sidan vägen om den huvudsakliga verksamheten, i församlingshemmets lokaler.

Brukarråd är ett forum som ger möjlighet till delaktighet och inflytande.

Du kan läsa mer om brukarråd under Påverkan och utveckling.

Arbetssätt

Introduktion

Grunden till ett bra samarbete mellan förskola och hem lägger vi i samband med introduktionen. Den är individuell och utgår alltid från barnens behov och sker i samråd mellan pedagoger och vårdnadshavare. Introduktionen börjar med ett hembesök, där pedagog får möta barnet i dess trygga hemmiljö.

Leken

Vi arbetar i grupper med ett projektbaserat arbetssätt, där vi tar vara på barnens intresse och behov. Leken utgör grunden för barns lärande och utveckling.

I leken utvecklas barnens fantasi, kreativiteten och kroppsuppfattning. De utvecklar också kommunikativ förmåga och förmåga till samspel med andra människor.

Vi vill skapa olika lekmiljöer som utmanar både enskilt och gruppen, utifrån barnens egna förutsättningar och behov. Genom lek och övrig verksamhet under dagen levandegör vi gällande styrdokument, Läroplan för förskolan (Lpfö-18).

Språket

En viktig del av vårt arbete i förskolan är att stödja och främja barns språk­utveckling. Detta gör vi bland annat genom rim, ramsor, sång och musik. Vi samtalar med barnen, lyssnar på dem och reflekterar tillsammans med dem. Vi delar in barnen i mindre grupper för att alla ska komma till tals. Vi uppmuntrar barnen att använda både det verbala och icke verbala språket.

Ungefär en gång i månaden kommer bokbussen till oss, där barnen har möjlighet att vara med och välja böcker.

Brukarråd

Brukarråd är ett forum som ger möjlighet till delaktighet och inflytande. Du kan läsa mer om brukarråd under påverkan och utveckling

Kvalitetsarbete

Varje år tar alla förskolor och skolor fram kvalitetsrapporter. Dessa är ett resultat av det systematiska kvalitetsarbete som genomförs för att utveckla dessa verksamheter i Eksjö kommun.

Stängningsdagar

För att ge förskolans personal möjlighet att planera, utvärdera och kompetens­utveckla sig tillsammans har förskolan möjlighet att stänga fem dagar per läsår. De familjer som inte kan ordna omsorg på annat sätt erbjuds plats på en annan avdelning eller enhet vid dessa tillfällen.

Alla förskolor i kommunen har samma stängningsdagar.

Stängningsdagar

Onsdag 20 mars, 2024
Tisdag 21 maj, 2024
Måndag 12 augusti, 2024
Tisdag 17 september, 2024
Onsdag 20 november, 2024

Torsdag 13 mars, 2025
Tisdag 20 maj, 2025

Barn- och utbildningssektorn ska informera om stängning senast två månader i förväg.

Kontakt och frånvaro

Förskolan Sunnanäng

Besök:

Torsjövägen 10, Höreda

Post:

575 10 Eksjö

Telefon:

0381-369 48


Avdelningar
Pysslingen, telefon 0381-369 47
Saltkråkan, telefon 0381-369 48
Lejonhjärta, telefon 070-573 89 06

Rektor
Susanne Lindström
Telefon: 0381-423 72
E-post: susanne.lindstrom@eksjo.se

Kontaktuppgifter till specialpedagog i förskolan finns under Elevhälsa och trygghet.

Kontaktuppgifter till förskolans kök finns under Maten i förskolan.

Rutiner för hämtning och lämning av barn på förskolan
Du som vårdnadshavare ansvarar för att markera barnets ankomst och hemgång på digitala skärmar som finns på förskolan. Den digitala registreringen måste kompletteras med att du säkerställer att personal vet att ditt barn har lämnats eller hämtats.

Anmäla frånvaro
Frånvaroanmälan görs av dig som är vårdnadshavare, eller annan ansvarig vuxen, i appen Edlevo. Läs mer om anmäla frånvaro i appen Edlevo.

Sidan senast uppdaterad:

Förskolan Sunnanäng, Höreda

Förskolan Sunnanäng ligger i samhället Höreda i direkt anslutning till Höredaskolan. Förskolans utegård är vänd mot ängarna och skogen.


Torsjövägen 10

575 80 Eksjö

Förskolan Sunnanäng

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.